Projektu darbs

Ieteikumi
skolēnu projektu darba recenzēšanai

 

Katrs 12. (11.) klases recenzē vienu savas pētnieciskās jomas darbu, saskaņojot ar darba vadītāju un paraugam izmantojot šos kritērijus. Ar recenziju jāiepazīstina darba autors pirms skolas PD aizstāvēšanas.

PAR RECENZIJU SKOLĒNS SAŅEM VĒRTĒJUMU BALLĒS, atbilstošā mācību priekšmetā.

KRITĒRIJI

Pietāte pret recenzējamā darba autoru prasa, lai darbā vispirms tiktu uzrādītas visas veiksmes un tikai pēc tam trūkumi.

Ieteikumi recenzijā iekļauti tālāk norādītos jautājumos. Recenzijas apjoms 1-2 A4 formāta lapas ar tekstu 1 pusē.

1. Temata izvēles atbilstība un formulējuma precizitāte ievadā, izvēles motivācija, pētniecisko mērķu, uzdevumu, izvirzītās hipotēzes saistība ar tematu.

2. Darba plānojuma precizitāte un tā satura atbilstība tematam.

3. Galvenajā daļā novērtēt,

 • Kā ievadā formulētie pētnieciskie jautājumi un problēmas galvenajā daļā atklātas un pierādītas.
 • Kā un cik mērķtiecīgi izmantoti zinātnieku (kritiķu, rakstnieku) un citu autoritāšu viedokļi par pētāmo tematu.
 • Kādas ir salīdzināšanas un vispārināšanas iemaņas, spēja atrast galveno.
 • Cik prasmīgi darba autors prot savu viedokli pierādīt un aizstāvēt.
 • Vai ir zinātniskie secinājumi un kā tie atbilst tematam un hipotēzei.
 • Kādas ir darbā novitātes, vai vispār ir.
 • Kā ir atlasītas un pamatotas prasmes kuras tiks apgūtas

4. Pētnieciskā valoda:

 • Valodas stils, tā atbilstība PD.
 • Terminoloģijas izmantojums un precizitāte.
 • Gramatiskā precizitāte.

5. Darba noformējuma atbilstība prasībām un estētiskajām normām

 • Darba apjoms.
 • Atsauces, to precizitāte.
 • Anotācija .
 • Pielikumu pareizs noformējums.

6. Nobeigumā izteikt priekšlikumu par vērtējumu - augsts vērtējums, labs vērtējums, apmierinošs vērtējums, vājš vērtējums

Par konstatētu plaģiātu ar komisijas lēmumu darbs tiek anulēts, un skolēns saņem neapmierinošu vērtējumu.

Ieteikumi
pētījuma metožu izvēlei

ZINĀTNISKS PĒTĪJUMS

 • Zinātniskā pētniecība ir mērķtiecīga kādas parādības pētīšana, izmantojot agrāk uzkrātās atziņas, optimālu metodiku un tehniskās iekārtas, iegūstot jaunas atziņas, idejas, faktus.
 • Zinātnes nozīmīgākā pazīme ir ne vien tās precizitāte un objektivitāte, bet arī veids, kādā ir iegūti fakti un kā tie analizēti, lai būtu saprotami citiem pētniekiem un pārbaudāmi.

Pētījuma metodes – nepieciešamas, lai izpildītu uzdevumus, pārbaudītu hipotēzi, sasniegtu mērķi. Pētīšanas metodes izvēlas atbilstoši pētījuma objekta īpašībām, proti, izvēlas tās metodes, kas vislabāk izpētīs objektu (atbilstoši pētījuma mērķim) un sniegs visplašākās analīzes iespējas.

 • Vispārteorētiskās pētīšanas metodes – zinātniskās literatūras analīze filozofijā, psiholoģijā, pedagoģijā c., kā arī starptautiskās pieredzes analīze.
 • Empīriskās - datu vākšanas metodes (novērošana, pārrunas, intervijas, situāciju analīze u.c.) – datu apstrādes statistiskās metodes (matemātiski statistiskās datu apstrādes metodes, aprakstošā statistika (tabulas, grafiki) u.c.
 • Salīdzinošā jeb kamparatīvā metode- paredz līdzīgā un atšķirīgā, vecā un jaunā salīdzināšanu un analīzi. Tiek salīdzināti vairāku datu kopums, lai iegūtu secinājumus. Piemēram, esat salīdzinājis vairākus dokumentus, novērtējot kurš labāks, atbilstošāks utt.
 • Vēsturiskā metode- kāda procesa pētīšana no pirmsākumiem, parādot tā attīstību un dažādus apstākļus, kas ietekmē procesu.
 • Sistēmiskās analīzes metode- paredz jebkuru jautājumu uzskatīt par sistēmu, ko jānorobežo pēc noteiktiem kritērijiem no citām sistēmām, paredzot tajā sīkākus jautājumus un savstarpējās sakarības.
 • Statistiskā datu apstrādes metode nozīmē to, ka tiek apstrādāti (analizēti, vērtēti, interpretēti) kādu skaitlisku datu kopums, izmantojot kādu no statistiskajām metodēm (korelāciju, faktoru analīze, aprakstošā statistika, utt.)
 • Aprakstošā metode jeb monogrāfiskā– tiek veikta parādības detalizēta izpēte, apkopojot informāciju un pamatojoties uz daudzveidīgas literatūras apskatu, raksturojot ne vien parādību pašreizējo stāvokli, bet arī to, kādas pārmaiņas notikušas laika gaitā;
 • Sintēzes metode – atsevišķi pētāmā objekta elementi tika apvienoti vienotā veselumā, lai pētītu to kopsakarības.
 • Eksperimentālā pētījuma metode - ar kuras palīdzību pierāda cēloņsakarības starp parādībām. Ar eksperimenta palīdzību pārbauda hipotēzes patiesumu vai nepatiesumu. Eksperimenta priekšrocība pār citām pētniecības metodēm ir tā precizitāte - uzmanīgi kontrolējot notiekošo, pētnieks veic kādu noteiktu darbību un izmēra šīs darbības rezultātu. Eksperimentam ir jābūt atkārtojamam. Tas nozīmē, ka jebkuram citam pētniekam tādos pašos apstākļos būtu jāiegūst tāds pats rezultāts

Eksistē daudz dažādas metožu klasifikācijas, tāpēc nosaucot metodes, būtu vēlams izmantot vienu klasifikāciju un norādīt autoru, kura piedāvātas metožu klasifikācijas izmantotas pētījumā.

Nosaucot metodes, vēlams pamatot to izvēli. Šim nolūkam skolēniem var noderēt atbalsta frāzes:

 • Vēsturiskā metode, lai izpētītu (ko?) ......... no pirmsākumiem
  ... lai atklātu (kā?) ... attīstību
  ... lai atklātu dažādu apstākļu ietekmi uz (kā?) ....... attīstības gaitu
 • bibliogrāfiski vēsturiskā metode, lai izpētītu, kādi dzīves fakti ir ietekmējuši (kā?) .....
  daiļrades procesu, dzīves uzskatus
 • salīdzinošā metode, lai analizētu (kur?) ...... (ko?) .......
 • sistēmiskās analīzes metode, lai pētītu (ko?) ..... un atklātu (ko?) ......
 • matemātiskās, lai apkopotu/apstrādātu pētījumā iegūtos rezultātus
 • datu apstrādes statistiskās metodes, lai analizētu pētījumā iegūtos rezultātus
 • eksperimenta metodi, lai pārbaudītu izvirzīto hipotēzi
 • aptaujas metodi, lai izzinātu/noskaidrotu (kā?) viedokļus (par ko?) ...
 • intervijas metodi, lai noskaidrotu (kā?) viedokli/uzskatus (par ko?) ...... lai atklātu (kā?) ... attīstību

Lietas, kas būtu derīgas

Projekta darba portfolio. Snieguma līmeņu apraksts

Īstenojot projekta darbu un demonstrējot pašvadītas mācīšanās prasmes, skolēns šo prasmju apguvi apliecina, iesniedzot projekta darba portfolio, kuru veido šāds saturs:

PRASMJU, KAS IETVERTAS PORTFOLIO, UZSKAITĪJUMS;

 • pierādījumu kolekcija, kas apliecina prasmju grupas apguvi un tās attīstību;
 • anotācija, kas ietver īsu raksturojumu ar novērtējumu par prasmju grupu un pierādījumu atbilstību, kurā skolēns pamato pierādījuma saistību ar prasmju grupu;
 • reflektē par prasmes apguvi (veic prasmju grupas apguves kritisku analīzi, skaidro
 • iespējamos kļūdu iemeslus, piedāvā uzlabojumus vai citus alternatīvus risinājuma veidus, apraksta turpmākos iespējamos izaugsmes mērķus).
 • Paveiktā darba uzskaitījums, ko neietver tieši darbā

Skolēna projekta darba portfolio vērtē, izmantojot snieguma līmeņu aprakstu (12. tabula). 45. lpp.

12. tabula. Projekta darba portfolio. Snieguma līmeņu apraksts

KRITĒRIJS

SĀCIS APGŪT

TURPINA APGŪT

APGUVIS

APGUVIS PADZIĻINĀTI

Pierādījums

Iekļauj pierādījumu klāstu, kas nepietiekami pamato identificētās prasmes apguvi. Neprecīzi apraksta pamatojumu – tas nepaskaidro pierādījuma(-u) nozīmi attiecībā pret identificēto prasmi.

Iekļauj pierādījumu klāstu, kas nepietiekami pamato identificētās prasmes apguvi. Neprecīzi apraksta pamatojumu – tas nepaskaidro pierādījuma(-u) nozīmi attiecībā pret identificēto prasmi.

Iekļauj pietiekamu pierādījumu klāstu, kas pamato identificētās prasmes apguvi. Skaidri apraksta pamatojumu – tas paskaidro pierādījuma(-u) nozīmi attiecībā pret identificēto prasmi.

Iekļauj visaptverošu pierādījumu klāstu, kas pamato identificētās prasmes apguvi. Detalizēti apraksta pamatojumu – tas plaši paskaidro pierādījuma(-u) nozīmi attiecībā pret identificēto prasmi.

Refleksija

Neefektīvi izvērtē prasmes apguves līmeni – norāda nebūtiskus vai konstatē atsevišķus trūkumus vai ierobežojumus; piedāvā neīstenojamus uzlabojumus, apraksta tos pārāk vispārīgi – nav skaidrs, vai un kā aprakstīto prasmi varētu uzlabot.

Nepilnīgi izvērtē prasmes apguves līmeni, neprecīzi aprakstot iespējamos kļūdu iemeslus; piedāvā nebūtiskus uzlabojumus.

Demonstrē spēju izvērtēt prasmes apguves līmeni, apraksta iespējamos kļūdu iemeslus; piedāvā uzlabojumus attiecībā uz identificētajiem trūkumiem un ierobežojumiem

Demonstrē spēju efektīvi izvērtēt prasmes apguves līmeni un iespējamos kļūdu iemeslus; piedāvā uzlabojumus vai citus alternatīvus risinājuma veidus.

Darba valoda

Pārsvarā nav ievērotas valodas prasības (valodas stils, interpunkcijas un ortogrāfijas normas

Pārsvarā nav ievērotas valodas prasības (valodas stils, interpunkcijas un ortogrāfijas normas

Kopumā ir ievērotas valodas prasības (valodas stils, interpunkcijas un ortogrāfijas normas).

Ir ievērotas valodas prasības (valodas stils, interpunkcijas un ortogrāfijas normas)

Rīgas 25.vidusskolas projekta darba nolikums

2023./2024. mācību gadam

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem izglītības iestāde īsteno starpdisciplināru kursu “Projekta darbs”, kurā skolēns saistībā ar padziļinātajiem kursiem veic un aizstāv pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu. Patstāvīgi izstrādājot projekta darbu kā apjomīgu mācību uzdevumu vidējās izglītības pakāpes noslēgumā, skolēns nostiprina un demonstrē lietpratību kompleksās situācijās, tai skaitā caurviju prasmes, kā arī zināšanas, prasmes, izpratni, ieradumus un to kombinācijas augstākajā mācību satura apguves līmenī saistībā ar vienu vai vairākiem skolēna izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem.

Projekta darba izstrādes mērķis skolēnam ir:

 1. veikt patstāvīgu darbu, lai nostiprinātu lietpratību kompleksās situācijās dažādās mācību jomās;
 2. pārdomāti un atbildīgi izvēlēties sev saistošu tematu un projekta darba formu patstāvīgai darbībai;
 3. izvirzīt un sasniegt mērķus, sadarbojoties ar darba procesā iesaistītajām pusēm;
 4. veidot izpratni par zināšanu un pieņēmumu veidošanos un to kritisku izvērtēšanu indivīda un grupas līmenī;
 5. attīstīt un lietot kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmes;
 6. pilnveidot jaunrades, plānošanas, darba uzraudzības un darba prezentēšanas prasmes;
 7. attīstīt un pilnveidot pašvadītas mācīšanās prasmes un kritisku mācīšanās pieeju, kā arī regulāri un sistemātiski izvērtēt savu sniegumu;
 8. saskatīt kursā attīstīto prasmju pārnesas iespējas uz citām mācību jomām, apzinoties un izprotot šo prasmju starpdisciplinaritāti;
 9. saistīt kursā iegūto mācību un mācīšanās pieredzi ar personisko izaugsmi un profesionālo mērķu realizēšanas iespējām.

Projekta darba gaitā izvēlēties mērķa sasniegšanai atbilstošas pētniecības metodes, analizēt un interpretēt iegūtos datus, izteikt loģiskus, cēloņsakarībās balstītus spriedumus, prasmi izmantot teorētiskās atziņas konkrētu problēmu izpētē un izdarīt secinājumus.

Īstenojot projekta darbu, skolēnam ir iespēja izvēlēties vienu no trim tā veidiem.

Projekta darba veidi:

1. Pētnieciskais darbs.

2. Jaunrades darbs, atsevišķi izdalot:

 • mācību uzņēmumu SMU
 • dizaina risinājumu.

3.Sabiedriskais darbs.

Projekta darba īstenošanas prasības.

Īstenotu projekta darbu skolēns apliecina:

 1. Iesniedzot projekta darba galarezultātu, kurā galvenokārt demonstrē problēmrisināšanas, informācijpratības, kā arī digitālās prasmes (izvēloties īstenot jaunrades darbu, līdzās informācijpratībai un problēmrisināšanai projekta darba galarezultātā tiek atspoguļotas skolēna jaunrades un uzņēmējspējas caurviju prasmes, savukārt sabiedriskajā darbā papildus tiek demonstrētas pilsoniskās līdzdalības un sadarbības caurviju prasmes);
 2. Iesniedzot projekta darba pašnovērtējuma portfolio, kurā demonstrē pašvadītas mācīšanās prasmes – apraksta, pamato un izvērtē projekta gaitā iegūtās prasmes;
 3. Prezentējot projekta darba galarezultātu un procesu, kurā atspoguļots sniegums informācijpratības (komunicē informāciju) un digitālajās prasmēs.

Skolēna snieguma demonstrēšanas formas –

 • projekta darba galarezultāts,
 • pašnovērtējuma portfolio,
 • prezentācija par paveikto.

Katram projekta darba veidam ir noteikts mērķis.

Pētniecības darbs

Īstenojot pētījumu saistībā ar padziļinātā kursa mācību saturu un izmantojot zinātnisko metodi, neatkarīgi rast atbildi uz izvirzīto pētāmo problēmu, padziļināt izpratni par mūsdienu pētniecības procesu un attīstīt iepriekš apgūtās un apgūt jaunas prasmes darbā ar zinātnisko literatūru, pētījuma gaitā iegūtajiem empīriskajiem datiem, rezultātiem un to komunicēšanu.

Mācību uzņēmums

Īstenojot mācību uzņēmuma darbību reālā vidē saistībā ar padziļinātā kursa mācību saturu, apgūt praktiskas uzņēmējdarbības pieredzi, nostiprināt nepieciešamo pārliecību un prasmes, lai efektīvi darbotos tirgus ekonomikā balstītā sabiedrībā; vienlaikus attīstīt problēmrisināšanas, jaunrades un uzņēmējspējas caurviju prasmes, analizējot un vērtējot aktuālās problēmas, lai izstrādātu un īstenotu plānu, ar kura palīdzību varētu risināt kādu no izvirzītajām problēmām.

Dizaina risinājums

Izstrādājot dizaina risinājumu saistībā ar padziļinātā kursa mācību saturu, izmantot dizaina domāšanu un empātiju, lai praktiskajā darbībā izzinātu sabiedrības un noteiktas mērķgrupas vajadzības, vēlmes un iespējas; dokumentēt dizaina risinājuma izstrādes procesu, izveidot aprakstu, demonstrēt dizaina risinājuma prototipu un prezentēt savu darbu, attīstot jaunrades, problēmrisināšanas un plānošanas prasmes. Ja darbu veic komandā, ne vairāk kā 4 audzēkņi, kopīgi jāvienojas par kopīgu mērķi, jāsaplāno sadarbība, veicamie uzdevumi un katra dalībnieka loma mērķa sasniegšanā, kā arī jākoordinē mērķtiecīga grupas sadarbība.

Sabiedriskais darbs

Īstenojot sabiedrisko darbu saistībā ar padziļinātā kursa mācību saturu un iegūstot praktisku pilsonisku pieredzi kopienā, attīstīt pilsoniskās līdzdalības un sadarbības prasmes, stiprināt piederību vietējai kopienai un apziņu, ka katrs indivīds vai grupa, orientējoties uz kopīgu/ kolektīvo labumu un grupai nozīmīgu mērķu sasniegšanu, var ietekmēt sabiedriskos procesus un radīt pārmaiņas vietējā kopienā.

Saistītie vērtēšanas kritēriji katram projekta darba veidam pievienoti pielikumos:

Pielikums N1 - pētniecības darbam;

Pielikums N2 - jaunrades darbam, atsevišķi izdalot mācību uzņēmumu, dizaina risinājumu;

Pielikums N3 - sabiedriskajam darbam;

Pielikums N4 - projekta darba pašnovērtējuma portfolio izveidei;

Pielikums N5 - projekta darba prezentācijas izveidei;

Projekta darbs tiek veikts secīgos tā īstenošanas posmos.

1. Darba uzsākšana

Pirmajā projekta darba īstenošanas posmā  uzdevumi ir:

 • Iesnieguma aizpildīšana, tēmas izvēle un vienošanās ar pedagogu - darbu veikt līdz 3.oktobrim
 • formulēt projekta problēmu un aktualitāti;
 • izpētīt informācijas avotus;
 • formulēt darba mērķus un uzdevumus/ IR PILNĪGI UZRAKSTĪTS IEVADS ar darba struktūru un skaidriem darba mērķiem un kā tiks veikts darbs. -30oktobris

2.Plānošana - saskaņot tēmu ar pedagogu, katram darba veidam var būt atšķirīgi laiki

Izstrādāt projekta īstenošanas plānu – noteikt konkrētas un secīgas veicamās aktivitātes, saplānot tās konkrētā laika ietvarā (laika grafikā), kā arī apzināt esošos un nepieciešamos resursus plāna izpildei. Katram darba veidam var būt atšķirīgi laiki.

3.Projekta īstenošana un uzraudzība

 Veikt projekta aktivitātes atbilstoši izstrādātajam laika plānam, regulāri novērtējot projekta darba attīstību un to dokumentējot. Katram projekta veidam, atbilstoši pedagoga prasībām veikta projekta darba izstrāde un priekšaizstāvēšana.  Februāra beigas. Marta sākums

4.Projekta darba izvērtēšana

Novērtējot jebkuru projekta darba veidu, galvenā uzmanība pievēršama caurviju prasmju demonstrēšanai daudzveidīgos, mācību jomai raksturīgos un starpdisciplināros kontekstos.

 Katrai caurviju grupai raksturīgas prasmes un standartā noteiktas darbības, (1. tabula https://mape.skola2030.lv/resources/13965 6.lpp). Tādējādi caurviju prasmes veido projekta darba novērtēšanas saturisko pamatu, kas nosaka gan projekta darba novērtēšanas formas, gan vērtēšanas kritērijus.

Darba izpildē skolēns galvenokārt demonstrē:

 • problēmrisināšanas, informācijpratības un digitālās prasmes, izstrādājot projekta darba galarezultātu;
 • pašvadītas mācīšanās prasmes, veidojot projekta darba pašnovērtējuma portfolio;
 • informācijpratības (dimensija – komunicē informāciju) un digitālās prasmes, prezentējot projekta darbā paveikto un pieredzēto.

Visos projekta darba veidos skolēns demonstrē līdzīgas caurviju prasmes, aptverot lielāko daļu no visām caurviju prasmju grupām. Tomēr katram projekta darba veidam ir sava specifika – tie atšķiras gan pēc satura, gan formas.

Kad darbs ir pabeigts to izvērtēs, vai sākotnēji izvirzītais mērķis ir sasniegts un kāds ir iespējamais rezultātu skaidrojums/ demonstrējums

Projekta darba galarezultāta sagatavošana prezentēšanai/demonstrēšanai

 • Projekta darba pašnovērtējuma portfolio sagatavošana notiek visa projekta izstrādes laikā, uzrādot darba prezentācijas laikā.
 • Projekta darba prezentācijas sagatavošana, prezentēšana līdz 15.aprīlim

Skola 2030:

https://skola2030.lv/lv/skolotajiem/projekta-darbs

Mācību metodiskais līdzeklis projekta darba īstenošanai https://mape.skola2030.lv/resources/14167

Vadlīnijas projekta darba novērtēšanā https://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Vadl%C4%ABnijas%20PD%20...

Vebinārā rādītā prezentācija pieejama ŠEIT: http://domaundari.lv/crm/ebildes/media/Projekta_darbs_Skola2030_Vebinars_18-02-2022.pdf

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.