Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

RĪGAS 25.VIDUSSKOLA

Rušonu iela 6, Rīgā, LV–1057, tālrunis 67848924, 67848925; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rīgā

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

2018

Saturs

1.       Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums. 3

2.       Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrētie rezultāti) 5

3.       Iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 8

4.       Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos  9

4.1.       Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas. 9

4.2.       Mācīšana un mācīšanās. 11

4.2.1.        Mācīšanas kvalitāte. 11

4.2.2.        Mācīšanās kvalitāte. 14

4.2.3.        Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 16

4.3.       Izglītojamo sasniegumi 18

4.3.1.        Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 18

4.3.2.        Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 23

4.4.       Atbalsts izglītojamiem.. 34

4.4.1.        Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts. 34

4.4.2.        Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 38

4.4.3.        Atbalsts personības veidošanā. 41

4.4.4.        Atbalsts karjeras izglītībā. 45

4.4.5.        Atbalsts mācību darba diferenciācijai 48

4.4.6.        Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.. 51

4.4.7.        Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 53

4.5.       Iestādes vide. 55

4.5.1.        Mikroklimats. 55

4.5.2.        Fiziskā vide un vides pieejamība. 57

4.6.       Iestādes resursi 59

4.6.1.        Iekārtas un materiāltehniskie resursi 59

4.6.2.        Personālresursi 61

4.7.       Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 63

4.7.1.        Iestādes darba pašvērtēšana un darba plānošana. 63

4.7.2.        Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība. 65

4.7.3.        Iestādes sadarbība ar citām institūcijām.. 68

5.       Citi sasniegumi 70

6.       Turpmākā attīstība. 74


 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

Rīgas 25.vidusskola (turpmāk tekstā - Skola) atrodas Rīgā, Ķengaragā, Rušonu ielā 6, Skolas dibinātājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība, Skola savu darbību ir uzsākusi 1963.gadā. Skola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas realizē pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi valsts pārvaldes institūciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izdoti normatīvie akti, Skolas nolikums un Skolas iekšējie normatīvie akti.

2017.-2018.mācību gadā mācības uzsāka 788 izglītojamie, kuri dzīvo gan Ķengaragā, gan citās Rīgas daļās, gan arī tuvējā Pierīgā. Skolas sociālo vidi kopumā var raksturot kā labvēlīgu.

Tabula 1

Mācību gads

2011.-2012.

2012.-2013.

2013.-2014.

2014.-2015.

2015.-2016.

2016.-2017.

2017.-2018.

Izglītojamo skaits

784

892

833

835

855

820

788

Skola īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas:

Tabula 2

Programmas nosaukums

Kods

Licence

Datums

Numurs

Pamatizglītības programma

21011111

28.08.2009.

V-10

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

31013011

28.08.2009.

V-13

2017.-2018.mācību gadā Skolā strādā 75 pedagoģiskie darbinieki, kuru kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo kompetenci. Direktora vietnieki izglītības jomā nodrošina kvalitatīvu izglītošanas procesa organizāciju un norisi Skolā. Ikdienas darbā atbalstu pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem nodrošina atbalsta personāla darbinieki: izglītības psihologi, sociālie pedagogi, logopēds, speciālais pedagogs, medicīnas māsa. Skolas saimniecisko darbību pārrauga Skolas saimniecības pārzine, Skolas ēkas un teritorijas uzturēšanu nodrošina 29 saimnieciskie darbinieki, jaunizveidotā Skolas sporta kompleksa darbību nodrošina administrators un astoņi tehniskie darbinieki.

2017.-2018.mācību gada sākumā no visiem 75 pedagoģiskajiem darbiniekiem:

 • ar augstāko pedagoģisko izglītību 67 pedagogi (88%),
 • ar citu augstāko izglītību - 7 pedagoģiskie darbinieki (9%),
 • viens pedagogs apgūst augstāko pedagoģisko izglītību,
 • skolā strādā 39 pedagoģijas maģistri - (52%).


Skolā ir maza kadru mainība, Skolā strādā daudzi pedagogi ar lielu pedagoģiskā darba pieredzi:

Tabula 3


Mācību gads

24

gadi un jaunāki

25-29 gadi

30-34 gadi

35-39 gadi

40-44 gadi

45-49 gadi

50-54 gadi

55-59 gadi

60-64 gadi

65 gadi un vecāki

2017.-2018.

5

1

4

3

19

10

17

4

7

5

2016.-2017.

3

2

5

3

17

9

13

4

8

5

2015.-2016.

1

0

4

3

11

17

10

8

7

7

87% pedagoģisko darbinieku pedagoģiskā darba stāžs ir vairāk kā 10 gadu.

Izglītojamajiem Skolā papildus izglītības programmu saturam tiek piedāvātas iespējas piedalīties fakultatīvajās, individuālajās un grupu nodarbībās, interešu izglītības pulciņos. 1.,2.klašu izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu līdz plkst. 18.00. Līdzdalība interešu izglītības pulciņos ļauj attīstīt spējas un talantus. Interešu izglītības programmās no mācībām brīvajā laikā iesaistās dažādu vecuma grupu izglītojamie. Skolā tiek piedāvātas šādas interešu izglītības programmas:

 • sports - vieglatlētika, florbols, volejbols, vispusīgā fiziskā sagatavotība, futbols, basketbols;
 • mūzika - 1.-4.klašu koris, zēnu koris, 5.-9.klašu koris, vokālais ansamblis, vidusskolas koris;
 • deja - tautas deja - kolektīva “Pasaciņa” grupas 1.-9.klasēm, mūsdienu deja- deju grupa “Okey”;
 • dizains un vide - kokapstrāde; dizains, vides un interjera māksla; floristika;
 • teātris - teātra studija 1.-12.klasēm.

Skolā darbojas Skolas muzejs, kura padome darbojas gan papildinot un popularizējot muzeja fondos uzkrātos materiālus, gan iesaistoties dažādos projektos un aktivitātēs.

Skolas pedagogi un izglītojamie ir saņēmuši Rīgas pilsētas un valsts apbalvojumus. Skolas pedagogi aktīvi iesaista izglītojamos projektu darbā pilsētas, valsts un starptautiskā līmenī.

Skolā daudzu gadu laikā ir izveidojušās tradīcijas. Mūsu tradicionālie pasākumi ir: Zinību diena - 1.septembris, skolotāju dienas pasākums, rudens un pavasara pārgājieni un ekskursijas, valsts svētkiem veltīts pasākums, Lāčplēša diena, gadskārtu svētki, Ziemassvētku izrāde, aerobikas diena, Ziemassvētku un Lieldienu tirdziņi, pasākums “Olimpiešu kliņģeris”, 1991.gada barikāžu piemiņas pasākumi, atvērto durvju dienu pasākumi, līdzdalība labdarības akcijās un Lielajā talkā, pēdējais zvans, izlaidumi.

Daudzus gadus Skola piedāvā bērniem piedalīties vasaras nometnēs.

Skolā darbojas izglītības iestādes padome (turpmāk - Skolas padome), izglītojamo pašpārvalde (turpmāk - Skolēnu dome), lielākā daļa kolektīva ir arodbiedrības biedri - Skolā aktīvi darbojas arodkomiteja.


 1. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrētie rezultāti)

Skolas vīzija -

-         Mūsu skolas darbība - mērķtiecīgs ceļš uz attīstību un izaugsmi.

-          Mums nozīmīgas vērtības - godīgums, sadarbība, atbalsts, atbildība.

-          Mūsu pedagogi - kompetenti, pārmaiņām atvērti, radoši.

-          Mūsu izglītojamie - veseli, zinoši, drosmīgi, mērķtiecīgi, veiksmīgi.

Skolas pamatmērķi -

-          Mācību un audzināšanas darbā nodrošināt brīvu un harmonisku izglītojamo personības izaugsmi.

-          Audzināt Latvijas patriotus, veicināt Latvijas un pasaules kultūras mantojuma iepazīšanu un apguvi, sagatavojot izglītojamos veiksmīgai nākamās izglītības pakāpes apguvei.

Skolas uzdevumi -

-          Īstenot licencētās izglītības programmas, sasniegt izvirzītos mērķus.

-         Attīstīt izglītojamo kompetences, veicinot augstu mācību motivāciju.

-         Sniegt atbalstu izglītojamajiem apzinātā karjeras izvēles procesā.

   Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana

Tabula 4

Skolas darba jomas

Prioritātes

Sasniegtais

Mācību saturs

Jauno pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešana.

1.Mācību priekšmetu programmas atbilst īstenotajām izglītības programmām.

2. Skolotāji zina sava mācību priekšmeta standarta prasības, prot plānot paredzamo rezultātu.

3.Vispārējās vidējās izglītības programmas ietvaros apgūstamajam mācību priekšmetam “Uzņēmējdarbība” ir izstrādāta autorprogramma.

4.Skola ir iesaistījusies pilotprojektā, aprobējot mācību priekšmetu “Datorika”.

5.Mācību standartu izpildi pārrauga Skolas vadība, metodiskās komisijas koordinē un sniedz atbalstu skolotājiem mācību priekšmetu standartu īstenošanā.

6. Visos mācību priekšmetos mācību priekšmetu programmas atbilst valsts pamatizglītības standarta un valsts vidējās izglītības standartam.

7.Mācību saturā ir iekļauti karjeras jautājumi.

8. Mācību saturs tiek apgūts arī projektu darbā.

Mācīšana un mācīšanās

Informācijas tehnoloģiju izmantošanas padziļināšana mācību procesā, ieviešot elektroniskos mācību līdzekļus mācīšanās procesā.

1.Skolotāji savā darbā izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

2.Ģeogrāfijā, vēsturē, sociālajās zinībās, matemātikā skolotāji izmanto “Uzdevumi.lv” piedāvātās iespējas.

3. Skolotāji izmanto Office 365 piedāvātās iespējas kvalitatīvas sadarbības nodrošināšanai.

4. Izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja izmantot elektroniskās mācību grāmatas.

5. Skolotāji veido pārbaudes darbus, izmantojot Moodle sistēmu.

Skolotāja darba metožu un formu mācību stundā modernizācija, veicinot izglītojamo patstāvīgas mācību satura apguves prasmes.

1. Vairākos mācību priekšmetos mācīšanās procesu ir iespēja organizēt tiešsaistē, izmantojot Office 365.

2.Izglītojamie uzrāda informācijas atlasīšanas un prezentācijas prasmes mācību stundās, projektu darbā, ZPD izstrādē.

3. Skolotāji izmanto jēgpilnas lasītprasmes attīstīšanas metodi.

4.Skolā ir izveidota mājas darbu sistēma.

5.Skolotāji strādā, ievērojot izglītojamo individuālās vajadzības mācību procesā.

6.Skolā ir izveidota pārbaudes darbu sistēma.

7. Mācību process norisinās sadarbības gaisotnē.

Izglītojamo sasniegumi

Izglītojamo mācību sasniegumu pozitīvas dinamikas veicināšana, nodrošinot izglītojamo personības izaugsmi.

1.Skolā ir izveidota datu bāze, kas ļauj operatīvi iegūt informāciju par katra izglītojamā mācību darba kvalitāti.

2. Mācību sasniegumi ir labi.

3.Skolotāji veicina un atbalsta izglītojamo individuālo izaugsmi.

4. Izglītojamie gūst panākumus projektu darbā, mācību priekšmetu olimpiādēs.

5. Ir veikta mācību semestru un mācību gadu rezultātu salīdzinošā analīze.

6. Skolotāji rosina izglītojamos veikt pašvērtējumu mācību stundā.

7. Izglītojamie izprot pašvērtējuma nozīmi, 85% izglītojamo apgalvo, ka prot veikt pašvērtējumu.

8. Izglītojamo mācību sasniegumi ir atbilstoši vidējiem rādītājiem valstī 9. un 12.klašu valsts pārbaudes darbos latviešu, angļu valodā un matemātikā.

9. Izglītojamo labākie sasniegumi mācību darbā tiek popularizēti- informācija par sasniegumiem skolas mājas lapā, apbalvojumi- atzinības raksti, skolas medaļas.

10. Izglītojamo vecākiem tiek sniegta informācija par izglītojamo mācību sasniegumiem un to dinamiku.

Atbalsts izglītojamiem

Individuālo atbalsta pasākumu nodrošināšana un pilnveidošana darbā ar talantīgiem izglītojamiem un izglītojamiem, kam ir mācību grūtības, savlaicīga problēmu atpazīšana un profilakse.

1.Talantīgiem izglītojamiem ir nodrošināta iespēja individuāli/ grupās iegūt padziļinātas zināšanas mācību priekšmetā.

2.Tiek sekmēta izglītojamo līdzdalība mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, projektu darbā.

3.Tiek popularizēti talantīgo izglītojamo sasniegumi.

4.Skolā darbojas profesionāls atbalsta personāls, kura darbs tiek plānots un koordinēts.

5. Tiek veikta izglītojamo pedagoģiskā, psiholoģiskā un sociālā izpēte un analīze.

6. Izglītojamajiem, kuriem ir mācību grūtības, ir izveidoti individuālie plāni grūtību pārvarēšanai.

7. Izglītojamajiem, kuriem ir mācību grūtības, tiek nodrošinātas iespējas apmeklēt konsultācijas mācību priekšmetos.

8. Skola ir iesaistījusies ESF projektā ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Izglītojamo karjeras izvēles atbalsta nodrošināšana, veicinot apzinātu nākotnes karjeras izvēli un rosinot interesi par dabaszinātnēm un inženierzinātnēm.

1.Skolā ir karjeras izglītības programma.

2.Skolā darbojas karjeras konsultanti, Skola piedalās ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

3.Tiek veikta izglītojamo personības izpēte, lai palīdzētu karjeras izvēles procesā.

4.Tiek nodrošināta sadarbība ar augstskolām.

5.Skolā tiek organizēti pasākumi karjeras izvēles veicināšanai - karjeras dienas, tikšanās ar dažādu jomu speciālistiem - ekspertiem, ražošanas uzņēmumu apmeklējumi.

Iestādes vide

Skolas materiālās vides pilnveidošana, nodrošinot optimālus mācību darba apstākļus skolas kolektīvam un labvēlīgu psihoemocionālo vidi.

1.Skolā ir tradīcijas, kas veicina kolektīva saliedēšanos un personības izaugsmi.

2. Skolas pedagogi sadarbojas mācību un audzināšanas darba veikšanai.

3. Skolas telpas un apkārtne ir sakārtota un estētiski noformēta.

4. Skolas telpas ir atbilstošas, lai nodrošinātu izglītības programmu realizāciju.

5. Skola organizē adaptācijas pasākumus izglītojamajiem.

6.Notiek izglītojošs darbs ar izglītojamo vecākiem.

7.Tiek veikta mobinga profilakse.

8.Tiek aktualizētas Skolas darbinieku zināšanas drošības, bērnu tiesību aizsardzības un psiholoģijas jautājumos.

9.Skolas muzeja resursi tiek izmantoti lepnuma un piederības par savu skolu veicināšanai.

Iestādes resursi

Skolotāju profesionālās izaugsmes atbalsta nodrošināšana un mūsdienīgas mācību procesa materiālās bāzes pilnveidošana.

1.Tiek plānots un pārraudzīts pedagogu profesionālās kompetences izaugsmes process.

2.Katrā mācību kabinetā ir dators un interneta pieslēgums.

3.Mācību kabineti ir aprīkoti ar nepieciešamo prezentācijas tehniku.

4.Skola izmanto elektronisko žurnālu e-klase.

5.Pedagogiem ir iespēja izmantot kopētājus, printerus, laminētāju un citu nepieciešamo tehniku.

7. Skolas finanšu līdzekļi tiek izlietoti efektīvi.

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Informācijas tehnoloģiju integrācijas padziļināšana skolas vadībā un informācijas apmaiņā.

1.Tiek veikts Skolas pašvērtēšanas darbs, iesaistot pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus.

2. Visiem Skolas darbiniekiem atbilstoši viņu kompetencei amata aprakstos ir noteiktas atbildības jomas.

3.Aptaujas, pārsvarā, notiek izmantojot elektroniskos resursus.

4.Informācijas apmaiņa Skolā notiek elektroniskā formā, izmantojot e-klases un Office 365 piedāvātās iespējas.

5.Nepieciešamie Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir pieejami elektroniskā formā.

6.Sistemātiski tiek izvērtēts Skolas darbs.

 

 

 

 1. Iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde

2012.gadā Skolas akreditācija notika Ministru kabineta 14.09.2010. noteikumu Nr. 852 “Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” 53.punktā noteiktajā kārtībā.

Ieteikumu nebija.


 1. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos
  1. 1.Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas

Skolā tiek realizētas šādas izglītības programmas: pamatizglītības programma (kods 21011111) un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011), savukārt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods – 31011011) ir izņemta no aktīvo programmu reģistra.

Tabula 5

Izglītības programmas nosaukums

Kods

Licence

Akreditācijas termiņš

Izglītojamo skaits 2015/2016.

Izglītojamo skaits 2016./2017.

Izglītojamo skaits 2017./2018.

Nr.

datums

sākumā

beigās

sākumā

beigās

sākumā

beigās

Pamatizglītības programma

21011111

V-10

28.08.

2009.

12.09.

2018.

749

740

692

685

664

664

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

31013011

V-13

28.08.

2009.

12.09.

2018.

82

82

128

127

125

123

Vispārējās vidējās izglītības vispārējā virziena programma

31011011

V-11

28.08.

2009.

12.09.

2018.

24

24

0

0

0

0

Mācību process Skolā tiek īstenots atbilstoši licencētām izglītības programmām. Skolas mācību plāns atbilst licencētajām izglītības programmām. Periodiski izglītības programmās, ievērojot normatīvo aktu prasības, tiek veikti grozījumi: pirmo svešvalodu izglītojamie sāk apgūt 1.klasē.; 10., 11. un 12. klasē izglītojamie apgūst jaunu mācību priekšmetu - “Uzņēmējdarbība” atbilstoši Skolā izstrādātam mācību priekšmeta standartam. Sākot ar 2015./2016.m.g. Skola iesaistījās pilotprojektā, mācot jaunu mācību priekšmetu “Datorika”. 2017./2018.mācību gadā izglītojamie datoriku apguva 1.- 6.klasē, 8., 9.klasē; 11. un 12.klasē izglītojamie apgūst mācību priekšmetu “Programmēšanas pamati”. Individuālā - grupu darba ietvaros izglītojamie 10.- 12.klasē apgūst franču valodu. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts ar Skolas direktora rīkojumu un atbilst licencētajām izglītības programmām un normatīvajos aktos noteiktajai izglītojamo mācību darba slodzei. Mācību stundu saraksts ir izvietots Skolas vestibilā un ir pieejams Skolas mājas lapā. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti, izmaiņas tiek izvietotas Skolas vestibilā un arī Skolas mājas lapā. Skolā izglītības programmu īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un veselībai drošos apstākļos - Skolā ir izstrādāti noteikumi, kas nosaka izglītojamo un darbinieku uzvedību, pasākumus drošības garantēšanai, periodiski tiek veikta vides drošības novērtēšana, Skolu apmeklē kontrolējošās institūcijas - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Veselības inspekcija un citi. Skolā ir nepieciešamie mācību līdzekļi, mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums, kas nepieciešami izglītības programmu apguvei (sīkāk par to sadaļā 4.6.1.). Ar Skolas direktora rīkojumu tiek apstiprināts mācību līdzekļu saraksts, kurš katru gadu tiek aktualizēts. Karjeras izglītības jautājumus skolotāji ir iekļāvuši mācību priekšmetu saturā - to apgalvo 89% skolotāju. Katrā mācību priekšmetā ir izstrādāts detalizēts mācību satura apguves plānojums, kas satur informāciju par izmantoto mācību priekšmeta programmu, mācību stundu tēmām, plānotajiem pārbaudes darbiem. Mācību gada laikā tēmu apguves plānojumā pēc nepieciešamības tiek veiktas izmaiņas. Administrācija seko, lai reālais darbs un ieraksti e-klasē būtu atbilstoši tēmu apguves plānojumam. Plānojot laiku temata apguvei, skolotāji plāno darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. Izglītības programmas tiek realizētas, ievērojot valsts izglītības standartu prasības un nosacījumus. Skolotāji strādā, izmantojot paraugprogrammas, papildinātas paraugprogrammas matemātikā 10.-12.klasē un autorprogrammu mācību priekšmetā “Uzņēmējdarbība”. Skolas vadība sniedz nepieciešamo atbalstu pedagogiem izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu pilnveidē, nodrošinot informāciju un resursus. Audzināšanas darbs ir būtiska Skolas darba sastāvdaļa, audzināšanas darba plāns veidojas pedagogu un Skolas administrācijas sadarbības rezultātā. Audzināšanas darba rezultāti tiek izvērtēti. Katra gada audzināšanas darba plāns atbilst audzināšanas darba programmai un izvirzītajām prioritātēm. Īpaša vērība audzināšanas darbā tiek veltīta vērtību izglītībai, iekļaujot tēmas par dzimtenes mīlestību, darba tikumu, karjeras jautājumiem, personības pašizpēti, godīgumu, sadarbību un citas.

Secinājumi:

-          Mācību priekšmetu programmas atbilst licencētajām izglītības programmām.

-          Skolotāji zina sava mācību priekšmeta standarta prasības, prot plānot paredzamo rezultātu.

-          Mācību saturā ir iekļauti karjeras izglītības jautājumi.

Turpmākā attīstība:

-          Nodrošināt iespēju skolotājiem pilnībā iepazīties un izprast mācību saturu jaunās kompetenču pieejas izglītībā kontekstā.

-          Pilnveidot karjeras izglītības integrēšanu mācību saturā.

Vērtējums kritērijā:

-          Mācību saturs - iestādē īstenotās izglītības programmas - labi


 1. 2.Mācīšana un mācīšanās
 2. 2.1.Mācīšanas kvalitāte

Skolotāji īsteno mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, mācību priekšmeta obligāto saturu noteiktā klašu grupā, ievēro vērtēšanas pamatprincipus un kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem. Metodisko darbu Skolā vada Metodiskā padome. Metodiskās padomes vadītājs ir direktora vietnieks izglītības jomā. Skolā darbojas šādas metodiskās komisijas: sākumskolas, latviešu valodas, dabaszinību un matemātikas, svešvalodu, sporta, mākslas, vēstures un sabiedrisko zinību, klašu audzinātāju metodiskā komisija. Katras metodiskās komisijas darbu vada direktora norīkots pedagogs - metodiskās komisijas vadītājs, koordinē direktora vietnieki izglītības jomā. Darbojoties Skolas metodiskajās komisijās, pedagogi iesaistās Skolas darba analīzē un plānošanā, nodrošina labākās pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu un pedagogu sadarbību mācību priekšmetu apguves plānošanā. Katrai metodiskajai komisijai ir savs darbs plāns, kas atbilst Skolas darba prioritātēm.

Skolā tiek vērtēta pedagogu darba kvalitāte, ir pedagogu darba kvalitātes rezultātu kritēriji. Skolas vadība pastāvīgi pārrauga pedagogu ikdienas mācību darba kvalitāti, veicot mācību stundu un pasākumu vērošanu, kopā ar pedagogu analizē mācību stundas struktūru, izvirzīto sasniedzamo rezultātu, mācību darba formas un metodes, prasmi nodrošināt atgriezenisko saiti; vērtē izglītojamo prasmi mācīties, sadarboties, strādāt individuāli un veikt pašvērtējumu. Sadarbībā ar pedagogiem Skolas vadības pārstāvji ir korekti un toleranti.

Mācību darba kontroles un pedagogu darba novērtēšanas rezultātā secināts, ka pedagogi mācību stundas darbā iesaista visus klases izglītojamos, veido jēgpilnu dialogu ar izglītojamajiem, rosina izglītojamos veikt sava darba pašvērtējumu. Pedagogu aptaujas rezultāti liecina, ka 96% skolotāju mācību stundas sākumā izvirza izglītojamajiem saprotamu sasniedzamo rezultātu, 89% nodrošina atgriezenisko saiti mācību procesā. Skolotāju stāstījums un skaidrojums ir atbilstošs tēmai un izglītojamo vecumam, pēc aptaujas datiem redzams, ka 71% izglītojamo uzskata, ka skolotāji vienmēr saprotami skaidro mācību vielu, 18% izglītojamo uzskata, ka tas notiek bieži (Edurio aptauja). 37% izglītojamo vecāku domā, ka mājas darbu apjoms ir liels, 52% vecāku uzskata, ka apjoms ir optimāls un reāli izpildāms (Edurio aptauja).

Skolotāji atzīst, ka ikdienas mācību darbs stundā ir ievērojami mainījies - tas ir modernizēts, skolotāji veicina izglītojamo patstāvīgas mācību materiāla apguves iemaņas - atzīst 79% skolotāju. Skolotāji atbilstoši mācību satura prasībām un izglītojamo spējām, izglītojamo darbības aktivizēšanai, ieinteresēšanai un sadarbības prasmju attīstīšanai izmanto daudzveidīgas mācību darba metodes un paņēmienus: darbs pāros, darbs grupās, demonstrējumi, prezentācijas, lomu spēles, diskusijas, mācību eksperimenti, situāciju izpēte un analīze, mācību ekskursijas, pētījumi, projekti u.c. 84% skolotāju atzīst, ka vienmēr veicina patstāvīgas mācību materiāla apguves iemaņas izglītojamajiem. Mācību priekšmetu tēmu apguves plānos ir paredzētas darbības, kas veicina saikni ar reālo dzīvi - izglītojamie tiek iesaistīti daudzveidīgās praktiskās un pētnieciskās darbībās. 85% skolotāju atzīst, ka parasti nodrošina diferencētu pieeju izglītojamajiem un 82% skolotāju parasti sagatavo materiālus diferencētam darbam. 82% izglītojamo atzīst, ka darba temps mācību stundās vienmēr ir piemērots (Edurio aptauja). Papildus mācību darbam stundās visi skolotāji nodrošina izglītojamajiem iespēju apmeklēt konsultācijas, fakultatīvās un interešu izglītības nodarbības, darboties individuālajās un grupu nodarbībās, piedalīties projektos. Sagatavotie mācību materiāli tiek uzglabāti e-mācību vidē “mācību mākonis”, kas ir brīvi pieejams paplašinātai mācību satura apguvei.

Mācību kabinetu telpu iekārtojums dod iespēju pedagogiem izmantot jaunākās tehnoloģijas: interaktīvās tāfeles, multimediju projektorus, datorus, datu kameras, planšetdatorus un balsošanas pultis. Skolas aptaujā 82% skolotāji apgalvo, ka izmanto tehnoloģiju piedāvātās iespējas, gatavojoties mācību stundām, un 73% skolotāju atbild, ka regulāri mācību stundās izmanto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (datoru, planšetdatoru, interaktīvo tāfeli, datu kameru u.c.). Nodrošinot atgriezenisko saiti mācību procesā, skolotāji, iespēju robežās, apgūst un aprobē dažādus tiešsaistes interneta rīkus, piemēram, Ansver Garden, Kahoot, Wizer.me, LearningApps.

Visas mācību priekšmetu un audzināšanas programmas paredz saikni ar dzīves situācijām, un skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm. Mācību materiālu sagatavošanā pedagogi izmanto jaunākos faktus un statistiku - apgalvo 73% skolotāju. E-drošības jautājumi ir integrēti datorikas un sociālo zinību mācību priekšmetu saturā. Karjeras izglītības jautājumi ir integrēti mācību saturā, noteiktā kārtībā tiek organizētas mācību ekskursijas, kuru laikā izglītojamie iepazīstas ar nākotnes karjeras ieguves iespējām.

Mājas darbu formas ir dažādas, katra mācību gada sākumā skolotāji iepazīstina izglītojamos ar mājas darbu sistēmu un to vērtēšanas kārtību. Aptaujā 66% vecāku apgalvo, ka mājas darbu apjoms ir optimāls,[JC1]  76% vecāku atzīst, ka izglītojamie mājas darbus veic patstāvīgi, vecāki apgalvo, ka 74% gadījumos mājas darbi tiek novērtēti un klasē analizēti. Mācību procesā tiek izmantotas dažādas izglītojamo sasniegumu vērtēšanas metodes un formas: paškontroles uzdevumi, testi, tēmas nobeiguma pārbaudes darbi, praktiskie darbi, pētījumi, projektu darbi. Patstāvīgas mācīšanās prasmes veidošanai un diferencētai mācību vielas apguvei, skolotāji sistematizē izdales materiālus pēc satura, pēc apgūstamām prasmēm, pēc sasniedzamā rezultāta, pēc grūtības pakāpes - darbam ar talantīgiem izglītojamiem. Šie materiāli ir pieejami ne tikai darba mapēs mācību stundas laikā, bet arī kā tiešsaistes mācīšanās un pašvērtējuma materiāli, izmantojot tiešsaistes interneta rīkus, piemēram, Linoit.com, Nearpood.

Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams Skolas pārbaudes darbu grafiks, kas nodrošina izglītojamo informēšanu un regulē viņu darba slodzi. Katram izglītojamajam ir nodrošināta iespēja apmeklēt konsultācijas mācību priekšmetos. Konsultāciju saraksts ir izvietots Skolas informācijas stendā un Skolas mājas lapā, ierakstīts 1.-6. klases izglītojamo dienasgrāmatās. Skola darbā izmanto elektronisko žurnālu e-klase, direktora vietnieki izglītības jomā kontrolē ierakstu veikšanas kvalitāti e-klasē.

Skolā plānveidīgi tiek organizēti izglītojoši pasākumi: mācību priekšmetu olimpiādes, mācību priekšmetu nedēļas, konkursi, projekti, izglītojamie izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, piedalās sporta sacensībās. Talantīgākie izglītojamie piedalās Rīgas pilsētas un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts un starptautiskos konkursos. Šie pasākumi veicina izglītojamo mācību motivāciju, konkurētspēju un uzņēmību.

Mācību procesa kvalitātes nodrošināšana tiek panākta, pedagogiem regulāri apmeklējot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumus, kuros tiek papildinātas zināšanas mācību darba metodikā, audzināšanas jautājumos, karjeras izglītībā, moderno tehnoloģiju izmantošanā un citos jautājumos. Pedagogi sadarbojas, kopīgi veido mācību satura apguves tematiskos plānus, sadarbojas pārbaudes darbu veidošanā. Starp dažādu mācību priekšmetu skolotājiem tiek veidota sadarbība, lai optimizētu mācību satura apguvi un novērstu tēmu dublēšanos. 72% pedagogu atzīst, ka bieži ar kolēģiem pārrunā labākas mācību darba metodes, bet 26% pedagogu to dara reizēm (Edurio aptauja). Ar savu darba pieredzi pedagogi iepazīstina kolēģus, piedāvājot iespēju apmeklēt viņu mācību stundas un dalās pieredzē Pedagoģiskās padomes sēdēs.


Secinājumi:

-          Skolā ir izveidota pārbaudes darbu sistēma.

-          Mācību procesā veiksmīgi tiek izmantotas tehnoloģijas.

-          Skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību darba metodes.

Turpmākā attīstība:

-          Sniegt atbalstu skolotājiem mūsdienīgu mācīšanas tehnoloģiju apgūšanā un to ieviešanā mācību procesā.

-          Turpināt pilnveidot dažādu jomu pedagogu sadarbību mācīšanas procesā.

-          Nodrošināt jēgpilnu mājas darbu sistēmas izveidi.

Vērtējums kritērijā:

-         Mācīšanas kvalitāte - labi


 1. 2.2.Mācīšanās kvalitāte

Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, rosina strādāt radoši, ar iniciatīvu un atbildīgi. Izglītojamo mācīšanās kvalitāte balstās uz pedagoga un izglītojamā sadarbību mācīšanās procesā. Visi izglītojamie ir iepazīstināti ar nosacījumiem mācību darbā katrā mācību priekšmetā. Izvirzītās prasības tiek skaidri formulētas un skaidrotas (mācību stundas sākumā, darba lapās, pirms uzdevumu izpildes sākšanas u.c.). Edurio aptaujā 72% izglītojamo apgalvo, ka izprot mācību darba uzdevumus katrā stundā, 21% izglītojamo uzskata, ka izprot lielākajā daļā gadījumu. Izglītojamiem ir zināma skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Skolotāji informē izglītojamos par mācību priekšmetu programmu saturu, par izmantojamām darba formām, par olimpiādēm, konkursiem, radošajām skatēm, kas mācību gada laikā tiek plānotas mācību priekšmetā. Pedagogi rosina izglītojamos izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu un prasmju apguvē, māca vērtēt savus un citu sasniegumus mācību darbā. 65% izglītojamo uzskata, ka veicamie uzdevumi vienmēr ir jēgpilni, 26% izglītojamo uzskata, ka tas ir lielākajā daļā gadījumu (Edurio aptauja). Daudzi izglītojamie izmanto papildus iespējas, ko dod skolas nodrošinātās konsultācijas mācību priekšmetos. Izglītojamiem tiek nodrošinātas iespējas izmantot skolas bibliotēkas, datorklašu un elektronisko mācību līdzekļu resursus. Liela uzmanība tiek veltīta izglītojamo personības īpašību izvērtēšanai un mācību motivācijas padziļināšanai. Pedagogi lielu uzmanību velta izglītojamo patstāvīgā darba iemaņu attīstīšanai un motivē katrā stundā strādāt radoši, māca attīstīt savas spējas un talantus. 51% izglītojamo uzskata, ka mācību stundas ir interesantas vienmēr, 24% izglītojamo domā, ka tās ir interesantas lielākajā daļā gadījumu (Edurio aptauja). Ir uzlabota izglītojamo publiskās uzstāšanās prasme, veidojot prezentācijas mācību priekšmetu stundās: ģeogrāfijā, latviešu valodā, vēsturē, klases stundās, projektu nedēļas pasākumos, zinātniski pētnieciskajos darbos. Izglītojamo pētnieciskajos darbos atspoguļojas praktiskā pētnieciskā darbība.

Lai attīstītu izglītojamo mācīšanās darba prasmes, pedagogi, veidojot mācību uzdevumus, plāno izglītojamo darbu pāros un grupās, izvirzot mērķi, pašam izprast apgūstamo vielu un prast reproducēt to savam klases biedram, prast jēgpilni strādāt ar tekstu, izvirzīt argumentus un secinājumus. 76% izglītojamo atzīst, ka ar prieku apgūst jauno tēmu, 13% izglītojamo ir nepieciešams īpaša skolotāja pamudinājums (Edurio aptauja). Izglītojamie labprāt piedalās mācību procesā, cenšas plānot un vērtēt savu darbu, to, ka pilnībā izprot zināšanu nozīmi turpmākajā dzīvē, apgalvo 54% izglītojamo, 28% izglītojamo to apzinās daļēji (Edurio aptauja).

Izglītojamiem ir iespēja piedalīties skolas organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un citos pasākumos. Pedagogi sagatavo izglītojamos līdzdalībai pilsētas un valsts līmeņa olimpiādēs un konkursos. Mācību procesā, veicinot izglītojamo izpratni par zināšanu pielietojumu dzīves situācijās, tiek atbalstīta sadarbība ar organizācijām un speciālistiem- savas darbības jomas ekspertiem, kas sniedz metodisko palīdzību skolotājiem un praktiskus padomus izglītojamiem, piemēram, Swedbank skolu programma “Dzīvei gatavs”. Nodarbība “Manas finanses” tiek integrēta ekonomikas un matemātikas stundās.

Skola regulāri plāno un organizē pasākumus izglītojamo vecākiem- skolas un klašu vecāku sapulces, atvērto durvju dienas, vecāki tiek aicināti piedalīties skolas pasākumos un, pēc nepieciešamības, arī mācību stundās. Īpašas nodarbības tiek organizētas 1., 4., 5., 9. klašu izglītojamo vecākiem. Katru dienu, izmantojot e-klases dotās iespējas, vecāki var iegūt informāciju par bērnu mācību sasniegumiem un problēmām. Katra mēneša sākumā vecākiem tiek nosūtīts izglītojamā sekmju izraksts papīra formātā. Izglītojamiem ir dota iespēja plānot savu laiku, jo ir zināms pārbaudes darbu grafiks, pēc nepieciešamības tajā tiek ieviestas korekcijas. 58% izglītojamo apgalvo, ka klasē vienmēr tiek veikts kļūdu labošanas un skaidrošanas darbs, 25% izglītojamo atzīst, ka tas notiek bieži (Edurio aptauja).

Skolā pastāvīgi tiek veikts izglītojamo mācību sasniegumu analīzes apkopojums ar mērķi uzlabot mācību kvalitāti, pedagogi seko mācību sasniegumu dinamikai. Izglītojamo izaugsmes dinamikas izpēti pastāvīgi veic 80% skolotāju. Šī informācija tiek analizēta un analīzes rezultāti tiek izmantoti darba kvalitātes pilnveidošanai. Skolā īpaša uzmanība tiek veltīta izglītojamiem, kuri neprot vai arī negrib iekļauties mācību procesā. Lai sekmētu šo izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmi, skolas vadība un atbalsta personāls sadarbībā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem organizē pusaudžu uzraudzības komisijas sanāksmes, aicinot uz pārrunām šos izglītojamos un viņu vecākus, viņiem tiek izvirzīti noteikti darba uzdevumi, izveidoti individuālie plāni, ieteiktas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos un konsultācijas pie atbalsta personāla speciālistiem. Skolā regulāri tiek kontrolēts izglītojamo stundu apmeklējums, ir izveidota sistēma, kā tiek veikta kavējumu uzskaite, noskaidroti un analizēti kavējumu cēloņi un veiktas darbības kavējumu novēršanai. Starp klases audzinātāju, sociālo pedagogu un skolas vadību notiek pastāvīga informācijas aprite par stundu kavējumiem. Katrs sarežģīts gadījums tiek izvērtēts, tiek veiktas darbības, lai novērstu neattaisnotus stundu kavējumus.

Skolā ir labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu. Izglītojamiem ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu.

Secinājumi:

-          Mācību procesā plaši tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas.

-          Daudzveidīgu mācību metožu izmantošana nodrošina izglītojamo spēju attīstību.

-          Liela daļa skolotāju savā darbā ievieš inovatīvas darba metodes.

Turpmākā attīstība:

-          Nodrošināt mācību procesa saikni ar praktiskiem ikdienas jautājumiem un mūsdienu dzīves aktualitātēm, veicinot izglītojamo mācību darba motivāciju.

-          Jēgpilnu mājasdarbu sistēmas īstenošana.

-          Padziļināt atbalstu talantīgo izglītojamo izaugsmei.

Vērtējums kritērijā:

-          Mācīšanās kvalitāte- labi


 1. 2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Mācību sasniegumu vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības atbilst valstī noteiktajai kārtībai, ko nosaka Valsts pamatizglītības standarts un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts, un Rīgas 25.vidusskolas “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”, kas ir skolas metodiskajā padomē apspriests un pedagoģiskajā sēdē apstiprināts, koleģiāli izstrādāts dokuments. “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” ir pieejama skolas mājas lapā, ar šo dokumentu katra mācību gada sākumā tiek iepazīstināti izglītojamie, tas tiek aktualizēts pedagogiem un skolas vecāku sapulcē izskaidrots izglītojamo vecākiem. Mācību procesā pedagogi pamato un izskaidro izglītojamiem viņu darba vērtējumus. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst realizējamajām izglītības programmām.

Mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto šādus metodiskos paņēmienus: ievada vērtēšana, kārtējā vērtēšana un nobeiguma vērtēšana. Mācību sasniegumu vērtējumu nosaka iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte, iegūtās prasmes, attieksme pret izglītošanos, mācību sasniegumu attīstības dinamika. Mācību sasniegumus vērtē: 1.klasē aprakstoši- īss mutisks vai rakstisks vērtējums; 2.klasē latviešu valodā un matemātikā, 3.klasē latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā- 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos mācību sasniegumus vērtē aprakstoši; 4.-12.klasē visos mācību priekšmetos vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Kārtējā zināšanu pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums 10 ballu skalā, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar “ieskaitīts” vai “neieskaitīts” (“i”, “ni”). 10.-12.klasē kārtējā vērtēšanā aprakstošais vērtējums elektroniskajā žurnālā tiek fiksēts, atšifrējot vērtējumu ballēs Mācību sasniegumu vērtēšana notiek regulāri. Katrā mācību priekšmetā semestra laikā tiek organizēti 2-7 nobeiguma pārbaudes darbi, atbilstoši mācību priekšmeta metodiskās komisijas lēmumam. Skolā ir izveidots pārbaudes darbu grafiks. Klasei vienā dienā tiek plānoti ne vairāk kā 2 nobeiguma pārbaudes darbi. Pārbaudes darbam tiek pievienota vērtēšanas tabula. Darbs tiek izlabots 5 darba dienu laikā. Skolotāji veic nobeiguma pārbaudes darbu rezultātu analīzi elektroniskajā žurnālā. Plānotie nobeiguma pārbaudes darbi ir jāveic visiem izglītojamiem. Ja izglītojamais nav piedalījies nobeiguma pārbaudes darbā, tad viņam 10 darba dienu laikā ir jāveic pārbaudes darbs. Ja noteiktajā termiņā izglītojamais pārbaudes darbu nav veicis, skolotājs elektroniskajā žurnālā nobeiguma pārbaudes darba ailē veic ierakstu "nav vērtējuma" (“nv”). Ja nobeiguma pārbaudes darbā ir nepietiekams vērtējums, izglītojamajam ir tiesības 10 darba dienu laikā atkārtoti veikt šo pārbaudes darbu. Izglītojamā vērtējums mācību priekšmetā semestrī veidojas pamatojoties uz nobeiguma darbu vērtējumiem; kārtējo vērtējumu rezultāti to ietekmē minimāli. Vērtējums gadā veidojas no 1. un 2. semestra vērtējumiem. Ja pārbaudes darbos vērtējumi nav iegūti, semestrī un gadā tiek veikts ieraksts: “nav vērtējuma” (“nv”).

Izglītojamie izprot “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības” prasības, 71% izglītojamo atzīst, ka pedagogi vienmēr ievēro un pilda vērtēšanas nosacījumus un vērtē objektīvi, 21% izglītojamo apgalvo, ka tas notiek lielākajā daļa gadījumu (Edurio aptauja). Pēc pārbaudes darbiem, izglītojamie kopā ar pedagogu analizē pieļautās kļūdas. Mācību gada laikā notiek regulārs konsultatīvais darbs, lai, pēc nepieciešamības, nodrošinātu atbalstu mācībās. Tēmu nobeiguma pārbaudes darbu grafiks tiek izveidots semestra sākumā, pēc nepieciešamības tas tiek koriģēts. Grafiks ir publiski pieejams izglītojamiem un viņu vecākiem. Tēmu nobeiguma pārbaudes darbos tiek iekļauti uzdevumi un jautājumi produktīvās darbības kontrolei, dažādas grūtības pakāpes uzdevumi. 68% izglītojamo aptaujā apgalvo, ka veicot pārbaudes darbus, viņiem vienmēr ir izprotami vērtēšanas kritēriji, 22% izglītojamo uzskata, ka lielākajā daļā gadījumu izprot šos kritērijus. Atsevišķos mācību priekšmetos (matemātikā, ģeogrāfijā, vēsturē) tiek izmantoti portāla uzdevumi.lv un dzm.lu.lv, kas nodrošina atgriezenisko saiti un ļauj izglītojamam patstāvīgi analizēt savus sasniegumus.

Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību darbu. Skolotāji motivē izglītojamos veikt pašvērtējumu. 70% izglītojamo apgalvo, ka prot veikt pašvērtējumu un labprāt to dara. 75% pedagogu uzskata, ka izglītojamie labprāt veic pašvērtējumu. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi analizē un izmanto mācību procesa pilnveidošanai. Izglītojamiem un viņu vecākiem vērtēšanas procesā iegūtā informācija ir pieejama elektroniskajā žurnālā “e-klase” un dienasgrāmatās, kā arī sekmju izrakstos un liecībās. Vērtējumu uzskaiti pārrauga direktores vietnieces izglītības jomā. Izglītojamo mācību sasniegumu statistikas dati tiek apkopoti ikgadējā skolas pašvērtējuma ziņojumā, ar informācijas apkopojumu pedagogi tiek iepazīstināti pedagoģiskās padomes sēdēs.

Secinājumi:

-          Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

-          Izglītojamie un viņu vecāki ir iepazīstināti ar vērtēšanas nosacījumiem.

-          Pedagogi izmanto vienādas vērtēšanas metodes.

-          Vērtēšanas rezultātā iegūtā informācija tiek izmantota mācību procesa pilnveidei.

Turpmākā attīstība:

-          Mācību procesā pilnveidot vērtēšanas metodes, motivējot izglītojamos augstākiem mācību sasniegumiem.

-          Sniegt nepieciešamo atbalstu skolotājiem, lai visos gadījumos nodrošinātu precīzu vērtēšanas noteikumu ievērošanu.

Vērtējums kritērijā:

-          Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa - labi.


 1. 3.Izglītojamo sasniegumi
 2. 3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu glabāšanā. Izglītojamo mācību sasniegumu statistikas dati katra mācību gada beigās tiek apkopoti un izvērtēti. Skolā tiek izmantots elektroniskais žurnāls “e-klase”. Skolā ir izveidota datu bāze, kas ļauj operatīvi iegūt informāciju par katra skolēna mācību darba kvalitāti; izglītojamo vecākiem ir nodrošināta iespēja savlaicīgi iegūt informāciju par skolas darba aktivitātēm; skolotāji rosina izglītojamos veikt sava mācību darba pašvērtējumu, skolotāji uzskata, ka 70% izglītojamo prot veikt un labprāt veic pašvērtējumu, izglītojamo pašapziņa ir cēlusies.

Katru mēnesi klases audzinātājs izglītojamiem izsniedz “e-klases” izdruku ar saņemtajiem vērtējumiem, vai nosūta to elektroniski. Skolas mājas lapā pieejama aktuālā informācija par pasākumiem, mācību un audzināšanas darbu. Divas reizes gadā skola organizē atvērto durvju dienas, kad vecākiem tiek dota iespēja pēcpusdienā tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, citā laikā izglītojamo vecākiem ir iespēja tikties ar skolotājiem un skolas administrāciju, vienojoties par apmeklējuma laiku. Skolas administrācija izmanto skolas izveidotas aptaujas un Edurio anketēšanu, lai uzzinātu skolēnu un vecāku viedokli un ieteikumus mācību procesa pilnveidošanā.

Skola ir atvērta pārmaiņām, bet galvenais skolas uzdevums ir nodrošināt izglītojamiem iespēju gūt kvalitatīvu izglītību. Viens no būtiskākajiem izglītības līmeņa rādītājiem ir izglītojamo sasniegumi gan ikdienas darbā, gan citās aktivitātēs, kas saistītas ar apgūto zināšanu, iemaņu un prasmju demonstrēšanu. Skolā regulāri tiek apkopota informācija par izglītojamo mācību sasniegumiem ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. Mazajās pedagoģiskajās sēdēs tiek pārrunāta katra izglītojamā iesaistīšanās mācību procesā, attieksme pret darbu, uzvedība un analizēta izglītojamā izaugsme attiecīgajā posmā. Skolas sasniegumi mācību procesā tiek analizēti divas reizes gadā pedagoģiskajās sēdēs.

Izglītojamo sasniegumi pēdējos trijos gados ir vienmērīgi stabili. To atspoguļo skolas vidējais vērtējums.

Izglītojamo mācību sasniegumu vidējā dinamika

Tabula 6

 

2014.-2015.

2015.-2016.

2016.-2017.

Vidējie rādītāji

izglītības iestādē

6,6

6,6

6,65


Mācību priekšmetu vidējo rādītāju dinamika

Tabula 7

 

2014.-2015.

2015.-2016.

2016.-2017.

Angļu valoda

6,3

6,4

6,3

Bioloģija

6,2

6,2

6,3

Dabaszinības

6,8

7

6,7

Datorika

*

6,9

6,5

Ekonomika

6,6

6,4

6,9

Filozofija

7,6

7,5

7,6

Fizika

5,9

5,9

5,7

Ģeogrāfija

6,4

6,2

6,6

Informātika

6,3

6,1

6,2

Krievu valoda

7,1

6,4

6,1

Kulturoloģija

8

*

*

Ķīmija

6,1

6,4

6,1

Latviešu valoda

6,1

6,2

6,2

Latvijas vēsture

6,2

5,9

6,1

Latvijas un pasaules vēsture

6

6,7

6,5

Literatūra

6,3

6,2

6,4

Mājturība un tehnoloģijas

6,8

7,2

7

Matemātika

6

6,2

6,1

Mūzika

7,3

7,5

7,4

Pasaules vēsture

6,2

5,9

5,9

Politika un tiesības

7,6

6,9

7,9

Programmēšanas pamati

*

5,8

6

Psiholoģija

*

9,5

*

Sociālās zinības

7,1

7,2

7,1

Sports

8,1

8,1

7,9

Uzņēmējdarbība

7,4

7,2

6,9

Vācu valoda

6,9

6,5

6,4

Veselības mācība

7,3

*

*

Vizuālā māksla

6,9

7,1

6,9

Augstākie rezultāti politikā un tiesībās, mūzikā, sportā, filozofijā, vizuālajā mākslā. Neliels pazeminājums pēdējā gadā vērojams krievu valodā, ķīmijā, vācu valodā, uzņēmējdarbībā. Savukārt Latvijas vēsturē, literatūrā, programmēšanas pamatos, ekonomikā un bioloģijā ir sasniegts neliels mācību sasniegumu vērtējumu paaugstinājums.

Mācību sasniegumi, vērtējot vidējās atzīmes, augstāki ir sākumskolas klasēs. Problemātiskākās 2016.-2017.mācību gadā ir bijušas 6. un 7.klases. Šo klašu izglītojamiem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. 9. un 12.klašu izglītojamie uzrādīja augstāku mācību motivāciju un augstākus rezultātus.

2016.-2017.mācību gada rezultāti (skolas vidējais vērtējums 6,65)

Tabula 8

Posms/klase

Izglītojamo skaits

Optimāls un augsts līmenis

Pietiekams vērtējums

Nepietiekams vērtējums

skaits

% (no kopējā izglītojamo

skaita)

skaits

% (no kopējā izglītojamo

skaita)

skaits

% (no kopējā izglītojamo

skaita)

1.-3.klasēs

335

158

47%

170

51%

7

2%

3.klasēs*

87

56

64%

27

35%

4

1%

5.-9.klasēs

349

104

30%

212

62%

31

8%

6.klasēs

58

15

26%

48

73%

2

0,5%

9.klasēs

83

30

36%

45

55%

8

9%

10.-12.klasēs

126

29

23%

97

77%

0

0%

12.klasēs

37

10

27%

27

73%

0

0%

SKOLĀ KOPĀ

810

291

36%

481

59,4%

38

4,6%

*Rezultāti par mācību priekšmetiem, kuros mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā.

36% izglītojamo zināšanas 2016.-2017.mācību gadā ir apguvuši augstā un optimālā līmenī, 59,4% izglītojamo zināšanas ir apguvuši pietiekamā līmenī. 4,6% izglītojamo, beidzot 2016.-2017.mācību gadu vienā mācību priekšmetā bija nepietiekams vērtējums.

Izglītojamo skaits, kuri atstāti uz otru gadu atkārtotai mācību programmas apguvei

Tabula 9

Izglītības programma

2014.-2015.

2015.-2016.

2016.-2017.

Pamatizglītības programma

10

12

7

Mācību sasniegumi 10.-12.klasēs atbilstoši apguves līmeņiem procentos (%)

Tabula 10

   

2014.-

2015

   

2015-

2016.

   

2016.-

2017.

.

 

NP

P

O

A

NP

P

O

A

NP

P

O

A

Angļu valoda

1,1

33,3

59,1

6,5

1

31,4

64,7

2,9

0

29,4

62,7

7,9

Bioloģija

0

30,1

65,6

4,3

0

33,3

58,8

7,8

0

30,2

61,1

8,7

Ekonomika

0

23,7

72

4,3

1

24,5

69,6

4,9

0

17,5

71,4

11,1

Filozofija

0

6,5

67,7

25,8

0

11,8

55,9

32,4

0

11,1

56,3

32,5

Fizika

0

49,5

47,3

3,2

0

50

49

1

1,6

69

25,4

4

Ģeogrāfija

0

31,2

49,5

19,4

1

33,3

53,9

11,8

0

11,2

76,4

12,4

Informātika

0

41,9

50,5

7,5

0

31,4

62,7

5,9

0

31

62,7

6,3

Krievu valoda

0

14,1

60,3

25,6

0

28

57,3

14,6

0

30,8

57,1

12,1

Kulturoloģija

0

0

60,9

39,1

Ķīmija

0

18,3

75,3

6,5

0

26,5

73,5

0

0,8

31,7

66,7

0,8

Latviešu valoda

1,1

39,8

55,9

3,2

0

47,1

51

2

0

40,5

56,3

3,2

Latvijas un pasaules

vēsture

0

41,9

54,8

3,2

0

21,6

67,6

10,8

0

31

55,6

13,5

Literatūra

0

31,2

61,3

7,5

0

35,3

60,8

3,9

0

31

59,5

9,5

Matemātika

0

48,4

38,7

12,9

0

38,2

49

12,7

1,6

38,9

42,1

17,5

Mūzika

0

3,8

34,6

61,5

0

0

65,5

34,5

0

11,5

34,6

53,8

Politika un tiesības

0

10

63,3

26,7

0

9,1

72,7

18,2

0

5,4

56,8

37,8

Programmēšanas pamati

0

45,7

51,4

2,9

0

45

45

10

Psiholoģija

0

0

0

100

Sports

0

2,4

51,8

45,8

0

9,5

37,9

52,6

0

11,7

44,2

44,2

Uzņēmējdarbība

0

2,5

82,5

15

0

13,8

66,3

20

0

19,8

63,5

16,7

Vācu valoda

0

33,3

40

26,7

0

45

45

10

0

40

40

20

Veselības mācība

0

0

73,9

26,1

Vizuālā māksla

0

14,3

78,6

7,1

0

0

81,3

18,8

5

25

35

35

Vidusskolas klasēs izglītojamo attieksme pret mācību darba uzdevumiem ir nopietna un daudzos mācību priekšmetos lielākā daļa izglītojamo mācās optimālā līmenī.


Secinājumi:

-          Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu uzskaitei.

-          Izglītojamie gūst sasniegumus projektu darbā, mācību priekšmetu olimpiādēs.

-          Izglītojamie apzinās sava darba vērtējuma un pašvērtējuma nozīmi mācību sasniegumu uzlabošanā.

Turpmākā attīstība:

-          Veicināt izglītojamo mācību sasniegumu pozitīvu dinamiku patstāvīga un mērķtiecīga mācību darba rezultātā.

-          Veicināt izglītojamo mācību motivācijas uzlabošanu.

-          Mācību procesā efektīvāk izmantot atgriezenisko saiti, nodrošinot augstākus mācību sasniegumus.

 1. 3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Valsts pārbaudes darbu rezultāti

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi

Tabula 11

Kopvērtējums. % izglītības iestādē

Kopvērtējums. % pēc tipa

Kopvērtējums % pēc urbanizācijas.

Kopvērtējums. % valstī

2014.

2015.

2015.

2016

2016.

2017.

2014.

2015.

2015.

2016

2016.

2017.

2014.

2015.

2015.

2016

2016.

2017.

2014.

2015.

2015.

2016

2016.

2017.

Latviešu valoda

56,2

59,9

64,0

62,0

64,0

66,7

63,2

67,2

69,0

62,5

64,8

67,1

Latvijas vēsture

71,1

69,0

78,5

67,3

61,1

69,7

70,5

65,7

71,5

67,6

62,3

66,4

Matemātika

56,3

54,1

54,2

60,8

59,2

57,1

64,1

64,1

61,4

61,1

59.9

58,1

Krievu valoda

81,1

78,5

75,5

77,8

80,0

77,0

79,9

76,4

79,6

76,1

76,1

75,4

Angļu valoda

76,9

77,6

75,9

68,4

68,2

72,6

72,3

74,9

76,7

69,8

70,8

74,4

Vācu valoda

90,1

100

----

64,7

76,0

64,0

75,7

66,7

73,6

69,4

69,4

67,2

Izglītojamo sasniegumi 9.klašu valsts pārbaudes darbos atbilst vidējam līmenim valstī un Rīgas pilsētā.

 

Latviešu valodas eksāmena rezultāti pēdējo trīs gadu laikā ir paaugstinājušies.

 

Matemātikas eksāmena rezultāti pēdējo divu gadu laikā ir nemainīgi., nedaudz zemāki kā valstī vidējais vērtējums.

 

Latvijas vēstures eksāmena rezultāti pēdējo divu gadu laikā bija nedaudz pazeminājušies, gan pēc tam atkal paaugstinājušies, bet 2016./17.m.g. tie ir augstākā līmenī nekā pārējie kopvērtējumi valstī Latvijas vēsturē,

 

Angļu valodas eksāmena rezultāti ir augstāki salīdzinot ar vērtējumu valstī.

 

Eksāmenu rezultāti krievu valodā ir pazeminājušies, bet atbilst vidējam līmenim valstī.

 

Eksāmenu vācu valodā gan 2014./15.m.g., gan arī 2015./16. mācību gadā izvēlējās kārtot tikai viens skolēns, 2016./17.m.g. neviens.

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības apguvi salīdzinājumā ar skolēnu iegūtajiem ikdienas noslēguma vērtējumiem ballēs

 

Tabula 12

Mācību priekšmets

Latviešu valoda

Matemātika

Latvijas vēsture

Angļu valoda

Krievu valoda

Vācu valoda

Mācību gads

Eks.

Gads

Eks.

Gads

Eks.

Gads

Eks.

Gads

Eks.

Gads

Eks.

Gads

2014./15.

5,2

5,4

5,6

5,4

6,9

5,4

7,7

6,0

8,3

7,2

9,0

5,9

2015./16.

5,7

5,8

5,5

5,5

6,5

5,7

7,7

6,5

7,8

6,3

10,0

6,3

2016./17.

6,1

5,9

5,6

5,7

7,6

6,3

7,5

6,3

7,8

6,3

-

6,7

Eksāmenu rezultāti būtiski neatšķiras no izglītojamo mācību sasniegumu vērtējuma gadā. Vērtējumi eksāmenos ir nedaudz augstāki, nekā vērtējumi gadā, atšķirība ir 1 līdz 1,5 balles robežās.


Valsts pārbaudes darbu rezultāti

Eksāmenu rezultāti par vidējās izglītības ieguvi

Tabula 13

Kopvērt. % izglītības iestādē

Kopvērt. % pēc tipa

Kopvērtējums .% pēc urbanizācijas.

Kopvērtējums. % valstī

 

2014.

2015.

2015.

2016

2016.

2017.

2014.

2015.

2015.

2016

2016.

2017.

2014.

2015.

2015.

2016

2016.

2017.

2014.

2015.

2015.

2016

2016.

2017.

Latviešu valoda

56,5

56,2

52,6

49,5

51,9

50,6

49,0

51,0

51,0

48,7

51,3

50,9

Angļu valoda

68,4

69,5

68,1

57,8

63,8

68,1

59,4

64,7

68,0

54,1

61,0

59,7

Krievu valoda

71,2

65,9

75,4

73,5

69,1

71,5

75,4

71,9

71,5

71,8

67,0

68,6

Latvijas un pasaules vēsture

68,9

60,6

62,5

61,5

58,8

57,2

56,5

45,5

48,3

47,5

45,5

41,5

Matemātika

45,6

34,0

41,3

50,0

41,0

41,7

46,2

38,5

37,1

41,0

36,2

34,3

Fizika

67,7

---

58,3

51,8

52,8

54,6

52,3

53,6

53,9

50,3

49,6

49,9

Ķīmija

----

----

25,8

62,3

59,8

60,7

68,1

61,2

65,1

65,5

61,5

63,1

Ekonomika

65,0

63,2

69,2

67,3

69,2

69,8

69,2

72,2

72,8

68,4

70,5

70,9

Informātika

83,3

58,0

62,5

66,1

65,3

65,1

66,6

67,7

66,9

66,1

66,3

66,2

Ģeogrāfija

71,8

82,2

---

66,9

66,9

66,5

71,5

70,5

70,5

66,2

66,5

66,5

Bioloģija

71,0

48,3

60,6

60,4

61,4

61,8

61,2

61,9

62,3

62,5

61,1

61,7

Izglītojamo sasniegumi 12.klašu valsts pārbaudes darbos pamatā atbilst vidējam līmenim valstī un Rīgas pilsētā, atsevišķos mācību priekšmetos ir augstāks. Eksāmenu rezultāti būtiski neatšķiras no izglītojamo mācību sasniegumu vērtējuma gadā. Neviens izglītojamais eksāmenos nav saņēmis nepietiekamu vērtējumu.


Eksāmenu rezultāti

par vidējās izglītības ieguvi pēc izpildes procentiem

Tabula 14

Tabula 15

2014.-2015.

Mācību priekšmets

Kop

vērt. %

Eks.

kārtoja

Sadalījums pēc izpildes, %

Zem 5%

1% 10%

11% 20%

21% 30%

31% 40%

41% 50%

51% 60%

61% 70%

71%-80%

81% 90%

91% 100%

Latviešu valoda

60,4

30

0

0

0

0

2

6

10

5

4

3

0

Matemātika

45,6

28

0

0

0

6

9

4

5

1

0

2

1

Angļu valoda

68,4

27

0

0

0

0

2

1

7

4

6

4

3

Krievu valoda

71,2

8

0

0

0

0

1

1

2

1

3

0

Latvijas un pasaules vēsture

68,9

8

0

0

0

0

0

1

1

3

1

2

0

Fizika

67,7

2

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Bioloģija

71,1

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Kopā (skaits):

105

0

0

0

6

13

14

24

17

13

14

4

Kopā (%):

0%

0%

0%

6%

12%

13%

23%

16%

12%

13%

4%

2015.-2016.

Mācību priekšmets

Kop

vērt. %

Eks.

kārtoja

Sadalījums pēc izpildes, %

Zem 5%

1% 10%

11% 20%

21% 30%

31% 40%

41% 50%

51% 60%

61% 70%

71% 80%

81% 90%

91% 100%

Latviešu valoda

50,2%

22

0

0

0

2

5

4

6

2

2

1

0

Matemātika

34,0%

21

0

0

6

6

2

2

1

3

1

0

0

Angļu valoda

69,5%

17

0

0

0

0

1

1

3

5

1

5

1

Krievu valoda

65,9%

9

0

0

0

0

0

1

3

1

4

0

0

Latvijas un pasaules vēsture

60,6%

3

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

Bioloģija

48,3%

2

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

Kopā (skaits):

74

0

0

6

8

10

8

13

12

10

6

1

Kopā (%):

0%

0%

8%

11%

14%

11%

18%

16%

14%

8%

1%

Tabula 16

2016.-2017.

Mācību priekšmets

Kop

vērt. %

Eks.

kārtoja

Sadalījums pēc izpildes, %

Zem 5%

1% 10%

11% 20%

21% 30%

31% 40%

41% 50%

51% 60%

61% 70%

71% 80%

81% 90%

91% 100%

Latviešu valoda

52,64%

37

0

0

0

2

8

7

8

7

3

2

0

Matemātika

41,27%

37

0

1

7

4

7

7

4

1

3

2

1

Angļu valoda

63,11%

26

0

0

1

1

1

2

7

4

5

3

2

Krievu valoda

76,36%

10

0

0

0

1

0

0

1

3

4

1

Latvijas un pasaules vēsture

62,56%

6

0

0

0

0

0

1

1

3

1

0

0

Ķīmija

25,83%

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Fizika

58,25%

2

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Bioloģija

60,55%

6

0

0

0

0

0

1

1

3

1

0

0

Kopā (skaits):

125

0

1

8

8

17

19

21

20

16

11

4

Kopā (%):

0%

1%

6%

6%

14%

15%

17%

16%

13%

9%

3%

Katru gadu vairāk kā 60% izglītojamo rezultāti centralizētajos eksāmenos ir robežās no 50% līdz 100%.


Eksāmenu rezultāti par vidējās izglītības apguvi salīdzinājumā ar skolēnu iegūtajiem ikdienas noslēguma vērtējumiem

Tabula 17

Mācību priekšmets

Latviešu valoda

Matemātika

Latvijas un pasaules vēsture

Angļu valoda

Krievu valoda

Vācu valoda

Mācību gads

Eks.

%

Gads

balles

Eks.

Gads

Eks.

Gads

Eks.

Gads

Eks.

Gads

Eks.

Gads

2014.-

2015.

60,4

6,5

45,6

5,6

68,9

6,0

68,4

6,8

71,2

8,0

-

7,0

2015.-

2016.

50,2

5,9

34,0

5,2

60,6

6,4

69,5

6,0

65,9

6,7

-

5,3

2016.-

2017.

52,6

6,1

41,3

6,5

62,6

7,0

63,1

6,4

76,4

6,3

-

7,3

Mācību priekšmets

Bioloģija

Fizika

Ķīmija

Ekonomika

Informātika

Ģeogrāfija

Mācību gads

Eks.

Gads

Eks.

Gads

Eks.

Gads

Eks.

Gads

Eks.

Gads

Eks.

Gads

2014.-

2015.

71,1

6,8

67,7

5,9

-

6,9

6,9

83,3

6,3

-

6,7

2015.-

2016.

48,3

6,5

-

5,6

-

6,4

63,2

6,4

58,0

5,7

82,2

7,4

2016.-

2017.

60,6

6,4

58,3

5,3

25,8

6,8

69,2

6,9

62,5

6,4

-

-

Rezultāti valsts pārbaudījumos un vērtējumi gadā atšķiras nebūtiski, izņemot ķīmiju, kur eksāmenu kārtoja viens izglītojamais.


Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Diagnosticējošo darbu rezultāti 3.klasēs

Tabula 18

Kopvērtējums izglītības iestādē.%

Kopvērtējums % pēc urbanizācijas

Kopvērtējums % valstī

2014.-2015.

2015.-2016.

2016.

2017.

2014.-2015.

2015.-2016.

2016.

2017.

2014.-2015.

2015.-2016.

2016.

2017.

Latviešu valoda

86,1

73,0

78,2

81,1

75,6

64,3

78,5

74,2

64,2

Matemātika

77,3

70,7

65,7

79,1

65,7

71,0

89,8

74,2

68,9

Izglītojamo sasniegumi latviešu valodas diagnosticējošā darbā katru gadu ir augstāki nekā valsts vidējie rādītāji. Matemātikā atbilst valsts vidējiem sasniegumiem, vai ir nedaudz zemāki.


Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasēs

Tabula 19

Kopvērtējums % izglītības iestādē

Kopvērtējums % pēc urbanizācijas

Kopvērtējums % valstī

2014.-2015.

2015.-2016.

2016.

2017.

2014.-2015.

2015.-2016.

2016.

2017.

2014.-2015.

2015.-2016.

2016.

2017.

Latviešu valoda

58,0

57,51

61,87

64,01

65,72

68,42

61,77

63,53

66,10

Matemātika

57,0

58,8

51,4

61,3

69,5

63,7

57,4

66,3

60,8

Dabaszinības

73,1

64,1

61,1

71,0

65,8

67,3

67,7

64,1

64,9

Latviešu valodā neliels kvalitatīvs pieaugums, rezultāti nedaudz zemāki kā valstī vidējais.

Secinājumi:

-         Izglītojamo sasniegumi 9.klašu valsts pārbaudes darbos atbilst vidējam līmenim valstī un Rīgā.

-          Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudījumos būtiski neatšķiras no vērtējumiem gadā.

-          12.klašu valsts pārbaudījumu rezultātos ir vērojama pozitīva dinamika.

Turpmākā attīstība:

-          Turpināt analizēt izglītojamo sasniegumus eksāmenos un diagnosticējošos darbos.

-          Veicināt vērtējumu uzlabošanos dabaszinību cikla priekšmetos.

-          Veicinot mācību motivācijas izaugsmi ikdienas darbā, nodrošinot valsts pārbaudes darbu rezultātu pozitīvu dinamiku. .

 1. 4.Atbalsts izglītojamiem
 2. 4.1.Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts

Skolā darbojas atbalsta personāla komisija, kuras sastāvā ir šādi pedagogi un speciālisti: direktora vietnieki izglītības jomā, izglītības psihologi, speciālais pedagogs, sociālie pedagogi, logopēds, medmāsa.

Katra mācību gada sākumā izglītības psihologi, logopēds, speciālais pedagogs sadarbībā ar klašu audzinātājiem veic izglītojamo izpēti gan individuāli, gan grupās, lai apzinātu aktuālās grūtības izglītojamajiem. Tiek pētīta 1.klašu izglītojamo gatavība skolai, adaptācija 1. un 5.klašu grupā, valodas sistēmas attīstība un mācību prasmes sākumskolas izglītojamajiem. Balstoties uz izpētes rezultātiem, izglītojamajiem tiek nodrošināta nepieciešamā speciālistu palīdzība. Visa mācību gada laikā tiek sekots līdzi pētīto izglītojamo mācību un uzvedības dinamikai, kā arī sniegta palīdzība izglītojamajiem, kuriem aktualizējas dažāda veida grūtības mācību gada laikā. Mācību gada sākumā tiek apzināta izglītojamo sociālā situācija ģimenē visās klašu grupās, vērojumi tiek fiksēti sociālās izpētes kartēs. Analizējot datus un plānojot darbu ar izglītojamajiem un viņu ģimenēm, tiek izvērtēti sociālpedagoģiskie riski un nepieciešamā palīdzība. Sociālpedagoģiskā atbalsta jomā tiek veiktas izglītojamo individuālās un grupu konsultācijas par konfliktu risināšanu un sociālo prasmju attīstīšanu, uzvedības un adaptācijas problēmām, sociālās palīdzības jautājumiem, nesekmību un neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem, Skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, atkarības problēmām, vardarbību, attiecībām ģimenē, bērnu tiesībām un pienākumiem. Sociālais pedagogs sadarbībā ar klašu audzinātājiem un direktora vietnieku izglītības jomā katru mēnesi veic izglītojamo neattaisnoto kavējumu monitoringu un gadījumā, ja izglītojamā kavējumu skaits pārsniedz 20 stundas semestrī, elektroniski uzrāda [JC2] šos datus VIIS.

Psihologi un sociālie pedagogi sadarbībā ar klašu audzinātājiem kopīgi organizē individuālas un grupu profilaktiskas pārrunas ar izglītojamajiem un viņu ģimenēm, dažkārt pieaicinot arī citus speciālistus. Šādas pārrunas un konsultācijas tiek organizētas gadījumos, kad izglītojamajam nepieciešams gan psiholoģisks, gan sociālpedagoģisks atbalsts. Šī sadarbība ir īpaši nozīmīga komplicētu gadījumu risināšanā, piesaistot Skolas administrāciju. Regulāri, 1 - 2 reizes mēnesī, tiek organizētas tikšanās un pārrunas pie Skolas direktora tiem izglītojamajiem, kuriem ir mācību un uzvedības grūtības, neattaisnoti mācību stundu kavējumi un Skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, pieaicinot arī vecākus. Pārrunās piedalās atbalsta personāls, klases audzinātājs, pēc nepieciešamības – mācību priekšmetu skolotāji un Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis. Pēdējo četru mācību gadu laikā ir notikušas individuālās pārrunas ar 105[JC3]  izglītojamajiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

Psihologi Skolā strādā ar izglītojamajiem šādās problēmu jomās: mācību grūtības, uzvedības problēmas, savstarpējo attiecību veidošanas problēmas, emocionāla rakstura grūtības, vardarbība, karjeras izvēle, krīzes intervence u.c. Psiholoģiskā atbalsta jomā izglītojamajiem Skolā ir pieejamas un tiek veiktas individuālās un grupu psiholoģiskās konsultācijas, kā arī psiholoģiskās izpētes iespējas, karjeras izvēles nodarbības /konsultācijas, saskarsmes prasmju attīstīšanas nodarbības, stresa menedžmenta nodarbības, tiek veikts preventīvais darbs – mobinga, atkarību profilakses, savstarpējo attiecību kvalitātes uzlabošanas nolūkā/. 2016./2017. mācību gadā tika izmantotas jaunas metodes – dusmu kontroles spēle, asociatīvās kārtis u.c. metodes agresīvas uzvedības izpausmju profilaksei. Nozīmīgu darba daļu veido darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir novērotas uzvedības un mācīšanās problēmas, konflikti, kas saistīti ar emocionālo un fizisko vardarbību klasē un skolā, profilaktiskais darbs tiek veikts arī ar šo izglītojamo vecākiem.

Izglītības psihologa darba kvantitatīvais apkopojums

Tabula 20

Izglītības psihologa darba veidi

Kopējais konsultēto cilvēku skaits

2014./2015.

Kopējais konsultēto cilvēku skaits

2015./2016.

Kopējais konsultēto cilvēku skaits

2016./2017.

Kopējais konsultēto cilvēku skaits

2017./2018.

Izglītojamo individuālā izpēte un konsultācijas:

-          mācību un uzvedības grūtības

43

25

101

57

-          savstarpējo attiecību veidošanas problēmas

14

11

31

10

-          emocionāla rakstura grūtības

13

14

21

19

-          bērna gatavība skolai

12

5

6

6

-          karjeras izvēle

8

3

8

3

-          vardarbība

3

7

5

2

-          atkarības

-

2

-

3

-          krīzes intervence

1

-

-

1

Atzinumu sagatavošana vecākiem, institūcijām, pedagoģiski medicīniskajām komisijām, ārstniecības personām u.c.

35

43

50

36

Izglītojamo konsultēšana grupās (profesijas izvēle, mācību grūtības, konfliktsituācijas u.c.).

215

71

45

87

Izglītojamo grupu izpēte (izziņas procesi, savstarpējās attiecības, mācību motivācija, adaptācija skolai, karjeras izvēle u.c.)

341

199

221

223

Profilakses pasākumi izglītojamajiem

250

432

331

233

Izglītojamo vecāku konsultēšana

119

67

145

106

Izglītojamo vecāku izglītošana grupās

220

417

240

244

Pedagogu konsultēšana

47

42

32

17

Pedagogu izglītošana grupās

89

62

83

50

Katra mācību gada laikā atbalsta personāls organizē sanāksmes klašu audzinātājiem, lai veicinātu sadarbību starp Skolas darbiniekiem, risinot jautājumus par izglītojamo kavējumiem, uzvedību un mācību rezultātiem un sociālajām problēmām ģimenē. Atsevišķus pedagoģiskos gadījumus Skolas atbalsta personāla speciālisti risina ciešā sadarbībā ar klases audzinātājiem, administrāciju, vecākiem, organizējot starpinstitucionālas sanāksmes (kopskaitā 5), pieaicinot policijas un sociālā dienesta darbiniekus. Ja izglītības iestādes iekšējie resursi pilnībā nevar nodrošināt sociālpedagoģiskās situācijas optimālu risinājumu, kā arī vardarbības vai krīzes gadījumos, tiek iesaistītas valsts un pašvaldības institūcijas.

Skolas darbinieki un izglītojamie regulāri tiek informēti, kā rīkoties ar vardarbību saistītos gadījumos un krīzes situācijās. Skolā ir izstrādāti un tiek ievēroti rīcības plāni sarežģītiem gadījumiem: darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir agresīva uzvedība un ārkārtējiem gadījumiem / krīzes situācijām. Katrā mācību kabinetā ir pieejams saraksts ar atbalsta personāla un administrācijas telefonu numuriem, lai nepieciešamības gadījumā varētu operatīvi sazināties un nodrošināt nepieciešamo atbalstu. Skolas pedagoģiskie un tehniskie darbinieki ir apguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, ir informēti, kā sniegt psiholoģisko un sociālpsiholoģisko palīdzību izglītojamajiem. Tehnisko darbinieku apmācība ir tikusi nodrošināta ar izglītības iestādes resursiem, saskaņojot programmu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, un kā mācībspēkus iesaistot izglītības psihologus.

Liela uzmanība tiek pievērsta atbalsta sistēmas izveidošanai izglītojamajiem, kā arī pedagogu un atbalsta personāla savstarpējai sadarbībai, darba plānošanai, organizēšanai un informācijas apmaiņai ar Skolas darbiniekiem un vecākiem. 2017./2018.mācību gadā Skola piedalās ES fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“Pumpurs”), sniedzot individuālo atbalstu 5.-12.klašu izglītojamajiem, projektā atbalstu saņem 35 izglītojamie, lielākā daļa šo izglītojamo ir uzrādījusi pozitīvu mācību sasniegumu dinamiku un personības izaugsmi.

Sociālā pedagoga darba kvantitatīvais apkopojums

Tabula 21

Sociālā pedagoga darba veidi

Kopējais konsultēto cilvēku skaits

2014./2015.

Kopējais konsultēto cilvēku skaits

2015./2016.

Kopējais konsultēto cilvēku skaits

2016./2017.

Kopējais konsultēto cilvēku skaits

2017./2018.

Izglītojamo individuālās konsultācijas (neattaisnoti stundu kavējumi, uzvedības problēmas, mācību grūtības, konfliktsituācijas, atkarības, bērnu tiesības un pienākumi, vardarbība u.c.

86

112

112

119

Izglītojamo konsultēšana grupās (konfliktsituācijas, uzvedības problēmas, vardarbība).

125

(grupas)

130

(grupas)

100

(grupas)

125

(grupas)

Organizētie izglītojošie (profilakses) pasākumi (uzvedības problēmas, vardarbība, bērnu un vecāku tiesības, pienākumi).

57

(grupas)

51

(grupa)

55

(grupas)

30

(grupas)

Izglītojamo vecāku konsultēšana.

101

112

99

111

Izglītojamo vecāku izglītošana grupās.

12

(grupas)

21

(grupa)

17

(grupas)

18

(grupas)

Pedagogu konsultēšana.

39

38

45

56

Pedagogu izglītošana grupās.

68

64

45

41

Izglītojamo mājas apmeklējumi.

7

6

6

6

Atbalsta personāla darbs nodrošina efektīvu sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām sarežģītu sociāli pedagoģisko problēmsituāciju risināšanā.

Sociālā pedagoga sadarbība ar institūcijām

Tabula 22

 

Institūciju nosaukumi

2014./2015.

 

2015./

2016.

2016./2017.

2017./2018.

RD Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļa

6

(reizes)

7

(reizes)

12

(reizes)

10

(reizes)

Sociālais dienests

86

102

155

96

Pašvaldības policija

62

44

83

53

Valsts policija

25

18

40

45

Bāriņtiesa

14

11

12

16

Veselības aprūpes iestādes

2

7

1

0

Ārpus ģimenes aprūpes iestāde

2

0

0

0

Krīzes centri

1

15

0

0

Interešu izglītības iestādes

3

3

2

4

Nevalstiskās organizācijas

10

3

0

4

Citas (IKSD, Ped. med. kom., izglīt. iestādes, VBTAI)

69

45

87

72

             

Balstoties uz izglītības iestādē pieejamiem resursiem, tiek nodrošināts izglītojamo individuālajām vajadzībām nepieciešamais atbalsts.

Izglītības iestāde nodrošina bezmaksas ēdināšanas pakalpojumus 1.-9.klašu izglītojamajiem, kā arī iespēju iegādāties ēdienus no pieejamā sortimenta, papildus bezmaksas piedāvājumam. 80% pedagogu Skolā piedāvātā ēdiena kvalitāti atzīst par labu (Edurio aptauja). Skolā tiek popularizēta veselīgas pārtikas izmantošana uzturā un veselīgs dzīvesveids, kā arī tiek realizētas programmas “Skolas piens” un “Skolas auglis”. Tiek organizēti veselību veicinoši pasākumi, piemēram: Skolas sporta pasākumi, atkarību profilakses nodarbības, LIDO Uztura skolas apmeklējumi u.c.

Skolā tiek nodrošinātas pagarinātās dienas grupas nodarbības 1. un 2.klašu izglītojamajiem - bērniem tiek nodrošinātas iespējas atrasties Skolā līdz plkst. 18.00, bērnu atrašanās laiks pagarinātajā grupā tiek plānots un organizēts.

Secinājumi:

-          Skolā darbojas profesionāla atbalsta personāla komanda.

-          Atbalsta personāla speciālisti problēmsituācijas savlaicīgi risina sadarbībā ar klašu audzinātājiem un skolas administrāciju.

-          Skolā tiek nodrošināts daudzveidīgs psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts.

Turpmākā attīstība:

-          Pilnveidot pedagoģiskā personāla sadarbību skolā, ievērojot visu iesaistīto pušu kompetences robežas un atbildību.

-          Padziļināt pedagogu profesionālo kompetenci audzināšanas darbā un darbā ar dažādu mērķgrupu izglītojamajiem (mācību grūtības, uzvedības traucējumi, garīgās veselības traucējumi u.c.).

Vērtējums kritērijā: Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts - labi.


 1. 4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Skolas kolektīvs apzinās savu atbildību un nozīmīgos uzdevumus izglītojamo drošības garantēšanā. Skolā pastāv noteikta kārtība drošības jautājumu risināšanā. Skolā ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti darba drošības noteikumi, kas nosaka prasības drošai uzvedībai Skolas telpās, teritorijā, pasākumos Skolā un ārpus tās: “Darba kārtība”, “Iekšējās kārtības noteikumi”, Ministru kabineta noteikumos paredzētās drošības instrukcijas izglītojamiem, darba drošības instrukcijas visiem darbiniekiem visās darba vietās . Skolas Iekšējās kārtības noteikumi ir ievietoti mājas lapā, dienasgrāmatās un Skolas informatīvajā stendā. Esošie Iekšējās kārtības noteikumi periodiski tiek izvērtēti un pēc nepieciešamības tiek veikti grozījumi.

Izglītojamie ar drošības noteikumiem tiek iepazīstināti šādā kārtībā: vienu reizi gadā – 1. semestra sākumā ar “Iekšējās kārtības noteikumiem” un visām drošības instrukcijām, 2.semestra sākumā izglītojamie tiek atkārtoti iepazīstināti ar instrukciju Nr. 1 “Uzvedības noteikumi mācību telpās, kur ir iekārtas un vielas, kas apdraud izglītojamo drošību”, pirms katras ekskursijas, pasākuma vai sporta sacensībām izglītojamie atkārtoti tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem. Drošības noteikumi fizikas, ķīmijas, bioloģijas, informātikas, mājturības un tehnoloģiju kabinetos, sporta zālē ir izvietoti šajās telpās un pie atsevišķām iekārtām, tie vienmēr tiek aktualizēti, uzsākot jaunu nodarbību veidu. Ir izstrādāti noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā tiek izmantots skolas autobuss. Izglītojamie un Skolas darbinieki ir iepazīstināti ar “Kārtības noteikumiem skolas sporta kompleksā”.

Skolā ir izstrādāti un redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni, uzlīmētas un uzstādītas apgaismotas evakuācijas ceļa zīmes. Ir noteikti atbildīgie par evakuācijas plānos noteiktā izpildi katrā stāvā. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Skolā ir noteiktas atbildīgās personas: par darba drošību un ugunsdrošību. 2 reizes mācību gadā notiek evakuācijas mācības izglītojamiem un Skolas darbiniekiem. Visi Skolas darbinieki ir apguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Klašu audzinātāju stundās tiek aktualizēti Skolas Iekšējās kārtības noteikumi, ar izglītojamiem tiek pārrunāti drošības noteikumi un darbība ekstremālās situācijās. Skolā regulāri notiek tikšanās ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, kā arī valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem.

2017.gada septembrī Skolas teritorijā tika atklāts sporta komplekss, kurā atrodas futbola laukums ar mākslīgā zāliena segumu, skrejceļi, tāllēkšanas sektors, strītbola, diviem multifunkcionāliem laukumiem un bērnu rotaļu laukumu. 82% izglītojamo un 96% vecāku apgalvo, ka ir pilnībā apmierināti ar drošību Skolas teritorijā (Edurio aptauja). Stadiona teritorija ir iežogota ar metāla žogu, veikta teritorijas labiekārtošana. Uzstādīts jauns apgaismojums, kurš darbojas arī naktīs. Skolas ēkā un teritorijā notiek videonovērošana, stadionā izvietotas jaunas videonovērošanas kameras. Stadiona darbinieki visu diennakti rūpējas, lai tiktu ievērota drošība stadiona teritorijā. Tehniskajiem darbiniekiem palīgēkā ir ierīkots jauns stacionārais telefons, ir pieejama informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu. Par kārtību Skolas teritorijā rūpējas Rīgas pašvaldības policijas ekipāža. Izveidojusies laba sadarbība ar Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem. 78% izglītojamo apgalvo, ka pa ceļam uz Skolu jūtas droši (Edurio aptauja). Droši par bērnu ceļā uz skolu vienmēr jūtas 49% izglītojamo vecāku, 40% vecāku jūtas droši lielākajā daļā gadījumu (Edurio aptauja).

Nepiederošu personu apmeklējumus Skolā reglamentē īpaša kārtība. Ar prasībām tiek iepazīstināti pedagogi, tehniskie darbinieki, izglītojamie, informēti izglītojamo vecāki. Noteikumi ir izvietoti Skolā, apmeklētājiem redzamā vietā, ar tiem var iepazīties arī Skolas mājas lapā. Skolas dežuranti speciālā žurnālā reģistrē apmeklētājus un noskaidro viņu apmeklējuma mērķi.

Katru dienu Skolā par drošību rūpējas atbildīgais dežurējošais administrators, dežurējošie skolotāji un dežūrklase no 8. līdz 12. klasei. Ar izglītojamiem tiek pārrunāti drošas dežūras noteikumi un veicamie pienākumi. Dežūru grafiks ir izvietots skolotāju istabā, kā arī Skolas vestibilā. Visi Skolas darbinieki ir apguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. 63% izglītojamo apgalvo, ka Skolā vienmēr jūtas droši, 24% atbild, ka lielākajā daļā gadījumu jūtas droši (Edurio aptauja). 11% izglītojamo apgalvo, ka ir nācies ciest emocionālus pazemojumus no klases biedriem, 8% izglītojamo stāsta, ka ir piedzīvojuši fizisku aizskaršanu no klases biedriem (Edurio aptauja). Skolas darbinieki kontrolē situāciju un veic darbības[JC4] , lai noskaidrotu notikušā cēloņus un novērstu turpmākos pārkāpumus.

Atbalsta personāla speciālisti izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu, tai skaitā - jauno tehnoloģiju u.c. atkarību, vardarbības izplatību Skolā. Izglītojamiem sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām katru mācību gadu tiek vadītas dažādas nodarbības, piemēram, “Kā justies droši uz ielas” par ceļu satiksmes noteikumiem, sastaptiem svešiniekiem, rīcību un palīdzības saņemšanas iespējām, “Drošības nosacījumi internetvidē”, “Droša skolas vide” – izglītojamo savstarpējās attiecības, svešas mantas piesavināšanās un dažādi starpgadījumi ikdienā, “Izglītojamo pienākumi, tiesības un atbildība”, “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā”, “Savstarpējās attiecības, pāridarījumi un atbildība”, “Mobings”, “Veselība un higiēna” utt. Skolā ir noteikta kārtība informācijas apmaiņā par sociāli pedagoģiskā riska grupas izglītojamiem. Skolā ir izstrādāts rīcības plāns darbā ar agresīviem izglītojamiem un izglītojamajiem, kuriem ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi un/vai uzvedības problēmas. Ir rīcības plāns, ja Skola konstatē vai ir aizdomas par to, ka izglītojamais lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas.

Skola risina pedagoģiskos gadījumus sadarbībā ar sociālajām institūcijām, lai nodrošinātu izglītojamo tiesību un interešu aizsardzību. Izglītojamie regulāri tiek iepazīstināti ar likumdošanas un normatīvo dokumentu prasībām, kas nosaka labu savstarpējo saskarsmi un pilsonisko atbildību. Liels darbs Skolā tiek veikts, lai mācītu izglītojamajiem risināt konfliktsituācijas.

       Skolā darbojas veselības punkts, skolas medmāsa savu darbu plāno, saskaņojot ar klašu audzinātājiem, piedalās pedagoģiskās padomes sēdēs un atbalsta personāla sanāksmēs, sniedz skaidrojumu pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem par rīcību negadījumu un traumatisma situācijās. Ja izglītojamā trauma uzskatāma par nopietnu, tad nekavējoties tiek izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, par to nekavējoties tiek informēti izglītojamā vecāki. Izglītojamie un Skolas darbinieki zina, kā rīkoties traumu un pēkšņu saslimšanu gadījumos, to nosaka drošības instruktāžās un praktiskajās nodarbībās apgūtais, arī klases stundās audzinātāji veltī uzmanību drošības jautājumiem un rīcībai ekstremālos gadījumos.


Secinājumi:

-          Skolā tiek nodrošināta darba drošība, darbinieki un izglītojamie apzinās savu lomu un uzdevumus drošības garantēšanā.

-          Skolas darbinieki un izglītojamie zina, kā rīkoties apdraudējumu un traumu gadījumos.

Turpmākā attīstība:

-          Veikt visu skolā esošo darba vietu risku novērtēšanu.

-          Nodrošināt esošās kārtības saglabāšanu, veicinot dziļāku cilvēkdrošības jautājumu izpratni.

Vērtējums kritērijā:

Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) – labi.


 1. 4.3.Atbalsts personības veidošanā

Skolas pedagogu kolektīvs strādā, lai veicinātu izglītojamo personības izaugsmi, lai audzinātu atbildīgus, godprātīgus, dzīvei demokrātiskā sabiedrībā sagatavotus, tolerantus pilsoniskās sabiedrības locekļus. Skolā pastāv pašpārvaldes struktūras- Skolas padome, kurā darbojas skolotāji, izglītojamie un izglītojamo vecāki un Skolēnu dome, kurā darbojas 7.-12.klašu izglītojamie. Skolas padomei un Skolēnu domei ir izstrādāti reglamenti, kas nosaka šo institūciju darbības uzdevumus un tiesības.

Skola audzina izglītojamos, veicinot dzimtenes- Latvijas mīlestību, skolā ir izveidots tematiskais plāns, veltīts mūsu dzimtenes lielajai jubilejai- “Latvijai-100”. 2017./2018.mācību gadā norisinājās audzināšanas pasākumu cikls “Latvija tradīcijās un mūsdienu pasaulē“ 1.-12.klasēm, Patriotiskā nedēļa sākumskolā, konference "Latvijas valsts veidošanās process un pirmie darbības gadi" 12.klašu audzēkņiem, u.c. pasākumi.

Klašu audzinātāju darba plānojums ietver izglītojamo zināšanu, prasmju, vērtību un attieksmju veidošanu un attīstības veicināšanu veselīga dzīvesveida pamatos, saskarsmes kultūrā, karjeras izvēlē, pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā. Katras klases audzināšanas darba plāns un stundu saturs saskaņots un atbilst skolas darba plāna saturam un skolas audzināšanas darba programmai. Tajā ietvertas tēmas: sevis izzināšana un pilnveidošana; es ģimenē, klasē, skolā; vērtības; sabiedriskā līdzdalība; karjeras izvēle; veselīgs dzīvesveids; drošība; labo darbu u.c. tēmas. Klases stundas tiek tematiski plānotas (mēnesī 3 stundas tematiskās un 1 organizatoriskā) un regulāri notiek, nepieciešamības gadījumā, veicot korekcijas, audzināšanas darba plānā. Mācību un audzināšanas procesā tiek veicināta izglītojamo domāšanas un rīcības izpausmes un vērtības- atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums un tolerance.

Ņemot vērā skolas prioritātes un izglītojamo intereses, Skolēnu domei ir darba plāns mācību gadam, kurš tiek iekļauts skolas darba plānā. Izglītojamiem ir iespēja darboties klašu un skolas pasākumu plānošanā, organizēšanā un norises vadīšanā, piedalīties Skolas padomes darbā, izsakot savus ierosinājumus, kritiku un pieņemt lēmumus sadarbībā ar skolas darbiniekiem un vecākiem par skolas dzīves aktuālajām tēmām, regulāri iesaistīties izstrādājot un iedzīvinot skolas iekšējās kārtības noteikumus, dalīties pieredzē ar citu skolu pašpārvaldēm- Rīgas Lietuviešu vidusskolu, Rīgas Mežciema pamatskolu, Rīgas 51.vidusskolu u.c. skolām. Skolēnu dome sadarbojas ar Rīgas pilsētas skolēnu domi, darbojoties tās komisijās, piedaloties domes aktivitātēs. Skolēnu domes dalībnieki par savām plānotajām aktivitātēm un sasniegumiem, risinātajām problēmām un ierosinājumiem informē izglītojamos un pedagogus. Skolā tradicionāli tiek plānoti pasākumi, kuros piedalās praktiski visi izglītojamie un skolotāji, kā arī izglītojamo vecāki- Zinību diena, Skolotāju diena, Mārtiņdienas izstāde, tirdziņš, Karjeras nedēļas pasākumi, Lāčplēša diena, Latvijas valsts proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētku pasākumi, labdarības pasākumi, projektu nedēļa, Lieldienu tirdziņš, Eiropas diena, labo emociju diena, Mātes dienai veltīts koncerts, Olimpiešu kliņģeris u.c. pasākumi. Skolēnu dome pēc pasākumu norises sadarbībā ar pašpārvaldes konsultantu un skolas direktori veic pasākumu satura un norises analīzi. Daudzus gadus pēc kārtas Rīgas 25.vidusskolas Skolēnu dome ir tikusi atzīta par labāko pilsētā. 2016.gada novembrī Skolēnu dome sagatavoja un uzstājās ar prezentāciju Rīgas Skolēnu pašpārvalžu konferencē “Skola – līdzdalības starts atbildīgai sabiedrībai” Rīgas pamatskolā “Rīdze”, daloties darba pieredzē.

2015.-2016.mācību gadā Skolēnu dome sadarbībā ar Rīgas Ukraiņu vidusskolas, Rīgas Lietuviešu vidusskolas, Rīgas 51.vidusskolas, Rīgas I.Kozakēvičas Poļu vidusskolas pašpārvalžu jauniešiem izstrādāja un īstenoja RD IKSD atbalstītu skolēnu pašpārvaldes sadarbības projektu “Jauni. Dažādi. Vienoti.”. 2016.-2017.mācību gadā projektu “Mūsu stāsts par…” un 2017.-2018.mācību gadā projektu “Tautu sendvičs Latvijai” (ar mērķi veicināt starpkultūru dialogu un jauniešu integrāciju sabiedrībā) Rīgas 25.vidusskolā.

Katru gadu skolā tiek organizēts projektu darbs Par 2016.-2017.mācību gadā gūtajiem sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem– “Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos konkursos” Ata Kronvalda fonds “Zvaigžņu reitingā” Rīgas 25.vidusskolu ir ierindojis 3.vietā valstī. Apgūstot uzņēmējdarbības prasmes mūsu vidusskolēni iesaistās apmācības projektā “Junior Achievment Latvia”. Skola piedalās starptautiskos projektos. Kopš 2002. gada mūsu skolas izglītojamie piedalās Eiropas Parlamenta konkursā Euroscola, 12 reizes mūsu skola ir pārstāvējusi Latviju Eiropas parlamentā. Kopš 2002. gada izglītojamie piedalās starptautiskajās galvasrēķinu sacensībās tiešsaistē “Miksike”, ir gūti visaugstākie rezultāti. Arī 2018. gada aprīlī mūsu skola izglītojamie Latvijas komandas sastāvā piedalījās starptautiskajās “Miksike” sacensībās Ukrainā Ļvovā. Vidusskolēni 5 gadus pēc kārtas ir piedalījušies Rīgas brīvostas izsludinātajā konkursā “Osta pilsētai”, 2016.-2017.gadā tika iegūta atzinība un 3.vieta, sākumskolas izglītojamie piedalās matemātikas sacensībās “Tik vai…Cik?”. Skola piedalās Eiropas projektā “Make: Learn: Share: Europe” (Attīsti- mācies- dalies Eiropā)- projekts veicina un attīsta izglītojamo digitālās prasmes. Izglītojamie piedalās dabaszinību un matemātikas konkursā “Domā! Zini! Mācies!” un Fizmix konkursā.

Skolas izglītojamie un pedagogi darbojas Erasmus projektos:

-          Projekts Erasmus+ K2 “European Active Citizenship” (Aktīvie Eiropas pilsoņi), dalībvalstis- Latvija, Spānija, Itālija, Horvātija, Somija.

-          Projekts Erasmus+ K2 “Cycling against Bulling” (Ar riteņbraukšanu pret huligānismu), dalībvalstis- Latvija, Turcija, Grieķija, Polija, Itālija.

-          Projekts Erasmus+ K1 “Social portrait of young person for labour market” (Sociālā portreta veidošana starptautiskajā darba tirgū), dalībvalstis- Latvija, Lietuva, Polija, Baltkrievija.

Skolas izglītojamie un pedagogi darbojas e-Twining projektos:

-          “National Symbols of European Countries” (Eiropas valstu nacionālie simboli), dalībvalstis- Polija, Rumānija, Slovākija, Latvija.

-          “Free admission” (Brīvs apmeklējums), dalībvalstis – Latvija, Serbija, Polija, Grieķija, Gruzija, Horvātija, Ukraina.

-          “Let’hunt legends together” (Tversim leģendas kopīgi), dalībvalstis- Latvija, Polija, Rumānija, Lietuva, Itālija, Spānija.

2018.gadā skola ir saņēmusi eTwining skolas sertifikātu un Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas goda zīmi.

Sadarbībā ar Eiropas Savienības māju izglītojamie piedalījās projektā “Prakses kalve”, tas bija vērsts uz uzņēmējdarbības un komunikācijas prasmju attīstīšanu. 2016.-2017. mācību gadā izglītojamie piedalījās Saeimas izsludinātā konkursā “Sirdsapziņas bruņinieki”, tika iegūta balva- brauciens uz ES Parlamentu Briselē; republikas skolu muzeju skatē mūsu skolas muzeja padome piedalījās ar ziņojumu par mūsu skolas identitāti, saņēma 1.pakāpes diplomu. Izglītojamie piedalījās konferencē, kas veltīta Latvijas valsts simtgadei “Kā tapa mūsu valsts un tās attīstības pirmie soļi”.

Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums veicina vispusīgu personības attīstību. Skola piedāvā 21 interešu izglītības pulciņu programmu, ņemot vērā izglītojamo un vecāku intereses- mākslinieciskās pašdarbības, mākslas, sporta u.c. pulciņus. Informācija par interešu izglītības pulciņu nodarbību norises laikiem- grafiku un pedagogiem izglītojamiem un izglītojamo ģimenēm ir pieejama skolas mājas lapā un informācijas stendā. Interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze notiek katra mācību semestra noslēgumā. Interešu izglītības programmas tiek veiksmīgi realizētas un tiek gūti panākumi: 1.-4.klašu zēnu koris rajona vokālās mūzikas konkursā ”Balsis” un Rīgas zēnu koru skatēs ieguva 2.pakāpes diplomu, 5.-9.klašu koris Rīgas 5. - 9. klašu un meiteņu koru konkursos- skatēs ieguva 1.pakāpes diplomu, deju kolektīvs “Pasaciņa” pilsētas deju kolektīvu skatēs ieguva 1.un 2.pakāpes diplomus, piedalījās TDA "Ritenītis" 70 gadu jubilejas koncertā Jēkabpilī, pasākumos Mazā rudens un Mazā vasaras Eiropiāde, III Rīgas izglītības iestāžu deju svētku lielkoncertā "Trejdeviņi gaismas tilti" arēnā Rīga. Deju kolektīvs “Pasaciņa” piedalījās Eiropas tautu kultūras festivālos “Eiropiāde 2016” Beļģijas pilsētā Namūrā un “Eiropiāde 2017” Somijas pilsētā Turku. Skolas muzejs ir saņēmis augstāko novērtējumu Rīgā. Skolā darbojas daudzi sporta pulciņi, piedaloties sacensībās, ir sasniegti augsti rezultāti volejbolā, florbolā, basketbolā, futbolā. Skola vairākkārtēji ir iesniegusi no jauna sagatavotas interešu izglītības programmas, bet jaunu pulciņu izveide no IKSD puses nav atbalstīta.

Trīs mācību gadu laikā 4.-7.klašu izglītojamie (4 grupas) apmeklēja velosipēdu vadītāju kursus un kārtoja CSDD eksāmenu skolā.

Vasarās bērniem tiek dota iespēja piedalīties skolas organizētā dienas vasaras nometnē: 2015. un 2016. gadā “Aizraujošais ceļojums“. 2017.gadā tika organizēta nometne “Dejas pasaule”. Tradicionāli jau piecpadsmit gadus tiek organizēta diennakts vasaras nometne ”Vācu valoda vieno” Engurē. Šīs nometnes tiek organizētas pateicoties Rīgas domes IKSD finansiālajam atbalstam un izglītojamo vecāku līdzfinansējumam.

Skolas bibliotēka pilda ļoti svarīgu lomu izglītojamo personības izaugsmes veicināšanā: bibliotēkā ir pieejami daudzi jaunākie literārie darbi, izglītojamie var lasīt periodiskos izdevumus “Diena”, “Izglītība un Kultūra”, “Ilustrētā vēsture”, “National geografic”, “Astes”, bibliotēkā ir iespēja izmantot datorus. 77% izglītojamo apgalvo, ka viņus pilnībā apmierina skolas bibliotēkā pieejamo materiālu klāsts, 20% izglītojamo domā, ka piedāvājums varētu būt plašāks (Edurio aptauja). Izglītojamie, viņu vecāki un skolotāji labprāt iesaistās “Bērnu un jauniešu žūrijas” darbā, bibliotēkā tiek rīkota “Lasītāju diena”- pasākums, kura laikā tiek apbalvoti čaklākie lasītāji. Šajā mācību gadā par lasošākajām klasēm skolā tika atzītas 3.c un 4.a klases. Mācību priekšmetu skolotāji stundu laikā strādā ar metodēm, kas veicina lasīšanas prasmes attīstību programmas VIMAL ietvaros.


Secinājumi:

-          Skola nodrošina daudzveidīgu atbalstu izglītojamo personības attīstībā.

-          Skolā veiksmīgi darbojas Skolēnu dome.

-          Skolas pedagogi un izglītojamie darbojas daudzos Rīgas, Latvijas un starptautiskos projektos.

-          Skolā veiksmīgi darbojas daudzas interešu izglītības programmas.

Turpmākā attīstība:

-          Veicināt skolas prestiža paaugstināšanu gan skolas vidē, gan ārpus tās.

-          Līdzsvarot izglītojamo mācību darba un sabiedrisko aktivitāšu slodzi.

-          Turpināt izglītojamos iesaistīt projektu un zinātniski pētnieciskajā darbā.

Vērtējums kritērijā:

-          Atbalsts personības veidošanā – ļoti labi


 1. 4.4.Atbalsts karjeras izglītībā

Karjeras izglītība skolā ir plānots pasākumu kopums atbilstoši katras klašu grupas interesēm un vajadzībām. Skolā tiek organizēti pasākumi izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanai ar skolā apgūstamajām izglītības programmām un mācību procesa organizāciju. Katra mācību gada 2. semestra laikā notiek informatīvi pasākumi nākamo 1.klašu izglītojamo vecākiem, kuros vecāki saņem plašu informāciju par skolu, bērni nodarbību laikā iepazīstas ar skolu un ar nākamo klases audzinātāju, attīsta savas sadarbības prasmes. 9.klašu izglītojamie un viņu vecāki semināra nodarbību laikā tiek iepazīstināti ar skolā apgūstamajām vidējās izglītības programmām, dažādu mācību priekšmetu skolotāji sniedz priekšstatu par mācību darba formām un metodēm vidusskolā latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, vēsturē.

Skolā ir izstrādāta Karjeras izglītības programma, kas ir ļoti nozīmīga mācību un audzināšanas darba sastāvdaļa. Karjeras izglītībā tiek izmantotas dažādas darba formas: darbs ar izglītojamiem mācību stundās, klases stundās, ārpusstundu pasākumos- ekskursijas uz ražošanas uzņēmumiem, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, “Ēnu dienu” aktivitātes, līdzdalība “Karjeras nedēļas” pasākumos u.c.. Karjeras izglītības saturs ir integrēts mācību priekšmetu saturā, kas ļauj izglītojamiem iegūtās zināšanas un prasmes izvērtēt un mēģināt pielietot reālajā dzīvē. Klases stundās tiek aplūkoti ar karjeras izvēli saistīti temati. Kopā ar skolas atbalsta personālu audzinātāji veic izglītojamā personības īpašību izpēti saistībā ar karjeras izvēli. Klases stundās izglītojamie mācās novērtēt savu pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, stiprās un vājās puses. Izglītojamie tiek rosināti pieņemt lēmumus, kā arī attīstīt sevī prasmes, kas būs nepieciešamas viņu karjeras attīstības plānošanai. 54% izglītojamo apgalvo, ka vienmēr izprot apgūstamā mācību materiāla nozīmi savas nākotnes panākumos, 30% izglītojamo to izprot lielākajā daļā gadījumu (Edurio aptauja). Skola sniedz informāciju izglītojamiem un viņu vecākiem par vidējās profesionālās un augstākās izglītības programmām un izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs it īpaši 9. un 12.klašu beidzējiem, pieņemot lēmumus par turpmākās izglītības izvēles iespējām. Skolas atbalsta personāla psihologi un karjeras konsultants nodrošina konsultāciju pieejamību karjeras izvēles un plānošanas jautājumos. Skolas mājas lapā ir izvietots skolas darba plāns, karjeras nedēļas programma un informācija par pasākumiem, e-klases pastā izglītojamiem un viņu vecāki tika informēti par karjeras darba aktivitātēm skolā un ārpus, piemēram par pieteikšanos Ēnu dienām Latvijā, izstādes “Skola 2018” apmeklēšanas iespējām, darbu vasarā (no Nodarbinātības valsts aģentūras). Skolas mājas lapā karjeras izglītības sadaļā “Karjera” sniegta informācija par e-adresēm, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iestādēm un programmām, CV, testiem, profesionālās darbības jomām, profesiju pasauli u.c. jautājumiem.

Tiek veicināta izglītojamo līdzdalība dažādās ar karjeras izvēli saistītās aktivitātēs. 2016.gada septembrī tika organizēts pasākums un eseju konkurss "Iepazīsti skolas darbinieku amatus un profesijas" 9.abc klašu izglītojamiem sadarbībā ar skolas darbiniekiem skolas projekta “Ēnu diena skolā 2016” ietvaros. 2016.gada rudenī vidusskolēni piedalījās Erasmus+ K1 starptautiskā projektā "Kā veidot savu sociālo portretu starptautiskā darba tirgū" Klaipēdā (Latvija, Lietuva, Polija). Oktobrī skolā tika organizēti Karjeras nedēļas 2016 pasākumi “ES BŪŠU darba tirgū” izglītojamiem visās vecumgrupās sadarbībā ar RD Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Latgales priekšpilsētas izglītības iestāžu un mūsu skolas pedagogiem, absolventiem, vecākiem, dažādu augstāko un profesionālo izglītības iestāžu un BJC “Daugmale” pārstāvjiem. Izglītojamie aktīvi piedalījās Rīgas “karjeras nedēļas 2016” atklāšanas pasākumā pie Kongresu nama un pilsētas orientēšanās skolu komandu spēlē "Pilsētas medībās" ieguva 3.vietu. Izglītojamiem tika nodrošināta iespēja atraktīvā veidā iepazīties ar inženierzinātņu iespējām mašīnbūvē un metālapstrādē un pielietojumu dzīvē, iepazīstoties ar mobilā Tehnobusa iekārtām.

Skolas 8.b un 8.c klases izglītojamie piedalījās biedrības “GO BEYOND” pētījumā un apmācību programmā. 3.c klase un izglītojamo pašpārvalde piedalījās programmā “Par mani- kopā ar mani”, ko no 2017.gada janvāra līdz septembrim veidoja un pilotēja Biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls”. Vidusskolēni tika iepazīstināti ar projektu “Jauniešu garantijas” iespējām, kā īsā laika posmā var iegūt arodizglītību un darbu, par brīvprātīgā darba un sevis pilnveidošanās iespējām informēja jaunieši no J/C "Kaņieris" un "Bambuss". Izglītojamiem gada laikā tika organizētas tikšanās ar skolu absolventiem – valsts pārvaldes institūciju darbiniekiem projekta “Atpakaļ uz skolu” ietvaros, izglītojamo grupas apmeklēja vecāku darba vietas un uzņēmumus, piemēram, AS “Grindeks”, SIA "SAKRET", Ķeguma HES, fabriku “Laima”, Rīgas piena kombinātu, zemnieku saimniecību, Latvijas Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī u.c.

Sākot ar 2017.-2018.mācību gadu, skolā tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’. Projekta ietvaros piešķirtais finansējums un kadru nodrošinājums ļauj ievērojami augstākā līmenī organizēt karjeras izglītības darbu. Skolā strādā 3 pedagogi karjeras konsultanti ar atbilstošu kvalifikāciju, kuri vada karjeras izglītības procesu skolā atbilstoši amata apraksta prasībām. Karjeras izglītības darbs tiek plānots, ievērojot izglītojamo vecumu, intereses un turpinot iepriekšējā posmā sasniegto. Karjeras projekta ietvaros ir paveikts liels darbs, izglītojamiem ir dotas iespējas apmeklēt dažādas iestādes, pasākumus, uzņēmumus: Rīgas Dabaszinību skolu, lidostu ,,Rīga’’, Elektrum Energoefektivitātes centru, Ugunsdzēsēju koledžu, Starptautisko izglītības izstādi “Skola 2018”, Zinātnes centru ZINOO, kā arī muzejus, dabas objektus. Karjeras dienu ietvaros skolēni piedalās karjeras lēmumu pieņemšanas nodarbībās “Profesiju krustpunkti”, “No idejas līdz mērķim”, veic pašnovērtējumu pašizziņas nodarbībās “Izzini sevi!”, “Es sabiedrībā”, iepazīstas ar profesijām ekspertu darbnīcās “Meistarklase pie profesionāļa” Amatnieku dienā “Tā top…”, vidusskolēni “Ēnu dienu” ietvaros apmeklē dažādas iestādes, iepazīstoties ar dažādām profesijām.

Skolā tiek izvērtēts organizēto pasākumu lietderīgums, uzklausīti priekšlikumi par turpmāko darba organizēšanu. Lai palīdzētu pedagogiem karjeras izglītības darbā, Skolas psihologi un direktores vietniece izglītības jomā sagatavoja un vadīja semināru skolotājiem par karjeras rokasgrāmatas pielietošanu mācību un audzināšanas stundās 5.-12.klašu skolotājiem.

Laba sadarbība skolai ir izveidojusies ar Latvijas Universitāti, ar Rīgas Tehnisko universitāti ir noslēgts sadarbības līgums, skola sadarbojas ar Biznesa augstskolu Turība. Nodrošinot ekonomikas un uzņēmējdarbības mācību priekšmetu satura apguvi, tiek izmantotas iespējas, ko nodrošina biedrība Junior Achievment- Young Enterprise Latvia.

Skolā tiek apkopota un analizēta informācija par absolventu turpmākajām gaitām pēc izglītības programmas pabeigšanas.


Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc

pamatizglītības ieguves

Tabula 23

Mācību gads

Pamatizglītību ieguvušo

skaits

Turpina mācības vispārējās vidējās izglītības iestādē

Turpina mācības profesionālās izglītības iestādē

Neturpina mācības

Strādā

Piezīmes

2014.-2015.

77

47

30

-

-

-

2015.-2016.

81

49

32

-

-

-

2016.-2017.

80

36

44

-

--

-

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc

vidējās izglītības ieguves

Tabula 24

Mācību gads

Vispārējo vidējo izglītību ieguvušo skaits

Turpina

augstākās

iestādēs

mācības

mācību

Turpina mācības vidējās profesionālajās mācību iestādēs

Mācības neturpina

Strādā

   

Latvijā

Ārzemēs

     

2014.-2015.

30

20

1

5

4

4

2015.-2016.

22

14

1

4

2

2

2016.-2017.

37

22

1

9

5

5

Secinājumi:

-          Skolā ir karjeras izglītības programma.

-          Karjeras izglītības darbu 1.-12.klasēs vada kvalificēti karjeras konsultanti.

-          Karjeras izglītības darbs skolā tiek organizēts augstā līmenī, nodrošinot plašas izvēles iespējas.

Turpmākā attīstība:

-          Turpināt paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci karjeras izglītības jautājumos.

-          Paplašināt karjeras izglītības metodisko materiālu klāstu.

-          Rosināt izglītojamos iesaistīties valsts un starptautiska mēroga karjeras projektos.

 

Vērtējums kritērijā:

-          Atbalsts karjeras izglītībā – ļoti labi


 1. 4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Skolā ir atbalsta personāls, ir resursi darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem – talantīgi skolotāji, kas vada fakultatīvās nodarbības, individuālo un grupu darbu, konsultācijas, tiek ievērotas talantīgo izglītojamo izglītības vajadzības.   Skola veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs, projektos, zinātniskās pētniecības darbu izstrādē. 2016.-2017.mācību izglītojamie ieguvuši: Rīgas pilsētā 2.vietu Latvijas vēstures, kā arī matemātikas olimpiādē; 2.vietu vācu valodas, matemātikas, ģeogrāfijas olimpiādēs; 3.vietu bioloģijas, latviešu valodas un literatūras, matemātikas, Latvijas vēstures olimpiādēs. Valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs: 2.vieta Latvijas vēstures olimpiādē; 3.vieta vācu valodas olimpiādē. Eiropas Savienības 15. dabaszinātņu olimpiādē EUSO sudraba medaļu ieguva 10.a klases izglītojamā.

Par talantīgo izglītojamo sasniegumiem tiek informēti izglītojamie, vecāki. Informācija par sasniegumiem regulāri tiek ievietota skolas mājas lapā. Skolā ir informatīvais stends, kurā tiek atspoguļoti talantīgo izglītojamo sasniegumi. Mācību gada noslēgumā talantīgie izglītojamie tiek sumināti un apbalvoti pasākumā “Olimpiešu kliņģeris”. Aprīļa mēnesī katru gadu tiek organizētas “Mākslas dienas”, kurās notiek dažādas aktivitātes un tiek apbalvoti labākie mākslas jomā. Mācību procesā pedagogi ņem vērā izglītojamo talantu, intereses un spējas. Skolotāji piedāvā izglītojamiem papildus uzdevumus ar paaugstinātu mācību grūtības pakāpi, strādā ar izglītojamiem interešu izglītības, individuālā vai grupu darba nodarbībās, 98% skolotāju atzīst, ka vienmēr motivē izglītojamos augstākiem mācību darba sasniegumiem.

Skolā tiek apzināti izglītojamie, kuriem ir neattaisnoti kavējumi un mācību grūtības vai, kas ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Skolas atbalsta personāla komanda aicina izglītojamos ar mācīšanās grūtībām, viņu vecākus uz individuālajām sarunām. Atbalsta sniegšanā klašu audzinātāju, mācību priekšmetu pedagogu un izglītojamo ģimeņu sadarbība ir kvalitatīvi organizēta. Izglītojamie pēc nepieciešamības pastāvīgi apmeklē konsultācijas vai tiek mērķtiecīgi aicināti. Atbalsta personāls nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamiem, izstrādā individuālos izglītības plānus, nodrošina diferencētu mācību procesu, sadarbojas ar mācību priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem un izglītojamo ģimenēm.

Izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un/vai traucējumiem ir nodrošināta iespēja darboties logopēda un speciālā pedagoga vadībā, skolas psihologi un sociālie pedagogi palīdz izglītojamiem adaptēties, sekmīgi iekļauties mācību procesā un skolas dzīvē, veidot savstarpējās attiecības skolā, sadarboties, pārvarēt krīzes situācijas. Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem, uzvedības un emocionālajiem traucējumiem, autiskā spektra iezīmēm, kā arī citiem veselības traucējumiem u.c., kuri spēj apgūt vispārējās izglītības programmu, bet kuriem nepieciešama individuāla pieeja, tiek sekmīgi integrēti mācību procesā, saņemot un izmantojot nepieciešamos atbalsta pasākumus (atgādnes, laika pagarinājums, instrukcijas nolasīšana vai atkārtošana, palīglīdzekļi teksta uztveres uzlabošanai, papildus starpbrīži, izglītojamā obligāta atrašanas tuvāk tāfelei, u.c.) individuālā plāna ietvaros.

Skolas psihologi veic izglītojamo individuālu personības, intelektuālās, emocionālās sfēras un uzvedības izpēti, pamatojoties uz izpētes rezultātiem, izvērtē palīdzības iespējas, kā arī sniedz nepieciešamo atbalstu izglītojamiem un ieteikumus vecākiem un skolotājiem. Veiktas divas apjomīgas izpētes grupā: 1.klašu izglītojamo izpēte, lai noteiktu izglītojamiem sagatavotību skolai un aptauja 5.klašu izglītojamiem adaptācijas procesa norises izvērtēšanai (kopā 6 klases, 133 izglītojamie). Veikta arī pirmsskolnieku – nākamo pirmklasnieku sagatavotības skolai novērtēšana individuāli un grupā. Mācību gada laikā veikts intensīvs profilaktiskais darbs, pievēršoties šādām tēmām: drošība interneta vidē, tehnoloģiju atkarības risks, draudzība, dusmas un to kontrolēšana, zēnu un meiteņu savstarpējās attiecības, stresa menedžments u.c.. Atbalsta personāls ir sniedzis individuālās un grupu konsultācijas izglītojamiem.

Logopēda darba kvantitatīvais apkopojums

Tabula 25

2014.-2015.

 

2015.-2016.

2016.-2017.

2017.-2018.

Izglītojamo skaits logopēda uzskaitē

59

51

45

44

Izglītojamo skaits, kuri apmeklē logopēda nodarbības

59

51

45

44

Speciālā pedagoga darba kvantitatīvais apkopojums

Tabula 26

2014.-2015.

 

2015.-2016.

2016.-2017.

2017.-2018.

Izglītojamo skaits speciālā pedagoga uzskaitē

20

23

20

23

Izglītojamo skaits, kuri apmeklē speciālā pedagoga nodarbības

20

23

19

20

Izglītojamiem, viņu vecākiem un pedagogiem vienmēr ir pieejama sociālā pedagoga palīdzība un konsultācijas sociālo un tiesisko jautājumu risināšanā, izglītojamo ģimenes tiek apmeklētas mājās. Sociālais pedagogs sadarbojas ar sociālo dienestu, krīzes centriem, Rīgas bāriņtiesu un Rīgas pašvaldības un valsts policijas darbiniekiem. Sadarbībā ar Valsts un pašvaldības policijas pārstāvjiem katru gadu tiek organizētas profilaktiskas lekcijas izglītojamiem par drošību uz ceļa, drošību interneta vidē saistībā ar suicidālām spēlēm, savstarpējām attiecībām, bērnu tiesībām un pienākumiem, mobingu, administratīvo atbildību, atkarību problēmām, viktimizāciju; kā arī par rīcību smagos nelaimes gadījumos.

Atbalsts izglītojamiem sniegts nodrošinot regulāru sadarbību ar vecākiem, atbalsta personāla speciālistiem, klašu audzinātājiem un administrāciju, pēc nepieciešamības iesaistot sociālās institūcijas. Mācību darbs norisinās, ievērojot izglītojamo individuālās vajadzības. Skolā ir izveidota un darbojas individuālā atbalsta nodrošināšanas programma izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts - ir izveidoti un mācību gada laikā realizēti 40 individuālie plāni izglītojamiem ar mācību un uzvedības grūtībām. Valsts pārbaudes darbos nepieciešamie atbalsta pasākumi tiek nodrošināti izglītojamiem no 3.,6., un 9.klasēm. 2016.-2017. mācību gada laikā atbalsta personāla speciālisti kopumā ir veikuši regulāru darbu ar 163 izglītojamiem un viņu ģimenēm.

     Skolā ir noteikta kārtība un izstrādāts individuālais plāns atbalsta sniegšanai reemigrējušiem izglītojamiem. 2017.-2018.mācību gada otrajā pusē skolā iestājās četri bērni no reemigrējušām ģimenēm. Viņiem ir izveidoti plāni, ar viņiem tiek papildus strādāts.


Secinājumi:

-          Kvalitatīvs pedagogu darbs ar talantīgiem izglītojamiem viņu izaugsmes veicināšanai.

-         Pārdomāts un plānveidīgs darbs, nodrošinot atbalstu izglītojamiem, kam nepieciešama individuāla pieeja un atbalsta pasākumi.

-          Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo augstāko mācību sasniegumu novērtēšanā un popularizēšanā.

-          Izglītojamie gūst augstus sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs.

Turpmākā attīstība:

-          Motivēt skolotājus individuālu mācību plānu veidošanai darbā ar talantīgiem izglītojamiem.

-          Turpināt līdzdalību projektā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršana”.

-          Nodrošināt pilnvērtīgu atbalstu reemigrējušiem izglītojamiem.

Vērtējums kritērijā:

-          Atbalsts mācību darba diferenciācijai- labi


 1. 4.6.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Skola neveido īpašas klases un grupas, kurām ir jānodrošina īpašs aprīkojums un atbilstošas izglītības programmas, kā arī nenodrošina rehabilitāciju.

Skolā darbojas atbalsta personāla speciālisti: 2 sociālie pedagogi, 2 psihologi, speciālais pedagogs, logopēds un medicīnas māsa. Pedagoģiskais personāls tiek regulāri izglītots par atbalsta pasākumu nodrošināšanu un darba specifiku, strādājot ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Skolas psiholoģes ir vadījušas seminārus izglītības iestādes pedagogiem “Sadarbība skolā, veidojot un realizējot individuālos izglītības plānus”, “Bērnu ar uzvedības problēmām un traucējumiem iekļaušana skolas vidē” (2016./2017.māc.g.), “Bērnu mācīšanās grūtības un traucējumi” (2014./2015.māc.g.) Arī izglītības iestādes tehniskie darbinieki tiek izglītoti par darba specifiku ar šiem izglītojamiem bērnu tiesību aizsardzības kontekstā.

Reizi mēnesī skolā tiek organizētas Atbalsta personāla komisijas sanāksmes ar administrācijas pārstāvja piedalīšanos, pēc nepieciešamības pieaicinot klašu audzinātājus un mācību priekšmetu skolotājus izglītojamo problēmjautājumu risināšanā, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu atbilstoši grūtību un traucējumu veidam, un sniegtu nepieciešamās rekomendācijas. Reizi nedēļā norisinās Atbalsta personāla komisijas sanāksmes, kur tiek pārraudzīta izglītojamo mācību un uzvedības dinamika. Izglītojamie ar kombinētiem traucējumiem un / vai grūtībām nepieciešamības gadījumā apmeklē vairākus skolas atbalsta personāla speciālistus, atbilstoši izglītojamā grūtību un / vai traucējumu veidam.

          Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem, uzvedības un emocionālajiem traucējumiem, autiskā spektra iezīmēm, kā arī citiem veselības traucējumiem u.c. skolēni, kuri spēj apgūt vispārējās izglītības programmu, bet kuriem nepieciešama individuāla pieeja, tiek sekmīgi integrēti mācību procesā, saņemot un izmantojot nepieciešamos atbalsta pasākumus individuālā plāna ietvaros. Pēc nepieciešamības, balstoties uz dinamiku, individuālās izglītības plānā tiek veiktas korekcijas, lai izglītojamais sekmīgi apgūtu izglītības programmu, kā arī veiksmīgi integrētos mācību, audzināšanas procesā un saskarsmē skolas vidē.

            Skolas sadarbība ar ģimeni ir viena no būtiskākajām atbalsta personāla prioritātēm, un norisinās atbilstoši katra izglītojamā individuālām vajadzībām – regulāri, vai pēc nepieciešamības. Sadarbība ir nozīmīga, mācību un audzināšanas procesā nodrošinot atbalstu izglītojamā attīstības dinamikai.

Skolā ir pietiekams nodrošinājums ar mācību līdzekļiem un palīglīdzekļiem, it īpaši IT jomā. Daļa nepieciešamo mācību līdzekļu, atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām, tiek izstrādāti un veidoti, sadarbojoties mācību priekšmetu skolotājiem ar izglītojamo un ģimeni, kā arī saskaņā ar atbalsta personāla speciālistu rekomendācijām (t.sk. uzskates līdzekļi, atgādnes, līdzekļi teksta uztveres uzlabošanai, u.c.)

          Atbalsta pasākumi Valsts pārbaudes darbos (t.sk. diagnosticējošos darbos un eksāmenos) laika posmā no 2014./2015.m.g. līdz 2017./2018.m.g. tikuši nodrošināti divdesmit sešiem 3.klašu, divdesmit vienam 6.klašu un astoņiem 9.klašu izglītojamiem. Ikdienas mācību procesā tiek nodrošināti atbalsta pasākumi izglītojamiem ar mācīšanās un / vai uzvedības grūtībām un traucējumiem, ilgstoši slimojošiem, redzes traucējumiem, kombinētiem traucējumiem, u.c., pielāgojot mācību procesa norisi izglītojamo specifiskajām vajadzībām.

Sadarbojoties pedagogiem, atbalsta personāla speciālistiem un ģimenēm, tiek veidoti un realizēti individuālie izglītības apguves plāni. Laika posmā no 2014./2015.m.g. līdz 2017./2018.m.g. tikuši izstrādāti un realizēti 116 individuālie izglītības apguves plāni.

Skolā lielākoties ir pieejami un aktualizēti pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi, izņemot gadījumus, kad izglītojamo vecāki izvēlas neuzrādīt šo informāciju, iestājoties / mainot izglītības iestādi. Izglītojamie ir apmeklējuši pedagoģiski medicīnisko komisiju gan pēc skolas, gan pēc vecāku iniciatīvas. Laika posmā no 2014./2015.m.g. līdz 2017./2018.m.g. tikuši sagatavoti 128 atzinumi dažādiem adresātiem (atbalsta pasākumu nodrošināšanai, vecākiem, institūcijām, ārstniecības personām, u.c.), tai skaitā pedagoģiski medicīniskajām komisijām – 19 atzinumi.

Skolā regulāri tiek izvērtēta atbalsta sistēmas struktūra un tās darbības efektivitāte, veikto pasākumu produktivitāte un sasniegtie rezultāti. Tiek izstrādātas rekomendācijas atbalsta efektivitātes uzlabošanai, un atbalsta sistēmas funkcionēšana tiek pilnveidota pēc nepieciešamības.

Secinājumi:

-          Atbalsta personāls veic regulāru, plānveidīgu profesionālā darbību, sadarbojoties ar pedagogiem un izglītojamo vecākiem.

-          Izstrādātas rekomendācijas atbalsta efektivitātes nodrošināšanai.

Turpmākā attīstība:

-          Pilnveidot individuālo izglītības plānu realizāciju izglītojamiem, kuriem ir mācību un / vai uzvedības grūtības.

-          Turpināt padziļināti izglītot pedagogus par pedagoģiskā darba specifiku, strādājot ar izglītojamiem, kuriem ir mācību un / vai uzvedības grūtības / traucējumi.


 1. 4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Skola mērķtiecīgi plāno un regulāri organizē sadarbību ar izglītojamo ģimenēm. Lai nodrošinātu sadarbību un informācijas apmaiņu ar izglītojamo ģimenēm, visvairāk skolotāji izmanto saraksti e-klasē- 86%, individuālās sarunas klātienē- 84%, telefona sarunas-80%; klases un skolas vecāku sapulces, Skolas padomes sanāksmes, skolas atvērto durvju dienas (2 reizes gadā), pasākumi. Pieredze rāda, ka vecāki labprāt piedalās skolas rīkotajos karjeras pasākumos kā pieaicinātie eksperti un konsultanti. Skolas vecāku kopsapulcēs skolas vadība iepazīstina vecākus ar jaunumiem skolas darba plānā, informē par skolas finanšu izlietojumu, aktualizē jautājumus par mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, iekšējās kārtības noteikumiem, par jaunumiem un gaidāmajām pārmaiņām izglītības saturā un citiem jautājumiem. Skolā, atbilstoši plānam, tiek organizētas vecāku sapulces noteiktu klašu grupu- 1., 4., 5., 9., 12. klašu vecākiem. Vecāku sapulces tiek protokolētas, apmeklētāji reģistrēti. Vecāki izsaka savus priekšlikumus un labprāt atbalsta skolotājus pasākumu norisē, piemēram piedalās klašu ekskursijās, palīdz nodrošināt kārtību, apmeklējot muzejus, palīdz skolotājiem pavadīt izglītojamos uz peldēšanas nodarbībām, uz deju kolektīvu un koru skatēm. Vecāki labprāt apmeklē skolas pasākumus- klases vakarus, koncertus, palīdz skolotājiem rotāt klases telpu svētkiem. Katru gadu tradicionāli tiek organizēts vecāku un skolotāju atpūtas pasākums ar Skolas padomes atbalstu.

     Vecāki saņem savlaicīgu informāciju par mācību saturu, par mācību procesa plānojumu un ārpusstundu aktivitātēm. Skolā vecākiem sniegtā informācija ir savlaicīga un kvalitatīva. Informācija ir pieejama skolas mājas lapā, izglītojamo dienasgrāmatās, e-klasē. Vecāki tiek informēti par izglītojamo veiktā darba kvalitāti. 71% vecāku apgalvo, ka viņus pilnībā apmierina izglītības kvalitāte skolā, 29% vecāku ir apmierināti daļēji (Edurio aptauja). Skolas mājas lapā ir pieejams Skolas darba plāns, kur ir iekļauta aktuālā informācija par mācību un audzināšanas pasākumiem, kā arī atsevišķa sadaļa ar aktualitātēm vecākiem. Skolas darbinieki saziņai ar vecākiem izmanto e-pasta iespējas “e-klasē”, kur tiek fiksēti gan mācību sasniegumi, gan kavējumi un uzvedības pārkāpumi, kā arī attieksme pret mācību darbu. Atbalsta personāls informē vecākus par jaunākajām iespējām izglītoties audzināšanas jautājumos, tai skaitā: vecāku efektivitātes treniņi, nometne sērojošiem bērniem, un citi ārpusskolas institūciju aktuāli piedāvājumi. Skolā ir noteikta kārtība, kādā vecāki var izteikt savus priekšlikumus, ierosinājumus par skolas dzīves jautājumiem. Skolas vecāku kopsapulcēs, kas notiek divas reizes gadā, klases vecāku sanāksmēs un Skolas padomē tiek apspriesti aktuāli skolas pedagoģiskā procesa jautājumi un tiek pieņemti koleģiāli lēmumi. 75% pedagogu sadarbību ar izglītojamo vecākiem vērtē kā ļoti labu liecina skolas aptauja.

Vecāki, kuriem nepieciešama palīdzība vai konsultācija, ja mācību procesā rodas pedagoģiskas problēmas, var apmeklēt skolas vadību, atbalsta personāla speciālistus un saņemt nepieciešamo informāciju un atbalstu. Vecākiem ir pieejamas individuālas vai grupu konsultācijas pie psihologa, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, vai logopēda. Pēc klašu audzinātāju vai vecāku pieprasījuma, vai atbalsta personāla iniciatīvas tiek organizētas un vadītas tematiskas vecāku sapulces atbilstoši problēmu jomai ar atbalsta personāla vai pieaicināto speciālistu piedalīšanos. Nopietnu problēmsituāciju gadījumā vecāki tiek aicināti uz skolu, sazinoties telefoniski vai izsūtot uzaicinājuma vēstules.

Vecāki kopā ar izglītojamiem, kuriem ir neattaisnoti stundu kavējumi un uzvedības problēmas, regulāri tiek aicināti uz pusaudžu uzraudzības komisiju sadarbībā ar skolas atbalsta speciālistiem, klašu audzinātājiem u.c. pedagogiem un nepieciešamības gadījumā policijas darbiniekiem.

Skolā regulāri tiek organizēti apmācības pasākumi, lekcijas un semināri izglītojamo vecākiem. Skolas vadība, atbalsta personāla darbinieki un pedagogi katru rudeni 1. un 5. klašu vecākiem vada izglītojošos seminārus “Droši uz 1. / 5.klasi!” par adaptācijas un vecumposma īpatnībām, izglītojamo motivāciju, emocionālajām grūtībām un mācību procesa organizāciju. Pavasarī regulāri notiek divi semināri par bērnu gatavību skolai nākamo 1. un 5. klašu vecākiem. 2.semestrī tiek organizētas informatīvas sanāksmes 9. un 12.klašu vecākiem par gatavošanos eksāmeniem. 9.klašu vecāki tiek iepazīstināti ar izglītības programmām, izglītības iespējām un pedagogu veiksmīgāko darba pieredzi vidusskolā.

Vecāki aktīvi darbojas Skolas padomē. Skolas padomē izglītojamo vecāku pārstāvji ir vairākumā. Skolas padomes priekšsēdētājs ir ievēlēts no izglītojamo vecāku pārstāvju vidus. Bērnu vecāku priekšlikumi tiek analizēti un izskatīti Skolas padomes sēdēs, demokrātiskā gaisotnē izvērtējot to lietderību un pēc nepieciešamības ieviešot skolas ikdienas dzīvē.

Secinājumi:

-          Tiek izmantotas daudzveidīgas un mūsdienīgas informācijas apmaiņas iespējas skolas vidē un saziņā ar vecākiem.

-          Vecāki iesaistās svarīgu skolas jautājumu risināšanā.

Turpmākā attīstība:

-          Plašāk iesaistīt vecākus skolai aktuālu jautājumu risināšanā.

-          Sekmēt vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveidošanu, organizējot izglītojošus pasākumus.

Vērtējums kritērijā:

-          Sadarbība ar izglītojamā ģimeni - labi


 1. 5.Iestādes vide
 2. 5.1.Mikroklimats

Skolas kolektīvs strādā, lai saglabātu un turpinātu veidot pozitīvu skolas tēlu sabiedrībā. Kolektīvs apzinās savu nozīmīgumu šajā darbā. 70% pedagogu uzskata, ka mikroklimats skolā ir vērtējams kā labs un teicams.

Daudzu gadu laikā skolā ir izveidojušās tradīcijas, kuras saglabājot un attīstot tiek veidota piederības izjūta savai skolai, pilsētai, Latvijas valstij. Skolas kolektīvs saglabā vecās tradīcijas un veido jaunas: Zinību diena- 1.septembris, skolotāju diena, Lāčplēša dienai un Latvijas valsts proklamēšanas dienai veltīti pasākumi, karjeras nedēļa, Ziemassvētku izrādes, Sveču diena, žetona vakars 12.klasēm, pogu balle 9.klasēm, Lieldienu pasākumi, izglītojamo pašdarināto lietu tirdziņi Ziemassvētkos un Lieldienās, dažādi labdarības pasākumi- “Eņģeļi pār Latviju, sadarbība ar veco ļaužu pansionātu u.c.) ”, aerobikas diena, pēdējā zvana dienas pasākums, izlaidumi, absolventu salidojumi, atpūtas pasākums izglītojamo vecākiem un skolotājiem, rudens un pavasara ekskursijas un citi. Mācību gada laikā skolā tiek rīkotas zīmējumu izstādes, radošo darbu skates, koncerti. Katru gadu maija mēnesī notiek pasākums “Olimpiešu kliņģeris”, kurā tiek godināti izglītojamie un pedagogi, kuri mācību gada laikā ir dažādās skolas dzīves jomās guvuši visaugstākos sasniegumus. Skolai ir savs karogs ar devīzi “Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba”, logo, žetons, skolas dziesma, skolas mājas lapa, dienasgrāmatas, pateicības un atzinības raksti, skolas medaļas, utt.. Lielu ieguldījumu skolas tēla veidošanā dod skolas mājas lapa un informācija sociālajos tīklos. Mācību procesā un audzināšanas pasākumu laikā izglītojamiem tiek veidota cieņas pilna attieksme pret valsts simboliem. Skolā ir sadarbību veicinoša vide. Skolas kolektīvs daudz dara, lai veicinātu piederības izjūtu savai skolai, lai izglītojamie un pedagogi lepotos ar savu skolu. Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās vai reliģiskās piederības. Saskarsmē un sadarbībā tiek ievērots vienlīdzības princips. 89% pedagogu atzīst, ka skolas vadība pret visiem darbiniekiem izturas taisnīgi un nodrošina viņiem atbalstu, darbinieki jūtas novērtēti. Darbinieku paveikto darbu novērtē gan morāli, gan finansiāli. Ir vienota pieeja pedagogu amatalgas likmes noteikšanai, kas ļauj stimulēt darbiniekus. Izglītojamo vidē atsevišķos gadījumos ir vērojama neiecietība un labas uzvedības trūkums, skolas darbinieki prasmīgi darbojas, lai novērstu konfliktsituācijas. Skolā ir izveidots un tiek realizēts rīcības plāns konfliktsituāciju un apdraudējumu novēršanai, šajā darbā iesaistās skolas sociālie pedagogi, psihologi, klašu audzinātāji un izglītojamo vecāki. Konfliktsituācijas tiek risinātas profesionāli, godīgi un iespējami ātri. Notiek preventīvi pasākumi konfliktsituāciju risināšanas prasmju attīstīšanai. Skolā ir izveidoti un demokrātiskā ceļā pieņemti “Iekšējās kārtības noteikumi” izglītojamiem un “Darba kārtība”, kas nosaka darbinieku rīcības un darbības modeli, periodiski šie dokumenti tiek aktualizēti. Ar “Iekšējās kārtības noteikumiem” izglītojamie tiek iepazīstināti reizi gadā, šis dokuments ir ievietots izglītojamo dienasgrāmatās, pieejams skolas mājas lapā un informācijas stendā. Katra mācību gada sākumā skolas darbinieki tiek iepazīstināti ar “Darba kārtību”. Skolā darbojas Skolēnu dome, kuras pārstāvji, pārstāvot izglītojamo intereses, dažādu skolas dzīves notikumu sakarā komunicē un sadarbojas ar skolas vadību un pedagogiem. Skolas vadība nodrošina pedagogiem nepieciešamo atbalstu ikdienas darbā. Pedagogi tiek uzklausīti, tiek ņemts vērā pedagogu pašvērtējumos rakstītais un individuālajās sarunās noskaidrotais. 95% pedagogu uzskata, ka skolas vadība ciena savus darbiniekus (Edurio aptauja). Skolas vadība atbalsta iniciatīvu un ir ieinteresēta pedagogu sasniegumos, informē kolektīvu par pedagogu un izglītojamo sasniegumiem informatīvajās, pedagoģiskajās sanāksmēs, skolas vecāku sanāksmēs, skolas mājas lapā un informatīvajos stendos skolas vestibilā. Pedagogi, mācību un audzināšanas procesā ievēro politisko neitralitāti, pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, ar savu rīcību nediskreditē skolu un valsti. 93% pedagogu apgalvo, ka ir apmierināti ar darbu mūsu skolā (Edurio aptauja). Pedagogi veiksmīgi sadarbojas gan metodiskajās komisijās, gan skolā kopumā. Skolotāji izmanto saziņai vietni elektronisko žurnālu e-klase, ir apmierināti ar informācijas aprites risinājumu skolā. Pedagogi ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, ir lojāli Latvijas valstij un tās Satversmei. Izglītojamiem, viņu vecākiem, visiem skolas darbiniekiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus skolas vadībai personiski vai rakstisku iesniegumu veidā. Atbilstoši noteiktai kārtībai, tiek sniegtas atbildes. Skolā darbojas Skolas padome, kuras sastāvā ir vecāku, izglītojamo un pedagogu pārstāvji. Skolas mikroklimata un pozitīvas vides veidošanā pozitīvi vērtējama izglītojamo vecāku līdzdalība skolas dzīvē. Skolā ir noteikta kārtība, kādā tiek uzskaitīti izglītojamo kavējumi un tiek strādāts, lai mazinātu neattaisnotu kavējumu īpatsvaru. Izglītojamo vecākiem tiek sniegta informācija par drošību veicinošo pasākumu organizēšanu skolā. Attieksmē pret apmeklētājiem skolas darbinieki ir laipni un korekti. Skolā pastāv noteikta kārtība, kādā skolā ierodas un uzturas nepiederošas personas. Skolas vadība mērķtiecīgi strādā, lai skolu padarītu drošu un veicinātu turpmāku pozitīvas psiholoģiskās vides pastāvēšanu .

Secinājumi:

-          Labvēlīgu sadarbību veicinoša vide, demokrātiskas attiecības.

-          Skolas simbolika un tradīcijas padziļina piederības izjūtu skolai.

Turpmākā attīstība:

-          Pastāvīgi aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, nodrošinot tiesību un pienākumu līdzsvaru.

-          Turpināt popularizēt skolu un tas sasniegumus sabiedrībā.

Vērtējums kritērijā:

-          Mikroklimats - labi


 1. 5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība

Skola atrodas Rīgā, Rušonu ielā 6. Tā ir Ķengaraga mikrorajona vecākā skola. Skolā ir estētiski sakārtota fiziskā vide gan skolas telpās, gan tās teritorijā. Skolas teritorija, ēka un telpas ir atbilstošas licencēto izglītības programmu īstenošanai un interešu programmu nodrošināšanai. Skolas telpas ir dzīvībai un veselībai drošas. Skolas telpu platība un tehniskais aprīkojums atbilst būvniecības, drošības un higiēnas prasībām. Skolas telpas ir tīras un gaumīgi iekārtotas. Skolā ir izveidots telpu uzkopšanas plāns, tā izpildi pārrauga saimniecības pārzine, kvalitāti kontrolē skolas medicīnas māsa. Skolas sanitāri tehnisko stāvokli kontrolē pārbaudes institūcijas- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Sanitārā inspekcija, Pārtikas veterinārais dienests. Skolas mācību kabinetos, gaiteņos un vestibilos ir izvietoti informatīvie materiāli, priekšmeti un vides objekti, tostarp, izglītojamo radošo darbu izstādes, kas estētiski uzlabo skolas vidi. Atbilstoši gadalaikiem un gaidāmajiem svētkiem vienmēr skolas telpās tiek veidots atbilstošs noformējums.

Dažu pēdējo gadu laikā skolas ēkā un teritorijā par Rīgas domes budžeta līdzekļiem ir paveikti daudzi nozīmīgi vienkāršotas renovācijas darbi, kas būtiski uzlabo skolas vidi: 2014.gadā- sporta zāles un aktu zāles remonts, 2016.gadā skolas ēkas jumta siltināšana un jumta seguma nomaiņa, 2017.gadā skolas ēkas fasādes siltināšana, skolas teritorijas labiekārtošana- sporta laukuma renovācija. Ir izveidoti kvalitatīvi mūsdienīgi futbola un multifunkcionālo spēļu laukumi, ievērojami papildināts ielu vingrošanas rīku klāsts, uzbūvēts kvalitatīvs žogs, pagalmā esošā ēka ir kļuvusi par sporta kompleksa sastāvdaļu- tajā ir izvietota vingrošanas zāle, ģērbtuves, dušas, tualetes, inventāra noliktava un sporta laukuma darbinieku darba telpas. 2017.gada rudenī notika darbi skolas teritorijas apzaļumošanā, Rīgas domes IKSD projekta ietvaros. Teritorijā ir izveidota jauna vairāku pakāpju apgaismes sistēma, izvietotas jaunas videonovērošanas kameras. Skolas ēka un teritorija kopumā ir ieguvusi jaunu mākslinieciski kvalitatīvu, estētiski pievilcīgu noformējumu. Skolai piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta labā kārtībā. 82% pedagogu uzskata, ka skolas fiziskā vide ir vērtējama kā laba un teicama. Pie skolas ēkas ir Latvijas valsts karogs, Eiropas Savienības karogs un Rīgas pilsētas karogs.

Katru gadu, izmantojot pašvaldības piešķirtos līdzekļus un maksas pakalpojumos iegūtos līdzekļus, skolas vadība nodrošina 4 līdz 5 mācību kabinetu kosmētiskā remonta veikšanu. Tiek mainīts grīdas segums, elektroinstalācija, durvis. Skolā ir visām prasībām atbilstoši iekārtoti fizikas, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas, informātikas, mājturības un tehnoloģiju kabineti. Telpu remonts un labiekārtošana tiek plānota, plānveidīgi notiek mēbeļu nomaiņas process, pastāvīgi norisinās materiāli tehnisko līdzekļu papildināšana. Mācību kabineti ir apgādāti ar nepieciešamo tehniku, skolotājiem ir iespēja to izmantot mācību procesā, plānot nepieciešamos jauninājumus. Visās skolas mācību telpās ir bezvadu interneta pieslēgums.

Skolā ir atsevišķas darba telpas visiem atbalsta personāla darbiniekiem, labiekārtota skolotāju istaba, telpas tehniskajiem darbiniekiem, medicīnas kabinets. Skolā ir izveidots Rīgas 25.vidusskolas muzejs.

Nepieciešams veikt renovācijas darbus skolas ēdnīcā, bibliotēkā, gaiteņos, pagrabstāva kabinetos un visos skolas kāpņu blokos. Skolas kolektīvam daudz jāstrādā, lai mācītu izglītojamos un apkārtējo sabiedrību cienīt un saudzīgi izturēties pret uzlabojumiem, kas ieviesti skolas vidē. Izglītojamie un skolas darbinieki tiek rosināti taupīgi izmantot skolas rīcībā esošos resursus- ūdeni, elektrību, kopētāja resursus; skolas telpās ir izvietotas īpašas kastes makulatūras uzkrāšanai.

Skola iesaista un motivē izglītojamos piedalīties skolas vides veidošanā, sakopšanā un sakārtošanā- izglītojamie piedalījās projektu izveidošanā teritorijas labiekārtošanā un apzaļumošanas darbos. Izglītojamie izvirza idejas par skolas telpu noformējuma uzlabošanu un viņu idejas pēc iespējas tiek realizētas.

Secinājumi:

-          Skolas ēka ir ieguvusi mākslinieciski kvalitatīvu un pievilcīgu noformējumu.

-          Skolas teritorija ir sakārtota un estētiski pievilcīga.

-          Skolas telpas ir atbilstošas, lai nodrošinātu izglītības programmu realizāciju.

-          Mērķtiecīgs un veiksmīgs skolas vadības darbs skolas ēkas uzturēšanā.

Turpmākā attīstība:

-          Attīstīt izglītojamos piederības apziņu un lepnumu par skolu, veicināt izglītojamo atbildību par savu lomu skolas vides uzlabošanā.

-          Nepieciešams veikt renovācijas darbus skolas ēdnīcā, bibliotēkā, gaiteņos, pagrabstāva kabinetos un visos skolas kāpņu blokos.

-          Nodrošināt skolas ēkas pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Vērtējums kritērijā:

-          Fiziskā vide un vides pieejamība - labi


 1. 6.Iestādes resursi
 2. 6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Skolas rīcībā esošie resursi ļauj realizēt skolai izvirzītos darba uzdevumus- ir labā kārtībā sagatavotas mācību telpas, kas apgādātas ar nepieciešamajiem materiāli tehniskajiem resursiem. Skolā ir nepieciešamās telpas izglītības programmu un interešu izglītības programmu īstenošanai, skolā tiek nodrošinātas darbinieku vajadzības darba pienākumu veikšanai. Skolā ir 42 mācību kabineti, 5 laboratorijas, 5 darba telpas atbalsta personālam, aktu zāle, sporta zāle, 5 kabineti administrācijas darbiniekiem, skolotāju istaba, veselības punkts, bibliotēka, skolas muzejs, ēdnīca, garderobe, higiēnas telpas; atsevišķā ēkā ir izvietots sporta komplekss ar vingrošanas zāli, ģērbtuvēm, higiēnas telpām un noliktavu telpām. Skola ievēro un regulāri aktualizē noteikto kārtību telpu izmantošanā. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša skolā īstenotajām izglītības programmām un izglītojamo skaitam. Skolas telpas nav piemērotas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Skola ir nodrošināta ar izglītības programmu apguvei atbilstošiem mācību līdzekļiem: skolā ir trīs informātikas kabineti (attiecīgi 17; 17; 14 datori kabinetos izglītojamo apmācībai), ir pieejami 30 planšetdatori, 5 kabinetos ir interaktīvās tāfeles, 7 kabinetos, aktu zālē un skolas vestibilā ir lielformāta televizori, 15 kabinetos un aktu zālē ir izvietoti video projektori, visos skolas mācību kabinetos ir nodrošināts interneta pieslēgums un dators. Pavisam skolā ir 147 datori, visu skolas darbinieku darba vietas ir nodrošinātas ar datoru un interneta pieslēgumu. Skolotājiem mācību procesā ir iespēja izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas. Skola izmanto elektronisko žurnālu e-klase. Vairākos kabinetos tomēr vēl pagaidām nav visa nepieciešamā prezentācijas tehnika, bet skolā pastāvīgi tiek strādāts pie situācijas uzlabošanas, lai nodrošinātu, ka visiem izglītojamiem visos mācību priekšmetos tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas izmantot mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Katru gadu skolas bibliotēkā tiek papildināts grāmatu fonds- ir pilnībā nodrošinātas visas mācību grāmatas un nepieciešamās darba burtnīcas visiem izglītojamiem. Mācību grāmatu iegāde tiek rūpīgi plānota. Skolā ir optimāls mācību tehnisko līdzekļu daudzums, vidusskolēniem ir iespēja izmantot arī elektroniskās mācību grāmatas. Mācību kabinetos ir uzskates līdzekļi, iekārtas un aprīkojums, skolotājiem ir iespēja izmantot mācību metodiskos līdzekļus. Skolā ir 8 printeri, kas nodrošina iespēju pedagogiem un izglītojamiem printēt vai kopēt sagatavotos mācību materiālus. Visas augšminētās iekārtas un aprīkojums un mācību materiāli tiek uzturēti vajadzīgajā kārtībā. Periodiski tiek noskaidrota nepieciešamība un plānots iegādāties jaunas iekārtas, aprīkojumu un mācību līdzekļus. Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām, skolēnu skaits ir atbilstošs skolas telpu lielumam un sanitārajām normām. Skolā tiek ievēroti noteikumi par materiāli tehnisko resursu uzglabāšanu. Skolā ir apkopota un pieejama informācija par mācību kabinetos esošo aparatūru un mācību un uzskates līdzekļiem, tā ir pieejama gan elektroniskā, gan papīra formātā. Materiāli tehniskie līdzekļi tiek uzturēti darba kārtībā. Ir noteikta kārtība skolas telpu izmantošanā. Skolas bibliotēkā ir nodrošināta iespēja piekļūt mācību literatūrai, uzziņu literatūrai, periodiskajiem izdevumiem, elektroniskajiem katalogiem. Materiāltehnisko resursu izlietojums ir efektīvs. Ir notikusi drošības līmeņa uzlabošana skolā, nomainot esošo analogo novērošanas kameru sistēmu uz digitālo. Skolas budžets tiek plānots, gada laikā tiek grozīts un apgūts likumā paredzētajā kārtībā, līdzekļi tiek izmantoti telpu remontam, inventāra un mācību līdzekļu iegādei. 2017.gadā par RD IKSD papildus piešķirtajiem līdzekļiem ir iegādāts liels daudzums tehnikas vienību teritorijas kopšanai- mini traktors, sniega frēze, krūmgriezis, zāles pļāvējs un citas ierīces, kas ļauj gan uzturēt kārtībā skolas teritoriju; kā arī liels daudzums jauna sporta inventāra- volejbola tīkls, futbola vārti, volejbola, basketbola, futbola bumbas u.c..

Skolas saimniecības pārzine veic iekārtu un materiāltehnisko resursu uzskaiti. Informācijas un tehnoloģiju iekārtas tiek iegādātas un uzturētas sadarbībā ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru. Skolas mēbeles ir atbilstošā daudzumā un atbilst izglītojamo vecumam un augumam. Daudzos mācību kabinetos mēbeļu augstumu var transformēt atbilstoši nepieciešamajam.

Skola pilnībā nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām un darba burtnīcām, atbilstoši skolā izveidotajam mācību līdzekļu sarakstam, kas tiek aktualizēts. Mācību grāmatu un darba burtnīcu iegādi skolā rūpīgi plāno metodiskajās komisijās, šo procesu pārrauga skolas bibliotekāre, kas kopā ar skolas vadību plāno līdzekļu sadali mācību līdzekļu iegādei. Katru gadu tiek plānoti līdzekļi periodisko izdevumu, uzziņu literatūras un daiļliteratūras iegādei.

Skolā ir lieliskas iespējas izglītojamiem nodarboties ar sporta aktivitātēm- skolas teritorijā ir labiekārtoti sporta spēļu laukumi, skrejceļi, spēka vingrinājumu ierīces un rotaļu laukums. Skolas sporta zāle ir aprīkota ar nepieciešamo inventāru, tā atbilst higiēnas un drošības prasībām.

Skolas budžeta robežās regulāri tiek papildināts mācību līdzekļu klāsts, iegādāti mācību tehniskie līdzekļi, veikts telpu kosmētiskais remonts. Skolas direktore, plānojot remontus un jaunu materiāltehnisko līdzekļu iegādi, noskaidro skolas darbinieku un izglītojamo viedokli. Par izlietotajiem līdzekļiem skolas vadība informē Skolas padomi, pedagogus pedagoģiskajā sēdē, izglītojamo vecākus skolas vecāku kopsapulcē.

Secinājumi:

-          Finanšu līdzekļi tiek izmantoti efektīvi un atbilstoši prioritātēm.

-          Mācību kabinetu materiāli tehniskais aprīkojums atbilst mūsdienīga mācību procesa prasībām.

Turpmākā attīstība:

-          Turpināt plānveidīgu skolas telpu modernizācijas procesu, uzlabot IKT nodrošinājumu.

-          Turpināt atjaunot un papildināt materiāltehniskos resursus, ievērojot izglītības programmu apguvē izvirzītās prioritātes.

-          Turpināt veidot bibliotēkas fondu elektronisko uzskaiti.

Vērtējums kritērijā:

-          Iekārtas un materiāltehniskie resursi – ļoti labi.


 1. 6.2.Personālresursi

Skolā ir viss licencēto izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls, pavisam skolā strādā 75 pedagoģiskie darbinieki- mācību priekšmetu skolotāji, atbalsta personāla speciālisti un interešu izglītības programmu pasniedzēji. Izglītības programmu īstenošanā iesaistīts 61 skolotājs, interešu izglītības nodarbības vada 14 pedagogi, pagarinātās dienas grupā strādā 13 skolotāji, atbalsta personāls- sociālie pedagogi, psihologi, speciālais pedagogs, logopēds nodrošina nepieciešamo atbalstu. Skolā strādā sporta organizators, bibliotekāre, medmāsa. Trīs pedagogi ir ieguvuši mentoru kvalifikāciju, direktores vietniece izglītības jomā ir ieguvusi pedagogu konsultanta kvalifikāciju. Sākot ar 2017.-20108. mācību gadu skolā darbojas trīs karjeras konsultanti, kas sadarbojas ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem un koordinē karjeras izglītības darbu. 25 skolotāji ir iesaistījušies projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska novēršanai” un vada individuālas nodarbības 5.-12. klašu izglītojamiem ar mācību grūtībām un uzvedības problēmām. Pēc nepieciešamības, periodiski tiek nodrošināta izglītojamo mājmācība ilgstoši slimojošiem bērniem. Pedagogu darbs notiek atbilstoši tarifikācijai un ievērojot darba likumdošanas prasības. Visu skolas darbinieku darba pienākumi un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amata aprakstos kas tiek periodiski pārskatīti un ar darbiniekiem saskaņoti. Septiņi skolotāji darbu mūsu skolā apvieno ar darbu citās izglītības iestādēs. 2017.gadā skolas kolektīvam pievienojās vairāki interešu izglītības skolotāji, kuri līdz tam vadīja BJC “Daugmale” pulciņus mūsu skolas izglītojamiem.

Pedagogu sastāvs procentuāli pēc izglītības: 88% pedagogu – augstākā pedagoģiskā izglītība, 9% gadījumu- cita augstākā izglītība, viena skolotāja bija ar nepabeigtu augstāko izglītību, 52% pedagogu ir maģistra grāds, daudziem pedagogiem ir vairākas kvalifikācijas. Informācija par pedagogu izglītību un kvalifikāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir ievadīta Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Skolā ir neliela kadru mainība. Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Interneta vietnē e-skola un skolas mājas lapā r25vsk.edu.lv tiek publiskota informācija par visām amatu vakancēm un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām. Personāla atlase notiek atbilstoši noteiktajai personāla atlases kārtībai. Skola veic pretkorupcijas pasākumus.

Skolas pedagogu, atbalsta personāla un bibliotekāra kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Informāciju par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem skolotāji iegūst RIIMC interneta vietnē, no skolotāju istabas informācijas stenda, tāpat visiem pedagogiem informācija par kursiem tiek nosūtīta uz e-pastu. Tālākizglītības kursos iegūtā informācija tiek apspriesta metodisko komisiju sanāksmēs un skolotāju darba grupās. Visi skolas pedagoģiskie un tehniskie darbinieki ir apguvuši bērnu tiesību aizsardzības kursus, periodiski notiek nodarbības pirmās palīdzības sniegšanā. Pedagoģiskie darbinieki profesionāli pilda savus darba pienākumus un atbilstoši normatīvo aktu prasībām pilnveido savu profesionālo kompetenci. Informācija par to tiek uzkrāta VIIS vietnē. Pedagoģiskās kompetences padziļināšanu apliecinošo dokumentu kopijas tiek ievietotas darbinieku personas lietās. Skolas vadība kontrolē pedagogu darbību profesionālās kompetences paaugstināšanā, rosina un arī nodrošina atsevišķu, skolai prioritāru profesionālo kompetenču padziļināšanu. Sadarbībā ar RIIMC skolā notikuši kursi konkursa “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” Rīgas 25.vidusskolas projektā “Komandas darba prasmju pilnveide, veicinot skolas izaugsmi” 2015./2016.m.g. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs izsludināja pedagogu radošās darbības konkursu „Radi. Rādi. Redzi”. Konkursa 2. kārtai tika izvirzīta viena skolotāja. Skola iesaistījusies starptautiskā projektā Make: Learn: Share: Europe (MLSE). Trīs skolotāji iesaistījušies projekta “Corinth Classroom Pilot” interaktīvo materiālu latviskošanā. Tātad materiāli latviešu valodā būs pieejami arī citām Latvijas skolām. 48% pedagogu dalās pieredzē ar citu skolu pedagogiem. 65% skolotāju ar savu pedagoģisko pieredzi ir iepazīstinājusi savas skolas skolotājus. Joprojām tiek organizētas “pieredzes apmaiņas pirmdienas”, kuru laikā pedagogu radošā grupa dalās ar saviem sasniegumiem IT jomā darbā ar izglītojamiem. Skolas pedagogi 2016.-2017.mācību gadā piedalījās RIIMC projektu konkursā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” un pedagogu grupai bija iespēja apmeklēt mācību kursu ar tēmu ”Pedagogu kompetenču pilnveide dažādu starptautisku sadarbības projektu realizācijā”. Skolotāji veicina citu skolotāju profesionālo izaugsmi, vadot tālākizglītības kursus un meistarklases arī citu skolu skolotājiem. Skolas pedagogi darbojas dažādos starptautiskos projektos, veicinot izglītojamo personības izaugsmi, projekti, kuros darbojas mūsu skolas pedagogi, ir parādīti pašvērtējuma sadaļā “Atbalsts izglītojamo personības izaugsmē”. Skolas pedagogi ir iesaistījušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā. 2017.-2018.mācību gadā viens pedagogs bija ar 5.kvalitātes pakāpi, 6 pedagogi ar 4.kvalitātes pakāpi, 47 pedagogi ar 3.kvalitātes pakāpi. 2017.-2018.mācību gada laikā skolā notika pedagogu pedagoģiskās darbības kvalitātes vērtēšanas process pēc jauniem noteikumiem, kurā piedalījās 22 pedagogi, pretendējot uz 2. un 3. pakāpi. Pedagoga darba kvalitātes vērtējums tiek izvirzīts, kā viens no pedagoga profesionālās kompetences pilnveides nepieciešamību raksturojošiem kritērijiem. Pedagogu darba stāžs Rīgas 25.vidusskolā: 64% pedagogu mūsu skolā strādā vairāk kā 20 gadus; 9% pedagogu darba stāžs mūsu skolā ir mazāks par 5 gadiem. Kopumā jāatzīst, ka pedagogu kolektīvs ir ļoti pieredzējis 53% pedagogu ir vecumā virs 50 gadiem. 17 pedagogi ir skolas absolventi.

Skolas vadība, atbilstoši noteikumiem, vienu reizi gadā, no sodu reģistra pieprasa ziņas par darbiniekiem, jaunam darbiniekam stājoties darbā vienmēr tiek pieprasītas ziņas no sodu reģistra, šādu informāciju skola pieprasa arī no juridiskām personām, kas īrē telpas skolā.

Skolā strādā 39 administratīvi saimnieciskie darbinieki, kuri godprātīgi un apzinīgi veic savus darba pienākumus, viņu darbu pārrauga skolas saimniecības pārzine.

Secinājumi:

-          Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību, tiek nodrošināti labvēlīgi apstākļi profesionālai pilnveidei.

-          Pedagogi un izglītojamie aktīvi iesaistās projektu darbā.

-          Skolotāji, izmantojot Office 365 rīkus, optimizē metodisko darbu.

Turpmākā attīstība:

-          Nodrošināt pedagogu tālākizglītības procesu, lai veiksmīgi sagatavotos jaunā mācību satura ieviešanai.

-          Jaunu pedagogu piesaistīšana skolai.

Vērtējums kritērijā :

-         Personālresursi - labi


 1. 7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.
 2. 7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un darba plānošana

Skolas vadība mērķtiecīgi plāno, organizē un īsteno skolas darba iekšējo pārraudzību un izvērtēšanu visās skolas dzīves jomās atbilstoši skolas attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. 91% pedagogu atzīst, ka pastāvīgi veic savas pedagoģiskās darbības analīzi. Skolas pašvērtēšanas procesa ietvaros visa mācību gada garumā notiek informācijas uzkrāšana un analīze dažādu aktivitāšu vērtēšana. Skolas darba pašvērtēšanu vada skolas administrācija un mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītāji, sadarbojoties mācību priekšmetu skolotājiem ar atbalsta personālu, iesaistot šajā darbā izglītojamos un viņu vecākus. 70% pedagogu atzīst, ka ir piedalījušies skolas darba pašvērtēšanā. Veicot pašvērtēšanu tiek izmantotas dažādas metodes: anketēšana, dokumentu pārbaude, darba grupas, administrācijas sarunas ar visiem skolas darbiniekiem, pedagoģiskās sēdes, un tamlīdzīgi. Paškontrole un pašvērtējums ir ļoti būtisks skolas darba kvalitātes rādītājs. Skolas darba vērtēšanas process ir nepārtraukts, notiek visos līmeņos, ir pārdomāts un strukturēts. Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Skolas pedagogi katru mēnesi veic sava darba pašvērtējumu, materiāli tiek elektroniski apstrādāti un uzkrāti. Vērtēšanas rezultātus izmanto tūlītējam darbam vai iekļauj skolas attīstības plānā tālākai realizēšanai. Skolā ir sadarbībai labvēlīga vide, kas veicina visu darbinieku, izglītojamo un vecāku iesaistīšanos pašvērtēšanā. Mācību gada beigās metodiskajās komisijās tiek izvērtēts darbs mācību gadā, izdarīti secinājumi. Iegūtā informācija tiek izvērtēta metodisko komisiju sanāksmēs, metodiskās padomes sēdēs, administrācijas sanāksmēs, pedagoģiskajās sēdēs un Skolas padomes sēdēs. 69% pedagogu atzīst, ka vienmēr jūtas līdzatbildīgi par skolas darba kvalitāti, 28% pedagogu norāda, ka jūtas atbildīgi daļēji (Edurio aptauja). Secinājumi, kas radušies, veidojot pašvērtējumu tiek izmantoti, lai izvirzītu tālākās attīstības prioritātes. Ar pašnovērtējuma ziņojumu iepazīstina Skolēnu domi, darbiniekus, Skolas padomi. Pašnovērtējuma ziņojums noteiktā kārtībā tiek ievietots skolas mājas lapā. 2016.-2017.mācību gada laikā notika skolas attīstības plāna izpildes izvērtējums un tika izveidots jauns attīstības plāns 2017.-2020. gadiem. Attīstības plāns ir saskaņots RD IKSD. Skolas attīstības plāns tika veidots vairākos posmos: iepriekš izvirzīto prioritāšu izpilde, noskaidrojot stiprās puses un pilnveidojamās jomas; jaunu prioritāšu izvirzīšana un konkrētu darbību plānošana. Gan plāna izpildes, gan jauno uzdevumu izvērtēšana notika skolas metodiskajā padomē, pedagoģiskajā sēdē un Skolas padomē. Plāns ir pārdomāts un demokrātiskā gaisotnē izstrādāts dokuments, kurā ir noteiktas attīstības prioritātes, konkrēti uzdevumi, atbildīgās personas un termiņi, plāns ir visiem pieejams skolas mājas lapā www.r25vsk.edu.lv. 65% pedagogu iesaistās skolas darba plānošanā. 80% pedagogu apgalvo, ka iesaistās Metodisko komisiju darba plānošanā.


Secinājumi:

-          Skolas darba pašvērtēšanas process ir mērķtiecīgs un strukturēts.

-          Skolas darba vērtēšanas un darba plānošanas process tiek veikts, iesaistot visu mācību priekšmetu metodisko komisiju pārstāvjus.

-          Skolā notiek sistēmisks un demokrātisks darba izvērtēšanas un plānošanas process.

Turpmākā attīstība:

-          Pilnveidot informācijas iegūšanas, apstrādāšanas un izmantošanas procesu.

-          Padziļināt pedagoģisko darbinieku pašanalīzes prasmes.

-          Nodrošināt regulāru un kvalitatīvu informāciju par Skolas attīstības plāna realizāciju,

Vērtējums kritērijā:

-          Iestādes darba pašvērtēšana un darba plānošana - labi


 1. 7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Skolas vadība savā darbībā realizē demokrātisku pieeju visu jautājumu risināšanā. Skolas vadības organizatoriskā struktūra ir izveidota tā, ka aptvertas visas skolas dzīves jomas. Skolas darba vadību nodrošina seši vadītāji atbilstoši darba pienākumu sadalījumam un noteiktai amata vienības darba slodzei. Skolā ir 1 direktora amata slodze, 3,5 direktora vietnieku amata slodzes un 1 saimniecības pārziņa amata slodze. Vadītāju pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amata aprakstos. Vadības darbā ir aptvertas visas skolas darba jomas, tās regulāri tiek pārraudzītas. Lai veiksmīgi tiktu realizētas skolas izglītības programmas, ir izveidotas mācību priekšmetu metodiskās komisijas, metodisko komisiju vadītāji nodrošina saikni starp skolas vadību un mācību priekšmetu skolotājiem skolā darbojas profesionāls atbalsta personāls, kas nodrošina sociālpedagoģisko, psiholoģisko un pedagoģisko atbalstu izglītojamiem. 85% pedagogu atzīst, ka pilnībā jūtas līdzatbildīgi par skolas darba kvalitātes nodrošināšanu, 9% atzīst, ka jūtas daļēji līdzatbildīgi (Edurio aptauja). Metodisko komisiju vadītāji, atbalsta personāla pārstāvji, skolas bibliotekāre ir skolas metodiskās padomes sastāvā.

Skolas darbinieki un izglītojamie apzinās savu nozīmi skolas izaugsmes nodrošināšanā. Skolā ir izveidota visa nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas darbiniekiem, izglītojamiem un viņu vecākiem elektroniskā formā ir pieejami darbību reglamentējošie skolas iekšējie normatīvie dokumenti. Skolas kolektīvs periodiski tiek informēts par izmaiņām spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos un par izmaiņām esošajos un jaunu iekšējo normatīvo aktu izveidi. Skolas vadības struktūra ir labi zināma skolas darbiniekiem, izglītojamiem un viņu vecākiem. Skolas mājas lapā un 1.-6. klašu izglītojamo dienasgrāmatās ir pieejama informācija par skolas vadības un atbalsta personāla darba laiku un sazināšanas iespējām. Saziņai ar pedagogiem un izglītojamo vecākiem tiek izmantoti tradicionālie saziņas līdzekļi: sarunas, telefona zvani, informatīvie materiāli skolas vestibilā un skolotāju istabā, kā arī elektroniskie resursi: e-klase un Rīgas Domes elektroniskā pasta sistēmas piedāvātās iespējas. 70% dokumentu aprite skolā notiek elektroniskā formātā. Skolas darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki zina, ka skolas vadība ir vienmēr atvērta un gatava sadarbībai. Skolā ir pieredzējusi un saliedēta vadības komanda, kas demokrātiskā gaisotnē sadarbojas ar kolektīvu, uzklausa priekšlikumus, izvirza pārdomātus un pamatotus darba uzdevumus. Skolā tiek nodrošināta pastāvīga informācijas pieejamība par visiem skolas dzīves jautājumiem: informatīvās sanāksmes, pedagoģiskās sēdes, informācijas stendi, e-pasts, skolas interneta vietne, skolas intranets, mutiska informācija. Pedagoģiskās pieredzes un darba sasniegumu popularizēšanai tiek izmantotas elektronisko mediju piedāvātās iespējas. Skolas iekšējās kontroles plānā ir atspoguļotas skolas darba prioritātes. Pretkorupcijas pasākumi ir daļa no skolas gada plāna.

Skolas darbību reglamentē Skolas Nolikums, kas nosaka skolas darbību visos tās virzienos. Svarīgākie skolas darbības jautājumi tiek izlemti Skolas padomē, skolas Pedagoģiskajai padomei ir padomdevēja tiesības, skolā ir izveidota Ētikas komisija, Skolēnu dome pārstāv izglītojamo intereses.

Skolas direktore, sadarbojoties ar visām skolas darba struktūrām, plāno skolas attīstību un organizē kolektīva darbību, koordinē pienākumus un pārrauga to izpildi, veicina un atbalsta inovāciju ieviešanu skolā. 94% pedagogu atzīst, ka skolas vadības prasības ir taisnīgas (Edurio aptauja).Visiem skolas darbiniekiem ir izveidoti amata apraksti, kas periodiski tiek pārskatīti. Pēc tarifikācijas var secināt, ka pedagogu darba slodzes ir sadalītas optimāli un atbilstoši kvalifikācijai. Vadība zina katra pedagoga darba pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās puses. Pedagogiem individuāli un katrai metodiskajai komisijai tiek dota iespēja izteikt priekšlikumus slodžu sadalei un kadru lietderīgai izmantošanai, kā arī sava un skolas darba sekmīgai uzlabošanai. 82% pedagogu uzskata, ka viņu priekšlikumi un viedoklis vienmēr tiek uzklausīts (Edurio aptauja).  Direktora vietnieki ir ieinteresēti skolas darbā, radošu pozitīvo pārmaiņu ieviešanā, sadarbojas gan savstarpēji, gan ar skolas personālu izglītības procesa jautājumu risināšanā. Svarīgu lēmumu pieņemšanā skolas vadība ņem vērā skolotāju, skolēnu un citu darbinieku viedokļus. Katru pirmdien notiek vadības sanāksme, kurā tiek apspriests iepriekšējās nedēļas darbs, detalizēti izplānots kārtējās nedēļas darbs. Katru otrdienu notiek skolotāju informatīvā sanāksme par aktuāliem darba jautājumiem. Aktuālā informācija tiek izvietota skolotāju istabā vai nosūtīta e-klases pastā un Rīgas domes elektroniskā pasta sistēmā.

Parasti pirmdienās, atbilstoši skolas gada un mēneša darba plānam, notiek pedagoģiskās sēdes. Skolas pedagogi tiek informēti par pieņemtajiem lēmumiem. Skolas direktore un administrācija sadarbojas ar Skolēnu domi un skolas arodorganizāciju. Skolas padome darbojas saskaņā ar savu reglamentu, tās darbu vada Skolas padomes priekšsēdētājs- izglītojamā tēvs. Skolas padome sanāk uz sanāksmēm vismaz 4 reizes mācību gadā. Diskusiju tēmas un pieņemtie lēmumi tiek publiskoti, skolas vadība informē Skolas padomi par skolas plānu realizāciju, par skolas budžeta izpildi un kopīgi izvirza uzdevumus turpmākai darbībai. Iekšējās informācijas aprites un saziņas sistēma nodrošina skolas vadībai un darbiniekiem nepieciešamo informāciju. Dokumentu aprite notiek atbilstoši lietu nomenklatūrai. Īpaša uzmanība ir veltīta korektai datu apstrādei un izmantošanai, ievērojot datu aizsardzības prasības. Izvērtējot mācību gada prioritātes, skolas direktore organizē individuālas gada noslēguma sarunas ar pedagogiem, sarunu rezultātus ņem vērā, plānojot turpmāko darbu. Kopā ar skolas arodorganizāciju tiek organizēti pasākumi, kas veicina kolektīva saliedētību. Skolas vadība rosina pedagogus tālākizglītībai. Skolas vadība izsaka darbiniekiem pateicības un uzslavas par labu darbu, iespēju robežās darbinieki tiek materiāli stimulēti par panākumiem. Ir izstrādāta darbinieku materiālās stimulēšanas kārtība. Regulāri tiek uzklausīti pedagogu un darbinieku viedokļi, veiktas pārrunas, saņemti ierosinājumi. Skolā nevairās no sarežģītu un problemātisku jautājumu risināšanas, šādās situācijās lēmums tiek pieņemts koleģiāli. Skolas vadības darbības vienmēr par mērķtiecīgām darba kvalitātes uzlabošanai atzīst 72% pedagogu, savukārt, 15% uzskata, ka tas notiek bieži.

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija: skolas nolikums, izglītības programmas, dažādu skolas struktūrvienību reglamenti, darbinieku amata apraksti, lietu nomenklatūra, iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtība, koplīgums, u.c., kas ir demokrātiski izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti. Daudzi no šiem dokumentiem ir publiskoti un pieejami elektroniskā versijā skolas mājas lapā. Skolā ir gada plāns, mēneša plāni, pretkorupcijas plāns. Pretkorupcijas plāna prioritātes nosaka Rīgas pašvaldība.

Skolā izstrādātie reglamentējošie dokumenti, organizētie pasākumi, sadarbības formas un vide nodrošina vispārcilvēcisko un demokrātisko vērtību ievērošanu skolas vadības darbā. Skolas vadība un personāls ievēro politisko un reliģisko neitralitāti skolas vadības un mācību procesa nodrošināšanas darbā. Skolas vadība motivē darbiniekus kvalitatīvam darbam, sekmē pozitīva mikroklimata pastāvēšanu skolā. Pedagogu darba slodzes skolā tiek plānotas, ievērojot licencētās izglītības programmas, darba organizācijas vajadzības, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju, tiek ievēroti metodisko komisiju vadītāju ieteikumi un, pēc iespējas, pedagogu un izglītojamo vēlmes.


Secinājumi:

-          Skolas vadība pārrauga personāla darbu, izvirzot augstas un pamatotas prasības.

-          Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par skolas ikdienas darbu.

-         Skolā ir demokrātiska, atbalstoša un inovācijām atvērta skolas vadības komanda.

Turpmākā attīstība:

-          Paaugstināt sadarbības kultūras līmeni skolā, veicinot vienotu izpratni par skolas darba prioritātēm.

Vērtējums kritērijā:

-         Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība- labi


 1. 7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Skola mērķtiecīgi veido sadarbību ar citām institūcijām. Skola ir atvērta sabiedrībai – tajā notiek dažādi pasākumi un projekti, kuros iesaistās arī citu skolu izglītojamie, Ķengaraga iedzīvotāji, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, viesi no ārzemēm. Skolā pieredzes apmaiņā ierodas Latvijas izglītības iestāžu pedagogi. Skola piedalās ESF projektos. Skolai ir regulāra, lietišķa, abpusēji ieinteresēta sadarbība ar Rīgas domi un tās struktūrām– Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Īpašuma departamentu, Informāciju tehnoloģiju centru, arī Rīgas domes Labklājības, Satiksmes un citiem departamentiem - sadarbība vērsta uz pamatdarbības nodrošināšanu. Skola sadarbojas ar LR Izglītības un Zinātnes ministriju un tās iestādēm, piedaloties darba grupās, vērtējot izglītojamo pārbaudes darbus, izstrādājot mācību programmas. Skola sadarbojas ar Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas Apmācību un informācijas sektora speciālistiem, Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociāciju “Papardes zieds”, Latvijas Universitātes Atturības un veselības izglītības veicināšanas biedrību un citām organizācijām. Skola realizē un kopā ar citām skolām piedalās šo organizāciju iniciētās aktivitātēs. Skola sadarbojas ar augstskolām– Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Biznesa augstskolu “Turība”, nodrošinot prakses vietas studentiem, piedaloties dažādās konferencēs, dodot iespēju izglītojamiem iepazīties ar iespējamajām studiju vietām. Pedagogu tālākizglītības kursu nodrošināšanas jautājumos skola sadarbojas ar Rīgas Izglītības un informatīvo centru (RIIMC). 2015.-2016. mācību gadā un 2016.-2017.mācību gadā skola piedalījās projektu konkursā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” projekta “Izglītība izaugsmei 2017” ietvaros un ieguva RIIMC atbalstu. Skolā tika realizēts projekts “Pedagogu kompetenču pilnveide dažādu starptautisku sadarbības projektu realizācijai”. Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2016.–31.05.2017. Projektā iesaistījās skolas skolotāji – datorikas, bioloģijas, ekonomikas, matemātikas, vēstures, sākumskolas, latviešu valodas un literatūras, ģeogrāfijas un citu priekšmetu skolotāji, kā arī skolas vadības pārstāvji. Veidojot Skolēnu domes integrācijas vadītu sabiedrības integrācijas projektu, tiek realizēta sadarbība ar citām Rīgas izglītības iestādēm- Rīgas Ukraiņu vidusskolu, Rīgas Lietuviešu vidusskolu, Rīgas 51.vidusskolu un Rīgas I.Kozakēvičas Poļu vidusskolu. Sākot ar 2017.gadu skola ir iesaistījusies projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” un projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai”. Skola iesaistās starptautiskos projektos, šobrīd aktīvi ir trīs Erasmus projekti: “Cycling against buyling”, “Make learn share Europe”, “Europesn active citizenship”. Daudzu gadu sadarbība vieno skolu ar Eskilstunas ģimnāziju Zviedrijā. Notiek izglītojamo apmaiņas braucieni, kopīgi tiek pētītas abu valstu jauniešiem aktuālas tēmas- vide un tās aizsardzība, karjera, darba tirgus Eiropā u.c.. Skola sadarbojoties ar dažādām institūcijām realizē daudzveidīgas sadarbības formas:

 • RD IKSD – dokumentu aprite, skolas darba plānošanas attīstības organizācijas un kontroles nodrošināšana, finanšu dokumentu aprite, skolas budžeta izpildes nodrošināšana, u.c.
 • RD IKSD Rīgas pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija - – strādājot ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības u.c. veselības traucējumi.
 • RD Īpašuma departaments- skolas ēkas un teritorijas labiekārtošana, kapitālie remonti.
 • “Rīgas serviss”- skolas ēkas, teritorijas apsaimniekošana, uzturēšana.
 • RIIMC- pedagogu tālākizglītības nodrošināšana.
 • Eiropas Parlamenta informācijas birojs.
 • Valsts un Rīgas pašvaldības policija- drošības garantēšana, videonovērošana, preventīvais darbs, mājas vizītes, elektroniskā u.c. saziņa par sadarbību, strādājot ar riska ģimenēm.
 • RD Labklājības departaments un RD LD Rīgas Sociālais dienests - sadarbība un informācijas apmaiņa, strādājot ar riska ģimenēm, tai skaitā ar ģimenēm, kurām ir atkarību problēmas.
 • RD Labklājības departamenta Veselības pārvalde - preventīvais darbs atkarību profilakses jomā.
 • Rīgas bāriņtiesa – sadarbība, strādājot ar riska ģimenēm.
 • Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija – strādājot ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības u.c. veselības traucējumi.
 • Ārpusskolas speciālisti veselības jomā (ģimenes ārsti, neirologi, psihiatri, u.c. speciālisti) – sadarbība saistībā ar izglītojamā veselības jautājumiem.
 • Ar RSU psihologa prakses vadīšana veselības psiholoģijas studentiem.
 • Ar Rīgas Ukraiņu vidusskolu, Rīgas Lietuviešu vidusskolu, Rīgas 51.vidusskolu un Rīgas I.Kozakēvičas Poļu vidusskolu.
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes Nr. 208,220, 173, 225, “Asniņš”– metodiska sadarbība, nodrošinot labāku bērnu sagatavošanu mācībām skolā.
 • Augstskolas- LU, RSU, Rīgas kultūras un ekonomikas augstskola   karjeras izglītībā, Biznesa augstskola Turība.
 • Vidējās profesionālās mācību iestādes- RVT un RTRIT.
 • Sadarbība ar e-klasi elektroniskā žurnāla nodrošināšanai.
 • Sadarbība ar firmu “Skolēnu ēdināšanas serviss”- ēdināšanas pakalpojumi.
 • Sporta skola “Super Nova”- futbola nodarbību organizēšana audzēkņiem.
 • Interešu izglītības jomā sadarbība ar BJC “Daugmale” un sporta skolu “Arkādija”.
 • Eskilstunas pilsētas Zviedrijā ģimnāzija- partnerattiecības.
 • Sadarbības partneri Erasmus projektos -skolas Grieķijā, Polijā, Itālijā, Spānijā, Somijā, Turcijā, Horvātijā, Zviedrijā, Lielbritānijā.
 • Heidemaņa estētikas un deju skola “Sadancis” Engurē- vasaras vācu valodas nometņu norises vieta
 • Skolu muzeju biedrība.

Secinājumi:

-          Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar daudzām valsts un pašvaldības institūcijām.

Turpmākā attīstība:

-          Saglabāt esošos sadarbības partnerus un veidot jaunus nozīmīgus kontaktus karjeras izglītības jomā.

Vērtējums kritērijā:

-          Iestādes sadarbība ar citām institūcijām – ļoti labi


 1. Citi sasniegumi

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs

Tabula 27

2015.-2016. mācību gads

10.a

3.

vācu valoda

2.posms

9.b

3.

bioloģija

2.posms

8.c

atzinība

angļu valoda 8.klasēm

2.posms

9.b

atzinība

vēsture 9.klasēm

2.posms

9.c

atzinība

vēsture 9.klasēm

2.posms

10.a

2.

krievu valoda

2.posms

10.a

atzinība

krievu valoda

2.posms

8.b

2.

latviešu valoda un literatūra 8.-9.kl.

2.posms

9.b

2.

latviešu valoda un literatūra 8.-9.kl.

2.posms

8.b

3.

latviešu valoda un literatūra 8.-9.kl.

2.posms

5.a

1.

matemātika

2.posms

5.b

2.

matemātika

2.posms

6.a

2.

matemātika

2.posms

8.a

2.

matemātika

2.posms

6.a

3.

matemātika

2.posms

10.a

3.

ģeogrāfija

2.posms

8.a

atzinība

angļu valoda 8.klasēm

2.posms

Tabula 28

2016.-2017. mācību gads

10.b

2.

vācu valoda

2.posms

11.a

atzinība

vācu valoda

2.posms

9.b

3.

bioloģija

2.posms

9.b

3.

bioloģija

2.posms

10.a

3.

bioloģija

2.posms

11.b

3.

bioloģija

2.posms

10.a

atzinība

bioloģija

2.posms

9.b

3.

latviešu valoda un literatūra

2.posms

9.b

atzinība

latviešu valoda un literatūra

2.posms

9.b

atzinība

fizika

2.posms

9.a

3.

matemātika

2.posms

9.b

atzinība

matemātika

2.posms

12.b

atzinība

matemātika

2.posms

9.b

1.

Latvijas vēsture

2.posms

9.c

3.

Latvijas vēsture

2.posms

6.a

1.

matemātika

2.posms

5.a

2.

matemātika

2.posms

5.b

3.

matemātika

2.posms

7.a

atzinība

matemātika

2.posms

5.b

atzinība

matemātika

2.posms

5.a

atzinība

matemātika

2.posms

11.a

2.

ģeogrāfija

2.posms

11.b

atzinība

ģeogrāfija

2.posms

11.a

atzinība

ģeogrāfija

2.posms

9.b

2.

Latvijas vēsture

3.posms

10.b

3.

vācu valoda

3.posms

Tabula 29

2017.-2018. mācību gads

11.b

1.

vācu valoda

2.posms

12.a

3.

vācu valoda

2.posms

12.a

2.

angļu valoda

2.posms

11.a

3.

angļu valoda

2.posms

12.b

3.

angļu valoda

2.posms

9.b

2.

bioloģija

2.posms

10.a

3.

bioloģija

2.posms

11.a

3.

bioloģija

2.posms

12.b

3.

bioloģija

2.posms

9.a

atzinība

bioloģija

2.posms

9.b

3.

vēsture

2.posms

10.b

atzinība

programmēšana

2.posms

11.a

2.

latviešu valoda un literatūra

2.posms

12.a

3.

krievu valoda

2.posms

10.b

1.

matemātika

2.posms

9.c

atzinība

matemātika

2.posms

10.b

3.

informātika

3.posms

11.b

2.

vācu valoda

3.posms

6.c

3.

matemātika

2.posms

5.c

atzinība

matemātika

2.posms

5.a

atzinība

matemātika

2.posms

7.b

atzinība

matemātika

2.posms

11.a

3.

ģeogrāfija

2.posms

12.a

atzinība

ģeogrāfija

2.posms

11.a

atzinība

ģeogrāfija

2.posms

12.a

atzinība

ģeogrāfija

2.posms


Sasniegumi sportā

Tabula 30

 

2014.-2015.

2015.-2016.

2016.-2017.

2017.-2018.

 

BASKETBOLS

“ORANŽĀ BUMBA” 2.vieta 4./5. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

“Jauno b/bolistu kauss” 3.vieta 6./7. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

“Jauno b/bolistu kauss” 1.vieta 6./7. klašu grupā meitenēm Latgales pr.-pils.

“ORANŽĀ BUMBA” 2.vieta 8./9. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

“ORANŽĀ BUMBA” 2.vieta 8./9. klašu grupā meitenēm Latgales pr.-pils.

“ORANŽĀ BUMBA” 2.vieta 4./5. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

“Jauno b/bolistu kauss” 3.vieta 6./7. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

“ORANŽĀ BUMBA” 1.vieta 8./9. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

“ORANŽĀ BUMBA” 3.vieta 4./5. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

“ORANŽĀ BUMBA” 1.vieta 8./9. klašu grupā meitenēm Latgales pr.-pils.

“Jauno b/bolistu kauss” 2.vieta 6./7. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

“ORANŽĀ BUMBA” 2.vieta 8./9. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

“ORANŽĀ BUMBA” 3.vieta 8./9. klašu grupā meitenēm Latgales pr.-pils.

 

FLORBOLS

2.vieta 4./5. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

1.vieta 4./5. klašu grupā meitenēm Latgales pr.-pils.

1.vieta 6./7. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

1.vieta 8./9. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

3.vieta 8./9. klašu grupā meitenēm Latgales pr.-pils.

1.vieta 10./12. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

1.vieta 10./12. klašu grupā meitenēm Latgales pr.-pils.

2.vieta 6./7. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

2.vieta 6./7. klašu grupā meitenēm Latgales pr.-pils.

3.vieta 8./9. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

1.vieta 10./12. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

1.vieta 10./12. klašu grupā meitenēm Latgales pr.-pils.

1.vieta 6./7. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

2.vieta 6./7. klašu grupā zēniem Rīgā

1.vieta 8./9. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

 

VOLEJBOLS

“Lāses kauss” 2.vieta 10./12. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

“Lāses kauss” 1.vieta 10./12. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

“Lāses kauss” 1.vieta 10./12. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

“Lāses kauss” 1.vieta 10./12. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

 

FUTBOLS

3.vieta 10./12. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

2.vieta 4./5. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

1.vieta 10./12. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

3.vieta 4./5. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

1.vieta 6./7. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

1.vieta 8./9. klašu grupā zēniem Latgales pr.-pils.

 

OLIMPISKĀS

STAFETES

2. vieta 8./9. klašu grupā Latgales pr.-pils.

2. vieta 10./12. klašu grupā Latgales pr.-pils.

3 vieta 6/7. klašu grupā Latgales pr.-pils.

1 vieta 10./12. klašu grupā Latgales pr.-pils.

 

 

SPARTAKIĀDES

 

 

 

2. vieta 6./7. klašu grupā Latgales pr.-pils.

1. vieta 8./9. klašu grupā Latgales pr.-pils.

2. vieta 10./12. klašu grupā Latgales pr.-pils.

SPORTISKĀKĀ skola Latgales pr.-pils.

1. vieta 10./12. klašu grupā Latgales pr.-pils.

3. vieta 6./7. klašu grupā Latgales pr.-pils.

2. vieta 10./12. klašu grupā Latgales pr.-pils.

 


 1. Turpmākā attīstība

Tabula 31

Joma / kritērijs

Secinājumi

Turpmākā attīstība

Mācību saturs- iestādē īstenotās izglītības programmas

Mācību priekšmetu programmas atbilst īstenotajai izglītības programmām.

Skolotāji zina sava mācību priekšmeta standarta prasības, prot plānot paredzamo rezultātu.

Mācību saturā ir iekļauti karjeras izglītības jautājumi.

Nodrošināt iespēju skolotājiem pilnībā iepazīties un izprast mācību saturu jaunās kompetenču pieejas izglītībā kontekstā.

Pilnveidot karjeras izglītības integrēšanu mācību saturā.

Mācīšana un mācīšanās

Mācīšanas kvalitāte

Skolā ir izveidota pārbaudes darbu sistēma.

Mācību procesā veiksmīgi tiek izmantotas tehnoloģijas.

Skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību darba metodes.

Sniegt atbalstu skolotājiem mūsdienīgu mācīšanas tehnoloģiju apgūšanā un to ieviešanā mācību procesā.

Turpināt pilnveidot dažādu jomu pedagogu sadarbību mācīšanas procesā.

Nodrošināt jēgpilnu mājas darbu sistēmas izveidi.

Mācīšana un mācīšanās

Mācīšanās kvalitāte

Mācību procesā plaši tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas.

Daudzveidīgu mācību metožu izmantošana nodrošina izglītojamo spēju attīstību.

Liela daļa skolotāju savā darbā ievieš inovatīvas darba metodes.

Nodrošināt mācību procesa saikni ar praktiskiem ikdienas jautājumiem, veicinot izglītojamo mācību darba motivāciju.

Jēgpilnu mājasdarbu sistēmas darbības īstenošana.

Padziļināt atbalstu talantīgo izglītojamo izaugsmei.

Mācīšana un mācīšanās

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Izglītojamie un viņu vecāki ir iepazīstināti ar vērtēšanas nosacījumiem.

Pedagogi izmanto vienādas vērtēšanas metodes.

Vērtēšanas rezultātā iegūtā informācija tiek izmantota mācību procesa pilnveidei.

Mācību procesā pilnveidot vērtēšanas metodes, motivējot izglītojamos augstākiem mācību sasniegumiem.

Sniegt nepieciešamo atbalstu skolotājiem, lai visos gadījumos nodrošinātu precīzu vērtēšanas noteikumu ievērošanu.

Izglītojamo sasniegumi

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu uzskaitei.

Izglītojamie gūst sasniegumus projektu darbā, mācību priekšmetu olimpiādēs.

Izglītojamie apzinās sava darba vērtējuma un pašvērtējuma nozīmi mācību sasniegumu uzlabošanā.

Veicināt izglītojamo mācību sasniegumu pozitīvu dinamiku patstāvīga un mērķtiecīga mācību darba rezultātā.

Veicināt izglītojamo mācību motivācijas uzlabošanu.

Mācību procesā efektīvāk izmantot atgriezenisko saiti, nodrošinot augstākus mācību sasniegumus

Izglītojamo sasniegumi

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Izglītojamo sasniegumi 9.klašu valsts pārbaudes darbos atbilst vidējam līmenim valstī un Rīgā.

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudījumos būtiski neatšķiras no vērtējumiem gadā.

12.klašu valsts pārbaudījumu rezultātos ir vērojama pozitīva dinamika.

Turpināt analizēt izglītojamo sasniegumus eksāmenos un diagnosticējošas darbos.

Veicināt vērtējumu uzlabošanos dabaszinību cikla priekšmetos.

Veicinot mācību motivācijas izaugsmi ikdienas darbā, nodrošinot valsts pārbaudes darbu rezultātu pozitīvu dinamiku. .

Atbalsts izglītojamiem

Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts

Skolā darbojas profesionāla atbalsta personāla komanda.

Atbalsta personāla speciālisti problēmsituācijas savlaicīgi risina sadarbībā ar klašu audzinātājiem un skolas administrāciju.

Skolā tiek nodrošināts daudzveidīgs psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts.

Pilnveidot pedagoģiskā personāla sadarbību skolā, ievērojot visu iesaistīto pušu kompetences robežas un atbildību.

Padziļināt pedagogu profesionālo kompetenci audzināšanas darbā un darbā ar dažādu mērķgrupu izglītojamiem (mācību grūtības, uzvedības traucējumi, garīgās veselības traucējumi u.c.)

Atbalsts izglītojamiem

Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Skolā tiek nodrošināta darba drošība, darbinieki un izglītojamie apzinās savu lomu un uzdevumus drošības garantēšanā.

Skolas darbinieki un izglītojamie zina, kā rīkoties apdraudējumu un traumu gadījumos.

Veikt visu skolā esošo darba vietu risku novērtēšanu.

Nodrošināt esošās kārtības saglabāšanu, veicinot dziļāku cilvēkdrošības jautājumu izpratni.

Atbalsts izglītojamiem

Atbalsts personības veidošanā

Skola nodrošina daudzveidīgu atbalstu izglītojamo personības attīstībā.

Skolā veiksmīgi darbojas Skolēnu dome.

Skolas pedagogi un izglītojamie darbojas daudzos Rīgas, Latvijas un starptautiskos projektos.

Veicināt skolas prestiža paaugstināšanu gan skolas vidē, gan ārpus tās.

Līdzsvarot izglītojamo mācību darba un sabiedrisko aktivitāšu slodzi.

Turpināt izglītojamos iesaistīt projektu un zinātniski pētnieciskajā darbā.

Atbalsts izglītojamiem

Atbalsts karjeras izglītībā

Skolā veiksmīgi darbojas daudzas interešu izglītības programma

Skolā ir karjeras izglītības programma.

Karjeras izglītības darbu 1.-12.klasēs vada kvalificēti karjeras konsultanti.

Karjeras izglītības darbs skolā tiek organizēts augstā līmenī, nodrošinot plašas izvēles iespējas.

Turpināt paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci karjeras izglītības jautājumos.

Paplašināt karjeras izglītības metodisko materiālu klāstu.

Rosināt izglītojamos iesaistīties valsts un starptautiska mēroga karjeras projektos.

 

Atbalsts izglītojamiem

Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Kvalitatīvs pedagogu darbs ar talantīgiem izglītojamiem viņu izaugsmes veicināšanai.

Pārdomāts un plānveidīgs darbs, nodrošinot atbalstu izglītojamiem, kam nepieciešama individuāla pieeja un atbalsta pasākumi.

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo augstāko mācību sasniegumu novērtēšanā un popularizēšanā.

Izglītojamie gūst augstus sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs.

Motivēt skolotājus individuālu mācību plānu veidošanai darbā ar talantīgiem izglītojamiem.

Turpināt līdzdalību projektā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršana”.

Nodrošināt pilnvērtīgu atbalstu reemigrējušiem izglītojamiem.

Atbalsts izglītojamiem

Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Atbalsta personāla regulāra, plānveidīga profesionālā darbība, sadarbojoties ar pedagogiem un izglītojamo vecākiem.

Izstrādātas rekomendācijas atbalsta efektivitātes nodrošināšanai.

Pilnveidot individuālo izglītības plānu realizāciju izglītojamiem, kuriem ir mācību un /vai uzvedības grūtības.

Turpināt padziļināti izglītot pedagogus par pedagoģiskā darba specifiku, strādājot ar izglītojamiem, kuriem ir mācību un / vai uzvedības grūtības / traucējumi

Atbalsts izglītojamiem

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Tiek izmantotas daudzveidīgas un mūsdienīgas informācijas apmaiņas iespējas skolas vidē un saziņā ar vecākiem.

Vecāki iesaistās svarīgu skolas jautājumu risināšanā.

Plašāk iesaistīt vecākus skolai aktuālu jautājumu risināšanā.

Sekmēt vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveidošanu, organizējot izglītojošus pasākumus.

Izglītības iestādes vide

Mikroklimats

Labvēlīgu sadarbību veicinoša vide, demokrātiskas attiecības.

Skolas simbolika un tradīcijas padziļina piederības izjūtu skolai.

Pastāvīgi aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, nodrošinot tiesību un pienākumu līdzsvaru.

Turpināt popularizēt skolu un tas sasniegumus sabiedrībā.

Izglītības iestādes vide

Fiziskā vide un tās pieejamība

Skolas ēka ir ieguvusi mākslinieciski kvalitatīvu un   pievilcīgu noformējumu.

Skolas teritorija ir sakārtota un estētiski pievilcīga.

Skolas telpas ir atbilstošas, lai nodrošinātu izglītības programmu realizāciju.

Mērķtiecīgs un veiksmīgs skolas vadības darbs skolas ēkas uzturēšanā.

Attīstīt izglītojamos piederības apziņu un lepnumu par skolu, veicināt izglītojamo atbildību par savu lomu skolas vides uzlabošanā. Nepieciešams veikt renovācijas darbus skolas ēdnīcā, bibliotēkā, gaiteņos, pagrabstāva kabinetos un visos skolas kāpņu blokos. Nodrošināt skolas ēkas pieejamību   cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Izglītības iestādes resursi

Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Finanšu līdzekļi tiek izmantoti efektīvi un atbilstoši prioritātēm.

Mācību kabinetu materiāli tehniskais aprīkojums atbilst mūsdienīga mācību procesa prasībām.

Turpināt plānveidīgu skolas telpu modernizācijas procesu, uzlabot IKT nodrošinājumu.

Turpināt atjaunot un papildināt materiāltehniskos resursus, ievērojot izglītības programmu apguvē izvirzītās prioritātes.

Turpināt veidot bibliotēkas fondu elektronisko uzskaiti.

Izglītības iestādes resursi

Personālresursi

Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību, ir nodrošināti labvēlīgi apstākļi profesionālai pilnveidei.

Pedagogi un izglītojamie aktīvi iesaistās projektu darbā.

Skolotāji, izmantojot Office 365 rīkus, optimizē metodisko darbu.

Nodrošināt pedagogu tālākizglītības procesu, lai veiksmīgi sagatavotos jaunā mācību satura ieviešanai.

Jaunu pedagogu piesaistīšana skolai.

Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Skolas darba pašvērtēšanas process ir mērķtiecīgs un strukturēts.

Skolas darba vērtēšanas un darba plānošanas process tiek veikts, iesaistot visu mācību priekšmetu metodisko komisiju pārstāvjus.

Skolā notiek sistēmisks un demokrātisks darba izvērtēšanas un plānošanas process.

Pilnveidot informācijas iegūšanas, apstrādāšanas un izmantošanas procesu. Padziļināt pedagoģisko darbinieku pašanalīzes prasmes.

Nodrošināt regulāru un kvalitatīvu informāciju par Skolas attīstības plāna realizāciju,

Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Skolas vadība pārrauga personāla darbu, izvirzot augstas un pamatotas prasības.

Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par skolas ikdienas darbu.

Skolā ir demokrātiska, atbalstoša un inovācijām atvērtā skolas vadības komanda.

Paaugstināt sadarbības kultūras līmeni skolā, veicinot vienotu izpratni par skolas darba prioritātēm.

Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar daudzām valsts un pašvaldības institūcijām.

Saglabāt esošos sadarbības partnerus un veidot jaunus nozīmīgus kontaktus karjeras izglītības jomā.

Skolas pašnovērtējuma ziņojumu izstrādāja skolas administrācija kopā ar mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītājiem, skolotājiem un skolas atbalsta personāla speciālistiem.

Pašvērtējums tika izvērtēts un apstiprināts skolas Metodiskās padomes sēdē 23.04.2018. un Skolas padomes sēdē 14.05.2018.

 

 

Izglītības iestādes vadītāja

                                                                                               Inga Nestere

Z. v.

SASKAŅOTS

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors

                                                   

(paraksts)                                                                                Guntis Helmanis

                                                   

(datums)

Z. v.