Dokumenti

skolas darbības sekmīgai nodrošināšanai
Rīgas dome
Rīgas 25.vidusskolas nolikums
Nr. RD-22-196-no
(prot. Nr.68, 8.§)
2022.gada 24.augustā

Parakstīts
2022.gada 24.augustā
Rīgas domes priekšsēdētājs
M.Staķis

Kārtība, kādā Rīgas 25.vidusskolā uzturas nepiederošas personas
Nr.VS25-20-3-nts

Apstiprināts
ar Rīgas 25. vidusskolas direktores
2020.gada 31.augusta rīkojumu Nr. VS25-20-51-rs


Rīgas 25.vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 1.-12.klasēs 2022.-2023.mācību gadā
Nr. VS25-22-5-nts

Apstiprināts
ar Rīgas 25.vidusskolas direktores
2022.gada 30.augusta rīkojumu
Nr. VS25-22-5-nts

Iekšējās kārtības noteikumi
Nr. VS25-22-6-nts

Apstiprināts
ar Rīgas 25.vidusskolas direktores
2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr. VS25-22-6-nts

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 41.panta otro daļu, Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē" 8. punktu.


Izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojums
2022

Izdots pamatojoties uz 1999.gada 29.oktobra
 Izglītības likuma 31.pantu un 06.06.2002.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pantu

Apstiprināts
ar 08.05.2017. Skolas padomes
sēdes protokolu Nr.  4


Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 41.panta otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 45.panta otro daļu


Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un Vispārējās izglītības likuma trešās nodaļas 10.panta trešās daļas 2.punktu

Apstiprināts
ar Rīgas 25.vidusskolas direktores
2017. gada 29. augusta rīkojumu Nr. VS25-17-74-rs

Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.