Drukāt

pumpurs

ESF IKVD

2017.-2018.mācību gadā Rīgas 25.vidusskola ir iesaistījusies

ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

projekta numurs: 8.3.4.0/16/1/001
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1.marts– 2022. gada 31. decembris

Projekta mērķis:

Projekta īstenotājs:

Projekta mērķauditorija:

Sadarbības partneri:

Projekta grupas vadītāja Rīgas 25.vidusskolā:

Plānotās aktivitātes:

Projekta īstenošanas pamats: 

2016. gada 12. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”.

 

2017./2018.m.g. 1. semestra darbības izvērtējums

 

     Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projektam Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2017. gadā pievienojās arī Rīgas 25. vidusskola.

     Tika apzināti skolēni, kuriem nepieciešams atbalsts, un skolotāji, kas varētu to sniegt.
     2017. gada 1. semestrī ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS) atbalsts tika sniegts 22 skolēniem. Projektā iesaistījās 17 pedagogi un atbalsta personāla pārstāvji.
     Izvērtējot 2017./2018. mācību gada 1.semestra rezultātus un ņemot vērā gan pedagogu, gan vecāku ieteikumus, tika papildināts to skolēnu loks, kas saņem atbalstu projekta ietvaros. 2. semestrī papildu atbalsta pasākumi nodrošināti 30 skolēniem. Joprojām projektā iesaistīti ir 17 skolotāji un atbalsta personāla pārstāvji.
     Skolēniem iespējams gan saņemt konsultācijas dažādos mācību priekšmetos – angļu valodā, latviešu valodā, matemātikā, literatūrā, fizikā, vēsturē - , gan saņemt konsultatīvu atbalstu no klases audzinātāja, psihologa vai sociālā pedagoga.