showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Laiks

Uzdevumi 10.klasei Uzdevumi 11.klasei

Līdz 16.septembrim

 

Precizēt pavasarī izraudzīto zinātnisko jomu, tematu un vadītāju

17.septembris

 

Iesniegt elektroniski precizēto sarakstu pa klasēm
(klases audzinātāji)

Līdz 30.septembrim

Uzsākt pārrunas ar skolotājiem par sev interesantu pētījuma tematu un izvēlēties ZPD vadītāju.
Darbu drīkst izstrādāt arī pārī.

 

4.oktobris

Ievadnodarbība par ZPD izstrādes kārtību un soļiem darba tapšanā
(R.Liepiņa, 28.kabinets)

Pēc īpaša saraksta

 

Līdz 9.oktobrim

Elektroniski iesniegt R.Liepiņai sarakstu ar tematiem un vadītājiem.

10.klašu audzinātāji

 

14.-31.oktobris

 

ZPD izstrādes dienas:
konsultācija ar darba vadītāju - temata precizēšana,
izstrādāti veicamā darba soļi

Oktobris-decembris

ZPD melnraksta izstrāde:

 1. teorētiskās literatūras analīze un aprakstīšana (vismaz 3 avoti);
 2. sākt pētījuma datu un faktu iegūšana, secinājumu izstrādi (par pētījumā paveikto);
 3. sākt darba zinātnisko noformēšanu;
 4. sākt bibliogrāfijas saraksta izveidi.

Individuāls vai pāra darbs: ZPD izstrāde skolotāja vadībā

 

Novembris-decembris

 

ZPD melnraksta izveide un pilnveide:
turpināma pētījuma datu un faktu iegūšana, to analīze,
rezultātu apkopošana,
secinājumu izstrāde,
darba zinātniskā noformēšana un bibliogrāfijas izveide.

Decembris

Liecībā vērtējums i vai ni

Liecībā vērtējums i vai ni

Janvāris

 

ZPD izstrādes pabeigšanas dienas: tīrraksta izstrāde un iesniegšana darba vadītājam

28.februāris

 

Rīgas reģiona 43. ZPD konference.
Organizētāji – LU

27.marts

Piedalīšanās skolas ZPD konferencē.
Pēc direktores apstiprināta grafika

Skolas ZPD konference.
ZPD izvirzīšana Rīgas reģiona konferencei

3.-4.aprīlis

 

Valsts 44. ZPD konference (visām sekcijām stenda referāti)

Aprīļa 2.puse

ZPD tīrraksta izstrāde,
ievērojot skolas ZPD izstrādes noteikumu 2. pielikuma kritērijus

 

Līdz 1.maijam

ZPD novērtēšana,
turpmāko uzdevumu saņemšana darba pabeigšanai 11.klasē.

 

10.klasei:

Daži norādījumi

 • Darbi izstrādājami un noformējami atbilstoši ZPD izstrādes vadlīnijām un 44.skolēnu zinātniskās pētniecības konferences nolikumam.
 • Darbu jāveido pēc ZPD struktūras: jāuzraksta ievads, teorētiskajā literatūrā jāizpēta vismaz 2 ticami autoru teorētiskie avoti (ne Wikipēdija!), jāatlasa un jāanalizē tematam atbilstošas zinātniskās atziņas temata kontekstā.
 • Praktiskajā daļā jāveic vismaz 1 praktisks darbs, lai atklātu pētījuma praktisko pusi (eksperiments, novērojums, literārā avota, dokumenta analīze utt.) un jāiezīmē tālākie pētnieciskie soļi 11.klasē.
 • Aprīlī – darba vērtējums, kur darba vadītājs dos norādes, kā darbs papildināms un pabeidzams 11.klasē, lai labākie darbi piedalītos Rīgas reģiona konferencē.

11.klasei:

Jāņem vērā!

 • Vadlīnijās norādītie vērtēšanas kritēriji (šobrīd tiek precizētas, jaunās būs novembrī bet precizējumi vairāk attieksies uz tehniskajiem parametriem, nevis saturu) un Nolikums ZPD 44. konferencei nosacījumi
 • LU vērtētāji precīzi raudzīsies, lai darbā būtu ievērots noteiktais lappušu skaits un atbilstoša uzbūve.
 • !!! Lai Rīgas reģionā uzaicinātu darbu prezentēt mutiski, jāiegūst vismaz 40 punktu, bet, lai tiktu uz valsts lasījumiem - 80 punktu (ZPD vērtējums + prezentācija).

ZPD darba izstrādei, aizstāvēšanai nepieciešams iepazīties ar šadiem dokumentiem:

 1. Skolēnu ZPD izstrādes un noformēšanas struktūra
 2. Skolēnu ZPD vērtēšanas kritēriji
 3. Valsts izglītības satura centra ieteikumi un rekomendācijas ZPD izstrādē
 4. Zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas tabula vērtētājiem (pdf dokuments)
 5. Latvijas skolēnu 44. Zinātniski pētniecisko darbu konferences nolikums
 6. Ieteikumi pētījumu metožu izvēlei