showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Iestāšanās 1.klasē

1

Iestāšanās vidusskolā

2

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

Rīgas 25. vidusskolā 2019./2020.mācību gadā
realizējām projektu “Skolas metodiskā darba vadības struktūras maiņa – pāreja no mācību priekšmetu metodiskajām komisijām uz mācību satura jomām”
projektu konkursa “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” ietvaros

      Rīgas 25.vidusskolā noslēdzies darbs projektā “Skolas metodiskā darba vadības struktūras maiņa – pāreja no mācību priekšmetu metodiskajām komisijām uz mācību satura jomām”. Šis projekts tika īstenots pateicoties RIIMC atbalstam. Šī mācību gada sākumā pieteicāmies RIIMC izsludinātajā projektu konkursā “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”.
      Šajā mācību gadā skolas prioritārās jomas bija “Mācību saturs” un “Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”. Mūsu projekta mērķis bija -mainīt organizācijas struktūru no darba metodiskajās komisijās uz sadalījumu pa mācību jomām, atbilstoši pārejai uz kompetenču pieeju mācību saturā.

      Darbu bijām saplānojuši visam mācību gadam. Nelielas izmaiņas projekta realizācijā ieviesa ārkārtas stāvokļa izsludināšana valstī. Līdz ar to marta beigās nenotika pieredzes apmaiņas brauciens uz Skrīveru vidusskolu. Arī dažas pēdējās nodarbības, kuru laikā apguvām jaunas zināšana un prasmes, notika tiešsaistē. Oktobra sākumā uzzinājām par RIIMC atbalstu mūsu iesniegtā projekta pieteikumam. Metodiskajā rītā, kas mūsu skolā notiek ceturtdienu rītos, apspriedām iesaistīšanās iespējas dažādajās plānotajās aktivitātēs. Veidojām sarakstus, ņemot vēra skolotāju vēlmes, kā arī nepieciešamību iesaistīties konkrētajās aktivitātēs. Tā kā skolotājiem šī mācību gada sākumā informācija par darbu jaunajos apstākļos saistībā ar izglītības sistēmas pāreju uz kompetenču pieeju mācību saturā vēl nebija pilnvērtīga, skolotāji ar interesi par nākamajā mācību gadā plānotajām izmaiņām, iesaistījās projektā. Bija izveidojusies nepieciešamība veikt mācību satura un izglītības plānošanas principu būtisku izvērtēšanu un pārstrukturēšanu.
      Projekta darbības laikā daudz spriedām par pedagogu sadalījumu pa mācību jomām. Notika diskusijas, iepazināmies ar citu skolu pieredzi šajā jautājumā. Galarezultātā esam nonākuši pie vienota viedokļa. Valodu jomā mums būs divi koordinatori, viens būs atbildīgs par svešvalodām, otrs par latviešu valodu. Matemātikas jomai un dabaszinātņu jomai būs viens koordinators. Sākumskolu pagaidām atstāsim kā atsevišķu vienību. Izveidojām arī mācību jomas koordinatora darba pienākumu un uzdevumu aprakstu mūsu skolā. Kā neatņemama sastāvdaļa mācību procesa uzlabošanā, pārejot uz kompetenču izglītību, ir skolotāju digitālo prasmju uzlabošana un šo iemaņu izmantošana - gan sadarbībai mācību jomu ietvaros ar citiem pedagogiem, gan arī sadarbības pilnveidošanai mācību procesā ar skolēniem. Šī brīža ārkārtas situācija valstī radīja nosacījumus ātrākai IKT rīku apgūšanai. To, ko bijām iesākuši apgūt mācību procesa optimizācijai pirms, lieti noderēja pēdējo mēnešu laikā. Esam sākuši veidot vienotu sistēmu metodiskās dokumentācijas un materiālu glabāšanai elektroniskā formātā.
      Novembrī sākām sadarbību ar Santu Kazaku (Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāju, Skola2030 profesionālās pilnveides eksperti). Pirmajā nodarbībā runājām par Mācību satura izpratni un pamatprasmju veidošanu mācību jomās. Otrajā nodarbībā, kas notika februārī, par Skolotāju sadarbību, plānojot mācību saturu un prasmju attīstīšanu, mācību jomas ietvaros. Trešā nodarbība bija paredzēta martā. Bet situācija valstī ieviesa korekcijas mūsu plānos. Ar Santu tikāmies divās tiešsaistēs. Mācību procesa ikdienas plānošana un izvērtēšana bija mūsu nodarbību tēma šajās divās pēdējās reizēs. Nodarbības bija ļoti interesantas un saistošas. Kolēģi atzina, ka ar Santu Kazaku sadarboties esot bijis ļoti viegli un patīkami. Skolotāja ir ļoti zinoša, bet savu viedokli neuzspiež. Tā kā viņa strādā skolā ar reāliem skolēniem, tad daudzas aktuālas problēmas varējām izrunāt no sirds. Ļoti vērtīga bija Santas pieredze, darbojoties projektā Skola2030.

metod1Santas Kazakas vadībā spriežam par mācību satura izpratni. 2019.gads.

Saņemam mājas darbu tiešsaistē. 2020.gads.metod2

     Iepriekšējā gada decembrī tikāmies ar Franču liceja direktores vietnieci izglītības jomā Aiju Kļaviņu. Šajā tikšanās reizē piedalījās gandrīz viss skolas pedagogu kolektīvs. Franču licejs ir viena no pilotskolām. Aija Kļaviņa pastāstīja par veiksmēm, neveiksmēm, iegūto pieredzi, aprobējot jauno sistēmu, par darbu pa mācību jomām, kā arī par iecerēm jaunajam mācību gadam. Viņa pastāstīja, kā Franču licejā organizē darbu mācību priekšmetu jomās, kā sagatavoties jaunā mācību satura ieviešanas uzsākšanai. Runājām arī par mācību priekšmetu jomas koordinatora pienākumiem, par to, kā plānot un organizēt darbu mācību priekšmetu jomā. Aktuālas bija arī diskusijas par to, kā mācību priekšmetu jomās organizēt jaunā mācību satura standartu un mācību priekšmetu izpēti, lai spētu tās uzsākt īstenot 1., 4., 7., kā arī 10. klasēs.

metod3Pie mums ciemojas Franču liceja direktores vietniece izglītības jomā.metod4

      Decembrī sākām izstrādāt mācību jomas koordinatora skolā darba pienākumu un uzdevumu aprakstu. Jāteic, ka pabeidzām tikai tagad – maijā. Nepārtraukti radās jaunas idejas, papildinājumi, jo nāca klāt arvien jauna informācija, kļuvām zinošāki.
      Pēc jaunā gada pievērsāmies informāciju tehnoloģijām. Grupiņa skolotāju mūsu skolas skolotāja Tālivalža Meža vadībā iepazinās ar jaunākajām Office365 iespējām, padziļināja datorlietotāja zināšanas. Strādājām ar SharePoint koplietojamajās mapēs, kā arī OneDrive. Veidojām sadarbības grupas tiešsaistes procesam. Iepazinām telefona izmantošanas iespējas, izmantojot Microsoft Teams.

Pilnveidojam sadarbības prasmes, izmantojot IKT rīkusmetod6

metod5

      Pedagoģiskajā sēdē, kura notika tiešsaistē, izrunājām par sasniegto projekta laikā, par to, ko esam ieguvuši, par sadarbības nepieciešamību skolotāju vidū jebkurā brīdī, par to, cik gatavi esam jaunajam kompetenču pieejas modelim nākamajā mācību gadā. Dalība projektā bija noderīga visiem iesaistītajiem skolotājiem. Zināšanas, kuras ieguvām praktiski darbojoties, lieti noderēs turpmākajā darbā ar skolēniem. Tikai darbojoties kopā, un ar konkrētu mērķi, mēs esam spēks.

Gita Šulce
Rīgas 25.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā