showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

pumpurs

ESF IKVD

2017.-2018.mācību gadā Rīgas 25.vidusskola ir iesaistījusies

ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

projekta numurs: 8.3.4.0/16/1/001
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1.marts– 2022. gada 31. decembris

Projekta mērķis:

 • Mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu;
 • Veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta īstenotājs:

 • Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Projekta mērķauditorija:

 • 5.-12.klašu izglītojamie.

Sadarbības partneri:

 • Pašvaldība;
 • Skola;
 • Sociālais dienests ;
 • Bāriņtiesa.

Projekta grupas vadītāja Rīgas 25.vidusskolā:

 • Baiba Strautmane

Plānotās aktivitātes:

 • Bērnu un jauniešu ar risku pārtraukt mācības un pamest skolu identificēšana un konkrētu risku noskaidrošana;
 • Individuālu atbalsta pasākumu plānu izveide;
 • Individuālo konsultāciju un individuālo atbalsta pasākumu nodrošināšana.

Projekta īstenošanas pamats: 

2016. gada 12. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”.

 

2017./2018.m.g. 1. semestra darbības izvērtējums

 

     Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projektam Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2017. gadā pievienojās arī Rīgas 25. vidusskola.

     Tika apzināti skolēni, kuriem nepieciešams atbalsts, un skolotāji, kas varētu to sniegt.
     2017. gada 1. semestrī ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS) atbalsts tika sniegts 22 skolēniem. Projektā iesaistījās 17 pedagogi un atbalsta personāla pārstāvji.
     Izvērtējot 2017./2018. mācību gada 1.semestra rezultātus un ņemot vērā gan pedagogu, gan vecāku ieteikumus, tika papildināts to skolēnu loks, kas saņem atbalstu projekta ietvaros. 2. semestrī papildu atbalsta pasākumi nodrošināti 30 skolēniem. Joprojām projektā iesaistīti ir 17 skolotāji un atbalsta personāla pārstāvji.
     Skolēniem iespējams gan saņemt konsultācijas dažādos mācību priekšmetos – angļu valodā, latviešu valodā, matemātikā, literatūrā, fizikā, vēsturē - , gan saņemt konsultatīvu atbalstu no klases audzinātāja, psihologa vai sociālā pedagoga.