Ēdnīca

Informācija par līgumu slēgšanu ar skolas ēdināšanas uzņēmumu par vecāku līdzmaksājumu par 5.-12. klašu skolēnu ēdināšanu

Ar 01.10.2022. stājas spēkā Rīgas domes Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”, kas nosaka, ka izglītojamo vecākiem  ar savu līdzmaksājumu  jāpiedalās ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanā, ja izglītojamais neatbilst lēmumā noteiktajām sociālajām grupām brīvpusdienu saņemšanai.

Rīgas domes 24.08.2022. saistošajos noteikumos Nr. 153 “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, ir noteikts pienākums vecākiem slēgt līdzmaksājuma līgumu ar ēdinātāju un veikt norēķinus bezskaidras naudas veidā, lai tiktu piešķirts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izmaksu segšanai.

Līdzmaksājuma līgums ar ēdinātāju nav jāslēdz, ja izglītojamais atbilst Saistošajos noteikumos noteiktajai sociālā statusa grupai, kurai noteikts pilns pašvaldības finansējums (brīvpusdienas).

Rīgas 25. vidusskolā skolēnu ēdināšanu nodrošina SIA “Skolu ēdināšanas serviss”.

Obligāts pienākums visu izglītojamo vecākiem ir pusdienu kavējumu pieteikšana līdz attiecīgās dienas 7:00. 

Sākot ar 4. septembri 1.-12. klašu skolēniem būs iespēja skolā saņemt pusdienas. 1.-4. klašu skolēnu pusdienas pilnā apjomā finansē valsts un pašvaldība. 5.-12. klašu skolēniem pusdienu finansējumu veido pašvaldības un bērnu vecāku līdzmaksājuma  līdzekļi. Ir palielināta pusdienu cena, tāpēc vecāku līdzmaksājums būs nedaudz lielāks.  Bērniem, kuru ģimenēm ir piešķirts sociālais statuss, pašvaldība pilnā apmērā finansēs pusdienas. Šobrīd pašvaldība risina lietas, kas saistās ar līgumu noslēgšanu ar ēdinātājiem, kad tas būs sakārtots, visdrīzākā laikā, skolēnu vecāki e klases pastā saņems informāciju par iespēju portālā Pusdienlaiks.lv slēgt līgumu. Vecākiem, kuru bērni apmeklēs pagarināto grupu, maksājumus par launagu 1,20 eiro dienā būs jākārto tikai skaidrā naudā samaksājot skolas ēdnīcas kasē maksājums jāveic par nedēļu iepriekšējās nedēļas ceturtdienā, piektdienā.

       Cienījamie vecāki,  mājas lapā un e klasē operatīvi sniegsim  visu jaunāko informāciju.

Iespējami 3 līgumu slēgšanas varianti:

  1. e-platformā “Pusdienlaiks.lv” var noslēgt “distances” līgumu, būs pieejama informācija par ēdienreizēm, izveidots e-maciņš, varēs norēķināties par ēdienreizēm;
  2. nedistances līgums”, ko var parakstīt ar e-parakstu, ir ievietots skolas mājas lapā. To vajag lejupielādēt, sagatavot un e-pastā nosūtīt ēdināšanas uzņēmumam, apmaksāt sagatavoto rēķinu;
  3. papīra formāta līgums, ja vecāki negrib slēgt vienu no diviem iepriekš minētiem līgumiem. Par šo nepieciešamību jāinformē klases audzinātājs, audzinātājs nodos informāciju ēdināšanas uzņēmumam, uzņēmums sagatavos līgumus, tie jāparaksta, jāmaksā sagatavotais rēķins.

Lai nodrošinātu mūsdienīgu un efektīvu ēdināšanas pakalpojumu līgumu un norēķinu ar izglītojamo vecākiem elektronisku apstrādi, ēdinātāji, sadarbībā ar pakalpojuma izstrādāju, ir izveidojuši platformu “Pusdienlaiks.lv”, kur vecākiem tiek piedāvāta vienkāršota līguma noslēgšana, e-maciņa izveide, iespēja sekot saviem maksājumiem, iespēja pieteikt bērna kavējumu gadījumos, kad nav nepieciešams ēdināšanas pakalpojums (līdz attiecīgās dienas 7:00).

Rosinām izmantot šo iespēju, jo platformas lietošana ir ērta un pārskatāma, līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, iemaksājot e-maciņā ēdināšanai paredzētos līdzekļus.

1.–4. klases skolēni (visi skolēni), 5.–12. klases skolēni, kuri atbilst noteiktajām sociālā statusa grupām brīvpusdienu saņemšanai

Līguma slēgšana nav nepieciešama, bet ,lūdzu, pievienoties e-platformai “Pusdienlaiks.lv”, lai varētu pieteikt kavējumu dienai, kad netiks izmantots ēdināšanas pakalpojums, sekot ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai, sekot sava sociālā statusa izmaiņām, ja tādas ir.

Sociālā statusa grupas, kurām noteiktas brīvpusdienas:

  • izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
  • izglītojamā ģimene ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;
  • izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;
  • izglītojamais ir bārenis saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma nosacījumiem;
  • izglītojamais ir atzīstams par bērnu, kura aprūpes pienākumu samaksāt par bērna ēdināšanas pakalpojumu vecāks (persona, kas realizē izglītojamā aizgādību) nepilda;
  • izglītojamam uz cita normatīvā akta pamata piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu.

ēdienkarte

divām nedēļām

par ēdienkarti atbild SIA "Skolu ēdināšanas serviss"
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.