Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Apstiprināts

ar Rīgas 25.vidusskolas direktores

 2018. gada 28. augusta rīkojumu Nr. VS25-18-55-rs

Rīgā

2018. gada 28. augustā
Nr. VS25-18-6-nts

 

Iekšējās kārtības noteikumi

Izstrādāti pamatojoties uz 06.06.2002.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pantu

 1. Vispārīgie noteikumi:
  1.1. iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" un Rīgas 25.vidusskolas (tālāk tekstā - skola) nolikumu;
  1.2. iekšējās kārtības noteikumus apstiprina skolas direktore, saskaņojot ar Skolas padomi iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolas darba organizāciju;
  1.3. iekšējās kārtības noteikumi nosaka izglītojamo tiesības, pienākumus un atbildību;
  1.4. iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ir obligāta visiem izglītojamiem;
  1.5. iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina izglītojamo drošību un viņu tiesību ievērošanu;

  2. Mācību dienas organizācija:
  2.1. izglītojamie uzturas skolas ēkā un teritorijā, izglītojamo uzvedību ārpus skolas reglamentē "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā" un citi normatīvie akti;
  2.2. mācību stundas sākas 8.30, mācību stundas ilgums – 40 minūtes;
  2.3. pirms mācību stundas sākuma skan divi zvani, izglītojamie ierodas mācību telpā pēc pirmā zvana, mācību stundu uzsāk ar otro zvanu;
  2.4. izglītojamie skolā ierodas vismaz 10 minūtes pirms stundas sākuma, virsdrēbes atstāj garderobē un dodas uz telpu, kurā notiks stunda;
  2.5. mācību stundas notiek pēc direktores apstiprināta stundu saraksta; stundu saraksts, interešu izglītības nodarbību un konsultāciju saraksti ir izvietoti informācijas stendos un skolas interneta vietnē; izmaiņas stundu sarakstā nākamajai dienai veic direktores vietniece izglītības jomā un izliek informācijas stendā un skolas interneta vietnē;
  2.6. mācību kabinetu atslēgas atrodas pie skolas vestibila dežurantes, atslēgas izsniedz tikai skolotājiem vai īpašos gadījumos izglītojamiem ar skolotāju atļauju;
  2.7. attaisnojošās zīmes par neapmeklētajām stundām izglītojamie iesniedz klases audzinātājam, ierodoties skolā;
  2.8. izglītojamie par neattaisnoti kavētām mācību stundām raksta paskaidrojumu klases audzinātājam, var tikt uzaicināti uz sarunu ar atbalsta personālu, skolas administrāciju, ja izglītojamais semestrī ir neattaisnoti kavējis 20 un vairāk stundas, informācija tiek nosūtīta izskatīšanai pašvaldības administratīvajā komisijā;
  2.9. attaisnoti kavējumi ir:
  2.9.1. ārsta izziņa- slēdziens par izglītojamā slimību; skolas medicīnas māsas atbrīvojums no mācību stundām;
  2.9.2. piedalīšanās olimpiādēs, konkursos, sacensībās un citos pasākumos ar direktore atļauju;
  2.9.3. citu iestāžu iesniegumi un/vai izziņas par skolēna piedalīšanos pasākumos, ja saskaņots ar skolas direktori;
  2.9.4. vecāku rakstīta zīme par stundu kavējumu līdz trīs dienām ne vairāk kā trīs reizes semestrī (izņemot kavējumus īpašu apstākļu dēļ);
  2.9.5. vecāku iesniegums par ilgstošu prombūtni;
  2.10. nepiederošām personām (personas, kuras nestrādā un nemācās skolā), ierodoties skolā, jāpiereģistrējas pie skolas dežurantes vai sarga, norādot apmeklējuma iemeslu.

  3. Obligātā dokumentācija skolēniem:
  3.1. skolas dienasgrāmata 1.-6. klašu izglītojamiem un e-klases dienasgrāmata visiem skolas 1.-12.klašu izglītojamiem; dienasgrāmata ir saziņas līdzeklis ar izglītojamā vecākiem; veicot saziņu e-klasē, izglītojamie un viņu vecāki izmanto katrs savu lietotāja profilu;
  3.2. rīdzinieka karte, kas vienlaikus ir arī skolēna apliecība, tiek noformēta pašvaldības uzņēmuma “Rīgas Satiksme” klientu apkalpošanas centrā, to paraksta skolas direktore, klases audzinātājs rīdzinieka karti katra mācību gada sākumā papildina ar vajadzīgo hologrammu;
  3.3. izziņas izglītojamie un viņu vecāki vai aizbildņi saņem pie sekretāres - lietvedes, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

  4. Noteikumi mācību stundās:
  4.1. mācību stundas sākumā izglītojamais uz sola novieto tikai mācību stundai nepieciešamo;
  4.2. ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai, viņš par to informē skolotāju pirms stundas;
  4.3. ja izglītojamais nokavējis stundas sākumu, klusi atvainojas par traucējumu un, saņēmis skolotāja atļauju, ieņem savu vietu un iekļaujas klases darbā;
  4.4. mācību stundas laikā izglītojamais:
  4.4.1. ir atbildīgs par mācību darba rezultātiem - seko līdzi stundas darbam, savu iespēju robežās maksimāli apgūst mācību vielu, ir precīzs, izpilda un ievēro priekšmeta skolotāja prasības un instrukcijas - darba drošības noteikumus;
  4.4.2. ar savu uzvedību netraucē klasesbiedru un skolotāja darbu;
  4.4.3. neatstāj darba vietu vai mācību telpu bez skolotāja atļaujas;
  4.4.4. nelieto mācību procesu traucējošas lietas;
  4.4.5. mobilos telefonus vai citas viedierīces izglītojamais izmanto tikai saskaņā ar skolotāja norādījumiem, telefona skaņas signālam jābūt izslēgtam;
  4.4.6. izglītojamie, kuri atbrīvoti no sporta, stundas laikā atrodas kopā ar klasi sporta zālē vai sporta laukumā.

  5. Noteikumi izglītojamiem starpbrīžos:
  5.1. ar savu uzvedību neapdraudēt savu un citu veselību un drošību;
  5.2. ievērot skolotāju un dežurantu norādījumus;
  5.3. ievērot tīrību un kārtību skolas telpās un teritorijā, nesēdēt uz palodzēm un kāpnēm, gaitenī neatvērt vaļā logus lielajā atvērumā;
  5.4. uzturēties skolas ēkā;
  5.5. informēt skolas darbiniekus par novērotajiem pārkāpumiem.

  6. Noteikumi ēdnīcā:
  6.1. izglītojamie pusdienas ēd skolas ēdnīcā norādītajos laikos (atsevišķs grafiks);
  6.2. izglītojamos uz ēdamzāli pavada iepriekšējās stundas skolotājs;
  6.3. traukus novāc paši skolēni;
  6.4. somas atstāj iepriekšējās stundas kabinetā;
  6.5. virsdrēbēs ēdamzālē aizliegts ienākt.

  7. Noteikumi ārpusstundu pasākumos:
  7.1. ārpusstundu pasākumi notiek, netraucējot mācību stundas, to norises laiks un vieta jāsaskaņo ar skolas direktori;
  7.2. klases vakara norise vismaz 3 dienas iepriekš jāsaskaņo ar direktores vietnieci izglītības jomā (uzrāda pasākuma plānu, atbildīgo, vietu un laiku);
  7.3. klases vakari notiek līdz plkst. 20.00, pēc klases vakara rūpīgi jāsakārto telpa;
  7.4. skolas pasākumi var notikt līdz plkst. 21.00;
  7.5. klases un skolas pasākumos jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi un instrukcija Nr. VS25-15-6-nts "Par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos";
  7.6. skolas pasākumos notiek pedagogu un izglītojamo pašpārvaldes pārstāvju dežūras.

  8. Dežūru organizācija:
  8.1. dežuranti un dežūrklases audzinātājs:
  8.1.1. dežūru sarakstu visam mācību gadam sastāda direktores vietnieks izglītības jomā, apstiprina skolas direktore;
  8.1.2. izglītojamie dežurē atbilstoši izveidotajam sarakstam;
  8.1.3. katra klase izveido dežurantu atšķirības zīmes;
  8.1.4. uztur kārtību savā dežūras vietā, nevienu fiziski un morāli neaizskarot;
  8.1.5. skolā dežurē 9.– 12. klases 1. semestrī, 8. un 10., 11. klases 2. semestrī;
  8.1.6. dežuranti pilda dežūras objektā dežurējošā skolotāja norādījumus;
  8.1.7. klases audzinātājs organizē un pārrauga dežurantu darbu.

  9. Prasības izglītojamo ārējam izskatam:
  9.1. izglītojamie apģērbā ievēro neformāli lietišķo stilu- skolā ierodas tīrās, kārtīgās, pieklājīgās drēbēs, uz apģērba nav cilvēka cieņu aizskarošu uzrakstu un zīmējumu;
  9.2. 1.-4. klašu izglītojamo apģērbs skolā ir formas tērps vai formas tērpa elementi- veste, svārki, bikses, jaka, sarafāns;
  9.3. svētku gadījumā apģērbam jābūt svinīgam- baltam kreklam, blūzei, tumšiem svārkiem, biksēm, vai formas tērpam;
  9.4. 1.-6. klašu izglītojamie skolā valkā maiņas apavus;
  9.5. 1.-12. klašu izglītojamie tikai sporta stundās valkā sporta apģērbu un apavus.

  10. Izglītojamo drošība skolā un tās teritorijā:
  10.1. par izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības instrukcijām un skolas iekšējās kārtības noteikumiem atbild klases audzinātājs un priekšmetu skolotāji;
  10.2. izglītojamie rūpējas par savu veselību un drošību, neapdraud savu un citu drošību;
  10.3. izglītojamais nenes uz skolu veselībai un dzīvībai bīstamas vielas, priekšmetus, dzīvniekus;
  10.4. skolas telpās un tai piekļautajā teritorijā aizliegts lietot, glabāt, realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus, viegli uzliesmojošus priekšmetus;
  10.5. ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras un citos gadījumos) izglītojamie bez ierunām pakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem, rīkojas saskaņā ar drošības instrukcijām un klases stundās sniegto informāciju;
  10.6. evakuācijas plāni un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietoti skolas gaiteņos;
  10.7. ja izglītojamais cietis fiziskas vai emocionālas vardarbības rezultātā, viņš nekavējoties informē skolotāju vai citu skolas darbinieku, vajadzības gadījumā lūdz palīdzību vai informē attiecīgos dienestus pa telefonu 112,113.

  11. Skolas vadības un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo:
  11.1. ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, pedagogs par izglītojamā uzvedību informē skolas direktori un skolas atbalsta personālu;
  11.1.1. skolas direktore nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē; mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām;
  11.1.2. skolas direktore vai direktores norīkots darbinieks izsauc medicīniskās palīdzības brigādi, ja ir pamatotas aizdomas par saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām, toksiskajām vai psihotropajām vielām, kā arī traumu un citu veselības traucējumu gadījumos, kas apdraud izglītojamā dzīvību, kā arī ziņo par to vecākiem;
  11.1.3. skolas direktore vai direktores norīkots darbinieks ziņo pašvaldības policijai vai Valsts policijai, ja ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, kā arī pamudināšanu lietot tos skolā vai tās teritorijā, kā arī ziņo par to vecākiem;
  11.1.4. skolas direktore rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar skolu;
  11.1.5. skolas direktore rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un viņa vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai;
  11.1.6. skolas direktore, atbilstoši situācijai, pieaicina nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās;
  11.1.7. ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar skolu, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, skolas direktore šo informāciju nosūta Rīgas pašvaldībai;
  11.1.8. ja ir saņemta šo noteikumu punktā Nr. 11.1.7. minētā informācija, Rīgas pašvaldība ir tiesīga sasaukt starpinstitucionālu sanāksmi, kas lemj par turpmākajiem atbalsta pasākumiem izglītojamam; sanāksmē pieaicina skolas atbildīgos speciālistus, izglītojamā vecākus, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes speciālistus, Rīgas sociālā dienesta, bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un citus speciālistus.

  12. Kārtība, kādā izglītojamie īpašos gadījumos atstāj skolas ēku un teritoriju:
  12.1. ar dežurējoša administratora vai klases audzinātāja atļauju;
  12.2. sliktas pašsajūtas vai saslimšanas gadījumā atļauju atstāt skolu izsniedz skolas medmāsa, sazinoties ar izglītojamā vecākiem.

  13. Izglītojamo pienākumi un tiesības (nosaka Izglītības likuma 54. un 55. pants):
  13.1. izglītojamo tiesības:
  13.1.1. iegūt valsts apmaksātu pamatizglītību un vidējo izglītību, noteikumos paredzētā kārtībā saņemt izglītības pakāpes ieguvi apliecinošu dokumentu;
  13.1.2. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, saņemt informāciju un būt uzklausītam;
  13.1.3. izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku un mācību līdzekļus;
  13.1.4. saņemt motivētu savu zināšanu, darbības un uzvedības novērtējumu;
  13.1.5. saņemt pedagogu papildus palīdzību konsultācijās mācību vielas apguvei;
  13.1.6. atrasties drošā sociālajā un darba vidē;
  13.1.7. tikt ievēlētam un darboties izglītojamo pašpārvaldē;
  13.1.8. piedalīties skolas interešu izglītības pulciņu, interešu grupu darbā;
  13.1.9. pārstāvēt savu skolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām, prasmēm, iemaņām un interesēm;
  13.1.10. būt aizsargātam no fiziskas, psiholoģiskas, seksuālas vardarbības;
  13.1.11. ziņot par nepieņemamu skolotāja, izglītojamā vai citas personas rīcību;
  13.1.12. ja ir gaidāms svarīgs telefona zvans, savlaicīgi informēt skolotāju un tikai ar skolotāja atļauju atstāt kabinetu mācību stundas laikā;
  13.2. izglītojamo pienākumi:
  13.2.1. ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus;
  13.2.2. darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;
  13.2.3. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, valsts un skolas simboliem, dažādām etniskajām grupām, veidot un attīstīt skolas tradīcijas;
  13.2.4. izglītības apguvei paredzēto laiku pilnībā izmantot mācību vielas apguvei, sistemātiski gatavoties mācību stundām, iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību;
  13.2.5. uzņemties atbildību par saviem mācību darba rezultātiem un uzvedību;
  13.2.6. netraucēt mācību stundu un interešu izglītības pulciņu vai interešu grupu darbu;
  13.2.7. rūpēties par skolas inventāra u.c. materiālo vērtību saglabāšanu; ļaunprātīgas mantas vai inventāra bojāšanas gadījumā materiālos zaudējumus atlīdzina vecāki pilnā apmērā;
  13.2.8. uzņemties pilnu atbildību par savu personisko mantu drošību;
  13.2.9. apzinīgi veikt dežuranta pienākumus klasē un skolā un piedalīties skolas labiekārtošanas darbā;
  13.2.10. uz mācību stundām vai nodarbībām ierasties, ņemot līdzi visus nepieciešamos mācību līdzekļus un piederumus, 1.-6.klašu izglītojamiem arī dienasgrāmatu;
  13.2.11. mācību gada beigās nodot daiļliteratūras, metodiskās literatūras un mācību grāmatas skolas bibliotēkā, grāmatas bojājuma vai nozaudēšanas gadījumā jāatnes tāda pati vai līdzvērtīga grāmata, saskaņojot ar skolas bibliotekāri.

  14. Atbildība un sekas par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu:
  14.1. tiek izteikts mutisks aizrādījums;
  14.2. tiek veikts ieraksts dienasgrāmatā vai e-klases uzvedības žurnālā;
  14.3. no izglītojamā tiek pieprasīts rakstisks situācijas skaidrojums;
  14.4. vecākiem tiek nodota rakstiska informācija par pārkāpumu;
  14.5. notiek skolotāja un klases audzinātāja saruna ar izglītojamo un vecākiem;
  14.6. notiek sociālā pedagoga saruna ar izglītojamo un viņa vecākiem;
  14.7. izglītojamais un viņa vecāki tiek uzaicināti uz skolas administrācijas un atbalsta
  personāla kopīgu sanāksmi;
  14.8. tiek izveidots individuālais plāns pārkāpuma novēršanai;
  14.9. tiek izteikts brīdinājums;
  14.10. informācija tiek nodota pašvaldībai, notiek starpinstitucionāla sanāksme;
  14.11. tiek izteikts rājiens;
  14.12. tiek pieņemts lēmums par citu audzinoša rakstura pasākumu veikšanu.


  15. Pamudinājumi izglītojamiem:
  15.1. par sasniegumiem mācībās, ārpusstundu aktivitātēs un aktīvu pilsonisku rīcību var:
  15.1.1. izteikt pateicību;
  15.1.2. piešķirt diplomu;
  15.1.3. piešķirt atzinības rakstu;
  15.1.4. piešķirt balvu.

  16. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos:
  16.1. izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt izglītojamie, pedagogi, vecāki, pašvaldība;
  16.2. izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apspriež Skolas padome;
  16.3. izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apstiprina skolas direktore.

  17. Noslēguma jautājumi:
  17.1. “Iekšējās kārtības noteikumi” apstiprināti 2018. gada 27.augusta Skolas padomes sēdē.
  17.2. “Iekšējās kārtības noteikumi” stājas spēkā ar 2018. gada 1. septembri.
  17.3. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas 25.vidusskolas 28.04.2017. noteikumus Nr. VS25-17-14-nts “Iekšējās kārtības noteikumi”.


  Direktore    Inga Nestere