Atbalsta personāls

Konsultācijas pie atbalsta personāla speciālistiem –
tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās / vienošanās par laiku 
telefoniski vai e-klases pastā.

Sociālais pedagogs


Irīda Morozova
105.kab., tel. 67474394

direktores vietniece izglītības jomā
(audzināšanas darbā),
skolas atbalsta personāla komisijas vadītāja


Daiga Kazāka
302.kab., tel. 67474397

sociālā pedagoģe 1.-12. klasēm

Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociāli pedagoģiskās problēmas, kas rada grūtības mācību procesā.

Sociālais pedagogs uzklausa, novēro, informē, konsultē, sniedz atbalstu;

izvērtē problēmu un palīdz to risināt; sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;

ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās; pēta skolas sociālo vidi; pēta un izzina problēmu cēloņus;

palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;

izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;

koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;

jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Skolas psihologs


Sanita Mende
401.kab., tel. 67474398

izglītības psiholoģe 1.-6. klasēm


Sanita Paula
402.kab., tel. 67474405

izglītības psiholoģe 6.-12.klasēm

Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā.

Psihologs ievēro konfidencialitāti.

Novērtē bērna prasmi organizēt mācību darbu, viņa individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi;

palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;

piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;

veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību;

strādā ar bērnu un ģimeni individuāli.

Psihologs nav mediķis un neizraksta zāles.

Speciālais skolotājs vispārizglītojošajā skolā


Anda Bārbale
021.kab., tel. 67474402

speciālās izglītības skolotāja

sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, sociālo pedagogu, skolotāju logopēdu;

izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus;

sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām;

sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un skolotājiem;

ievēro konfidencialitāti;

speciālā skolotāja palīdzība nepieciešama, ja skolēnam konstatē vāju lasītprasmi un rakstītprasmi, nevienmērīgas vai vājas sekmes, intereses zudumu par mācībām.

speciālais skolotājs palīdz apgūt mācību vielu; palīdz rast pielāgojumus, lai bērns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes;

palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.

Skolotājs logopēds


Silva Biļkina
18.a kab.

logopēde

Skolotājs logopēds strādā ar 1. – 6. klašu skolēniem, kuriem ir izteikti runas un rakstu valodas traucējumi;

veic skolēna runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvas un radošas personības attīstību.

Skolas medicīnas māsa


Una Bernāne
015. kab., tel. 67474401

medicīnas māsa

kopā ar skolas administrāciju organizē, kontrolē un nodrošina kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā;

sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību savas kompetences ietvaros;

sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem un skolas personālam līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim;

veicina veselīga dzīvesveida ieviešanu, iespēju robežās novērš kaitīgo paradumu attīstību skolēnu vidē;

iespēju robežās pasargā skolēnus no vienaudžu un pieaugušo vardarbības;

seko sanitāri-higiēnisko normu ievērošanai;

kopā ar skolas administrāciju nodrošina optimālus apstākļus un seko bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanai skolā.

Pedagoga palīgs


Irēna Drupa
19.kab., tel. 67474403

pedagoga palīgs


Mārīte Liepiņa
19.kab., tel. 67474403

pedagoga palīgs

Pedagogu palīgs strādā individuāli ar skolēniem, kuriem ir: mācīšanās grūtības, sociālās grūtības, psiholoģiskās grūtības. 

Pedagoga palīgs:

    sekmē mācību sasniegumu paaugstināšanos;

    palīdz izskaidrot nesaprotamo mācību vielu;

    palīdz radīt motivāciju mācīties;

    māca sadarboties un komunicēt ar klases biedriem;

    palīdz sagatavoties mācību stundām;

    sekmē izglītojamo pašvērtējuma celšanu;

    palīdz veiksmīgi iekļauties izglītības iestādes vidē.

Rīgas 25. vidusskolas

Atbalsta personāla komisija (1.-6.klasei)

Atbalsta personāla komisijas sanāksmes notiek mēneša pēdējā otrdienā 105. kabinetā.
Atbalsta personāla iknedēļas sapulces - otrdienās 105. kabinetā.

Komisija izvērtē informāciju par skolēnu ar mācību grūtībām un veido savu ieteikumu, kas nepieciešams, lai speciālais skolotājs varētu ilgstoši strādāt ar šo skolēnu.

Komisijas priekšsēdētāja

Irīda Morozova

Priekšsēdētāja vietniece

Anda Bārbale

Komisijas sekretāre

Daiga Kazāka

Komisijas locekļi

Sanita Mende

Silva Biļkina

Irēna Drupa

Mārīte Liepiņa

Una Bernāne

Atbalsta personāla speciālistu darba kārtība:
    klases audzinātājs iesniedz pieteikumu par skolēnu atbalsta personāla komisijai;
    iknedēļas atbalsta personāla sapulcē iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti;
    atbalsta personāla speciālisti izvērtē informāciju un iepazīstas ar konkrēto skolēnu un viņa vecākiem;
    ja skolēnam ir nepieciešama ilgstoša atbalsta personāla speciālistu palīdzība, tad vecāki raksta iesniegumu (atļauju) Atbalsta personāla komisijai;
    atbilstoši skolēna individuālajām vajadzībām tiek uzsākts darbs nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai.
Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.