Pamatdokumenti

Rīgas dome
Rīgas 25.vidusskolas nolikums
Nr. RD-22-196-no
(prot. Nr.68, 8.§)
2022.gada 24.augustā
 
Parakstīts
2022.gada 24.augustā
Rīgas domes priekšsēdētājs
M.Staķis
Izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojums
2023
Iekšējās kārtības noteikumi
Nr. VS25-23-6-nts

Izstrādāti pamatojoties uz 06.06.2002.Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pantu Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, 22.08.2023. MK noteikumiem Nr. 474 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos ” un 
Rīgas 25.vidusskolas Nolikumu

Rīgas 25.vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 1.-12.klasēs 2023.-2024.mācību gadā
Nr. VS25-23-7-nts
 
Apstiprināts
ar Rīgas 25.vidusskolas direktores
2023.gada 30.augusta rīkojumu
Nr. VS25-23-7-nts
 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. apakšpunktu un Vispārējās izglītības likuma 41.panta otro daļu

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 41.panta otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 45.panta otro daļu
Izdots pamatojoties uz 1999.gada 29.oktobra Izglītības likuma 31.pantu un 06.06.2002. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pantuApstiprināts
ar 08.05.2017. Skolas padomes
sēdes protokolu Nr.  4

Kārtība, kādā Rīgas 25.vidusskolā uzturas nepiederošas personas
Nr.VS25-20-3-nts


Apstiprināts
ar Rīgas 25. vidusskolas direktores
2020.gada 31.augusta rīkojumu Nr. VS25-20-51-rs

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un Vispārējās izglītības likuma trešās nodaļas 10.panta trešās daļas 2.punktu

Apstiprināts
ar Rīgas 25.vidusskolas direktores
2017. gada 29. augusta rīkojumu Nr. VS25-17-74-rs
Par nepieciešamajiem mācību piederumiem29.08.2023. rīkojums
Nr. VS25-23-59-rs
Tīmekļvieta izmanto sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.