showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

  • plāksne pie skolasīstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;
  • veicināt kvalitatīvas mācību un materiālās bāzes veidošanu izglītojamo garīgo, radošo un fizisko spēju attīstībai;
  • izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
  • radīt labvēlīgus apstākļus izglītojamo vispusīgai attīstībai;
  • veidot izglītojamajos labas kultūras un uzvedības iemaņas aktīvai līdzdalībai procesos demokrātiskas sabiedrības apstākļos un spēju uzņemties atbildību, risinot kopīgas problēmas;
  • novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību;
  • sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē aizgādību) (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbību, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā;
  • īstenot interešu izglītības programmas;
  • racionāli izmantot izglītībai piešķirtos resursus.