Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Apstiprināts

ar Rīgas 25.vidusskolas direktores

 2018. gada 30. augusta rīkojumu Nr. VS25-18-59-rs

Rīgā

2018. gada 30. augustā

Nr. VS25-18-7-nts

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2018.-2019. mācību gadā

 

Izdota saskaņā ar 2014. gada 12.augusta MK noteikumiem Nr. 468„Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, 2013. gada 21.maija MK noteikumiem Nr. 281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”.

            Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2018.-2019.mācību gadā” izdota  saskaņā  ar 2014.gada 12.augusta MK noteikumiem Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, 2013.gada 21.maija MK noteikumiem Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”. 

Izglītojamo sasniegumus vērtē atbilstoši valsts noteikto normatīvo aktu prasībām un Rīgas 25.vidusskolas “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai 2018.-2019.mācību gadā”.

Mācību sasniegumu vērtēšanā izmantoto šādus metodiskos paņēmienus: ievada vērtēšana, kārtējā vērtēšana un nobeiguma vērtēšana. Mācību sasniegumu vērtējumu nosaka šādi kritēriji: iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte, iegūtās prasmes, attieksme pret izglītošanos, mācību sasniegumu attīstības dinamika.

Mācību sasniegumus vērtē: 1.klasē aprakstoši- īss mutisks vai rakstisks vērtējums; 2.klasē latviešu valodā un matemātikā, 3.klasē latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā- 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos mācību sasniegumus vērtē aprakstoši; 4.-12.klasē visos mācību priekšmetos vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Kārtējā zināšanu pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums 10 ballu skalā, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar “ieskaitīts” vai  “neieskaitīts” (“i”, “ni”). 10.-12.klasē kārtējā vērtēšanā aprakstošais vērtējums elektroniskajā žurnālā tiek fiksēts, atšifrējot vērtējumu ballēs.

Mācību sasniegumu vērtēšana notiek regulāri. Katrā mācību priekšmetā semestra laikā tiek organizēti 2-6 nobeiguma pārbaudes darbi, atbilstoši mācību priekšmeta metodiskās komisijas lēmumam un skolas pārbaudes darbu grafikam. Klasei vienā dienā tiek plānoti ne vairāk kā 2 nobeiguma pārbaudes darbi. Pārbaudes darbam tiek pievienoti vērtēšanas kritēriji. Darbs tiek izlabots 5 darba dienu laikā. Izglītojamais tiek iepazīstināts ar darba rezultātiem, izlabotos darbus skolotāji uzglabā skolā līdz semestra beigām. Ja izglītojamais nav piedalījies nobeiguma pārbaudes darbā, skolotājs “E-klasē” vienlaicīgi fiksē stundas kavējumu “n” un obligāti veicamā darba neizpildi “n/v”.  Izglītojamam vienlīdz  ir tiesības un pienākums 10 darba dienu laikā izpildīt šo pārbaudes darbu. Ja nobeiguma pārbaudes darbā ir nepietiekams vērtējums, izglītojamam ir tiesības 1 reizi 10 darba dienu laikā atkārtoti veikt šo pārbaudes darbu. Pussemestra beigās izglītojamam tiek izlikti pussemestra vērtējumi. Izglītojamā vērtējums semestrī veidojas pamatojoties uz nobeiguma darbu vērtējumiem; kārtējo vērtējumu rezultāti var tikt ievēroti izšķiršanās gadījumā. Ja pārbaudes darbos vērtējumi nav iegūti, semestrī un gadā tiek izlikts vērtējums “n/v”. Izglītojamam, kurš atbrīvots no atsevišķu pārbaudes darbu izpildes, ir tiesības iegūt vērtējumu sekojošā veidā: skolotājs, pēc saskaņošanas ar direktores vietnieci izglītības jomā, no visām semestrī apgūtajām tēmām, izveido pārbaudes darbu un šajā darbā iegūtais vērtējums ir uzskatāms par semestra vērtējumu. Mājas darbu intensitāte ir atbilstoša mācību priekšmeta metodiskās komisijas lēmumam, vērtēts tiek ar “i”, “ni”. Izglītojamā mājas un patstāvīgo darbu neizpilde var tikt ņemta vērā vērtējumu izšķiršanās gadījumā.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu uzkrāšana tiek veikta elektroniskā formā “E-klasē”, par mācību sasniegumiem tiek informēti vecāki.

Atzīt par spēku zaudējušus Rīgas 25. vidusskolas 2017. gada 30 augusta noteikumus Nr.VS25-17-17-nts  „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2017.-2018. mācību gadā”.

Skolas iekšējie noteikumi „ Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2018.-2019. mācību gadā” stājas spēkā 2018.gada 1. septembrī.

 

                                                                                                                                    

Direktore                                                                                                                             I. Nestere